Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008

Kazalo

3567. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2008, stran 11596.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 12. seji dne 30. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov          I. Rebalans leta
                         2008 v EUR
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      5.117.243
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.585.443
70   DAVČNI PRIHODKI              2.217.869
    700 Davki na dohodek in dobiček      1.399.856
    703 Davki na premoženje           501.029
    704 Domači davki na blago in         316.984
    storitve
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI              367.574
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      45.900
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            2.829
    712 Denarne kazni                200
    713 Prihodki od prodaje blaga in       10.000
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         308.645
72   KAPITALSKI PRIHODKI              43.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        3.000
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog         40.000
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih          0
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI            2.488.800
    740 Transferni prihodki iz drugih     2.488.800
    javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        7.417.243
40   TEKOČI ODHODKI                764.647
    400 Plače in drugi izdatki          138.079
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         16.999
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       564.403
    403 Plačila domačih obresti          4.073
    409 Rezerve                  41.093
41   TEKOČI TRANSFERI               868.655
    410 Subvencije                81.790
    411 Transferi posameznikom in        402.755
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           80.192
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      303.918
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           5.446.439
    420 Nakup in gradnja osnovnih       5.446.439
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           337.502
    431 Investicijski transferi          51.425
    pravnim in fiz. osebam, ki niso PU
    432 Investicijski transferi PU        286.077
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –2.300.000
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA
    DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA
    IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega
    premoženja v javnih skladih in
    drugih osebah javnega prava, ki
    imajo premoženje v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             2.300.000
50   ZADOLŽEVANJE                2.300.000
    500 Domače zadolževanje          2.300.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)            431.480
55   ODPLAČILA DOLGA               431.480
    550 Odplačila domačega dolga         431.480
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     –421.640
    RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0
    ali +
------------------------------------------------------------
X.   NETO ZADOLŽEVANJE             1.868.520
    (VII.-VIII.)
XI.   NETO FINANCIRANJE             2.300.000
    (VI.+VII.-VIII.-IX.)            2.300.000
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.      83.333
    12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo - ali       83.333
    0 ali +
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko.
Načrt razvoljnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Vransko. Župan je odredbodajalec.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/01 in 105/06), ki se uporabijo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabijo za financiranje investicij v kanalizacijsko omrežje;
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za financiranje investicije – Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO);
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna, ki se porabijo za odkup večnamenske športne dvorane;
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(proračunski uporabniki)
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi (občinski svet, župan, nadzorni odbor) in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredsetv proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke uporabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodobo o sofinanciranju dejavnosti.
6. člen
(dodeljevanje sredstev in način porabe)
Za delovanje neposrednh proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotovitjo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo.
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ali kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine.
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in materialne stroške največ 1 (en) dan pred izplačilom – zapadlostjo le-teh, pri čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog, se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredsetv občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredsetv, ki so jim odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in ivnesticijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenijue, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolonjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu svetu o rezalizaciji nalog najmanj dva krat letno, in sicer ob polletju in ob zaklljučku leta, oziroma po potrebi.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uprabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednbem uporabniku s sklepom:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih srestev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe za povečanje sredsetv;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
9. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posmeznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika;
– odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz 49. člena ZJF v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve;
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar ne več kot do 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;
– če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev;
– odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati;
– izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine;
– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami;
– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s področnimi predpisi.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe naproračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago, storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za materialne stroške (dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev) in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik (župan) neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitivi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračuinski prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje posebej.
Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2008 znašajo 18.000,00 EUR.
O uporabi splošne poračunske rezervacije odloča župan in onjihovi uporabi poroča občinskmeu svetu z zaključnim računom.
13. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 se oblikuje v višini 23.093,00 EUR, oziroma skupni višini 139.093,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povrzočajo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 23.093,00 EUR. Župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
Proračunski rezervni sklad v letu 2008 predstavjajo tudi na posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena za odpravo posledic po neurju in poplavi v letu 2007 v višini 116.000,00 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
14. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme župan. Premičnega premoženja v posamični vrednosti do 3.000,00 EUR, razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganj s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo, lahko pa pa odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
15. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni organ občine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v sprejem županu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih porošetv občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotranj proračinskega leta, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 2.300.000,00 EUR, in sicer za investicijo, ki jo je odobril občinski svet:
– odkup Večnamenske športne dvorane Vransko.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij v letu 2008 ne bo dajala poroštev.
17. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2008 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita se objavita na spletnih straneh Občine Vransko, www.vransko.si.
Št. 410/2008
Vransko, dne 30. junija 2008
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost