Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008

Kazalo

3533. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev soglasja za dajanje brezplačne pravne pomoči, stran 11482.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o pogojih in postopku za pridobitev soglasja za dajanje brezplačne pravne pomoči
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik ureja število oseb, ki lahko pridobijo soglasje za dajanje pravne pomoči v obliki prvega pravnega nasveta oziroma pravnega svetovanja (v nadaljnjem besedilu: osebe), postopek za preizkus izpolnjevanja pogojev, natančnejše pogoje glede prostorov in opreme ter postopek za izdajo soglasja, pravila nadzora nad dajanjem pravne pomoči ter višino in način plačila za pravno pomoč in najnižjo zavarovalno vsoto.
2. člen
(število oseb)
Soglasje lahko pridobi vsaka oseba iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
3. člen
(vloga za izdajo soglasja)
Pisno vlogo za izdajo soglasja vloži oseba na Ministrstvu za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Ministrstvo vodi postopek za izdajo soglasja v skladu s tem pravilnikom po Zakonu o splošnem upravnem postopku.
4. člen
(prostori in oprema)
Prostori in oprema oseb za opravljanje brezplačne pravne pomoči morajo ustrezati pogojem, ki so predpisani s tem pravilnikom in veljavnimi sanitarno-zdravstvenimi predpisi, predpisi o graditvi objektov, o varstvu okolja, o urejanju naselij, o varstvu pri delu in o varstvu pred požarom.
Prostori oseb so pisarna in pomožni prostori.
Pisarna po tem pravilniku je prostor, v katerem oseba opravlja brezplačno pravno pomoč. Imeti mora opremo za pisarniško poslovanje in prostor za sprejem strank.
Pomožni prostori so čakalnica in sanitarije, ki morajo biti v neposredni bližini pisarne.
5. člen
(pogoji za prostore)
Minimalni tehnični oziroma drugi pogoji, ki se nanašajo na zunanjo in notranjo ureditev prostorov, so:
– zunanjost prostora mora biti gradbeno dokončana;
– dostop mora biti varen, neoviran in osvetljen;
– zagotovljeno mora biti najmanj eno parkirno mesto za stranke in prostori morajo biti lahko dosegljivi z javnimi prevoznimi sredstvi;
– notranjost prostora mora biti gradbeno dokončana in iz materialov, ki se lahko čistijo oziroma vzdržujejo;
– v prostorih morajo biti zagotovljene ustrezne mikroklimatske razmere;
– višina prostora ne sme biti nižja od 2,4 metra;
– velikost prostorov ne sme biti manjša od 25 m2;
– za prostore mora biti izkazana lastninska pravica ali sklenjena najemna pogodba za najmanj tri leta.
6. člen
(pogoji za opremo)
Posebni tehnični oziroma drugi pogoji, ki se nanašajo na ureditev pisarne in opreme oseb, so:
– prostor mora biti ustrezno osvetljen, z možnostjo prezračevanja (naravno prezračevanje ali z napravami za umetno prezračevanje) in ogrevan;
– oprema mora biti tehnično brezhibna in iz materialov, ki se lahko čistijo in vzdržujejo;
– razporeditev opreme mora zagotavljati varno gibanje strank in delo zaposlenih;
– v prostorih mora biti najmanj en telefonski priključek;
– oseba mora imeti dostop do internetnega omrežja;
– pohištvo mora zagotavljati varno hrambo dokumentacije;
– prostori morajo biti zavarovani proti vsem običajnim nevarnostim pri zavarovalnici;
– prostori morajo biti tehnično varovani.
7. člen
(vzdrževanje prostorov in opreme)
Osebe morajo prostore in opremo redno vzdrževati tako, da ob vsakem času dosegajo minimalne tehnične in druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
8. člen
(pregled prostorov in opreme)
Izpolnjevanje pogojev glede prostorov in opreme se dokazuje z dovoljenjem pristojnega organa o uporabi prostorov za poslovno dejavnost ali s pregledom prostorov, ki ga pred izdajo soglasja opravi pristojna služba ministrstva.
Na predlog pristojne službe ministrstva minister za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister) lahko dovoli ponovitev pregleda zaradi odprave manjših pomanjkljivosti v osmih dneh od dneva prejema zapisnika o pregledu.
9. člen
(izdaja soglasja)
Pristojna služba ministrstva v tridesetih dneh po vložitvi vloge za vpis v register oseb, ki dajejo brezplačno pravno pomoč, na podlagi vlog oziroma ugotovitev pregleda iz prejšnjega člena izdela mnenje o upravičenosti za izdajo soglasja osebi za opravljanje dejavnosti brezplačne pravne pomoči.
Pred izdajo soglasja s poizvedbami, pridobitvijo listin ter drugimi ustreznimi dokazili in postopki preveri podatke iz vloge.
Minister odloči o izdaji soglasja osebi najpozneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejel mnenje pristojne službe iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(izvajanje pravne pomoči)
Oseba mora izvajati brezplačno pravno pomoč v skladu s predpisi, ki urejajo brezplačno pravno pomoč.
Pred vpisom v register mora oseba ob vhodu v stavbo na vidnem mestu pritrditi napisno tablo s svojim imenom in navedbo, da opravlja brezplačno pravno pomoč.
Pred vpisom v register mora oseba predložiti ministru tudi dokazilo, da ima sklenjeno zavarovalno pogodbo za zavarovanje odgovornosti za morebitno škodo pri svetovanju vsaj za najnižjo zavarovalno vsoto po tem pravilniku.
Oseba lahko začne opravljati brezplačno pravno pomoč dan po vpisu v register pooblaščenih oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči.
Oseba mora nemudoma pisno obvestiti ministrstvo o vseh spremembah, vezanih na izdajo soglasja, ki bi lahko vplivale na izvajanje brezplačne pravne pomoči.
11. člen
(vodenje registra)
Ministrstvo za pravosodje vodi register oseb (v nadaljnjem besedilu: registrski organ).
Vodi ga z uporabo informacijske tehnologije.
V register se vpisujejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa v register (v nadaljnjem besedilu: registrska številka) in datum vpisa v register;
2. ime oziroma osebno ime in sedež osebe;
3. številka in datum odločbe, s katero je minister izdal soglasje za opravljanje dejavnosti brezplačne pravne pomoči;
4. številka in datum odločbe, s katero je minister odvzel soglasje za opravljanje dejavnosti brezplačne pravne pomoči;
5. datum izbrisa iz registra na lastno zahtevo.
12. člen
(izbris iz registra)
Oseba se izbriše iz registra pooblaščenih oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči:
– na svojo lastno zahtevo z dnem, ko ministrstvo odloči o zahtevi za izbris;
– na podlagi dokončne odločbe o odvzemu soglasja z dnem njene dokončnosti.
13. člen
(odvzem soglasja)
Minister lahko zaradi neizpolnjevanja pogojev, zaradi nestrokovnega, nerednega ali nevestnega dajanja pravne pomoči ali zaradi onemogočanja nadzora odvzame soglasje za opravljanje dejavnosti dajanja brezplačne pravne pomoči.
14. člen
(izpiski in potrdila)
V register vpisani podatki so javni in jih sme vsakdo pregledovati.
Listine se smejo pregledovati samo, če oseba izkaže pravni interes.
Vsakdo, ki izkaže pravni interes, sme zahtevati, da se mu izda overjeni izpis iz registra.
15. člen
(seznam pooblaščenih oseb)
Ministrstvo mora ob vsakem vpisu nove osebe v register pooblaščenih oseb oziroma ob vsakem izbrisu pooblaščenih oseb iz registra pooblaščenih oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči, najmanj pa enkrat na leto, vsem pristojnim organom za brezplačno pravno pomoč poslati seznam pooblaščenih oseb.
Seznam pooblaščenih oseb se objavi na svetovnem spletu.
16. člen
(plačilo pravne pomoči)
Osebe so za prvi pravni nasvet in brezplačno pravno svetovanje upravičene do plačila v polovični višini, določeni za posamezne storitve po veljavni odvetniški tarifi.
Izplačilo se opravi na podlagi računa pooblaščene osebe, izdanega do petega dne v mesecu za pretekli mesec, s priloženo evidenco o brezplačni pravni pomoči, ki mora obsegati:
– število prvih pravnih nasvetov z navedbo zaporedne številke vpisa, osebnih podatkov prosilca, datuma opravljenega nasveta in kratkega opisa zadeve;
– število opravljenih svetovanj s priloženimi napotnicami, ki jih potrdijo strokovne službe za brezplačno pravno pomoč v skladu s predpisi, ki urejajo brezplačno pravno pomoč.
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti brezplačne pravne pomoči nad osebami izvede najmanj enkrat na letno (redni nadzor) posebna komisija, ki jo imenuje minister. Izvede ga tudi ob sumu nepravilnosti oziroma neustreznega delovanja osebe (izredni nadzor).
Komisijo sestavljajo trije člani. Predsednika in člana komisije imenuje minister. Vsaj dva člana komisije morata imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
Posamezen nadzor izvedeta najmanj dva člana komisije, ki ju določi minister.
Komisija opravlja pri nadzoru zlasti naslednje naloge:
– preverja način opravljanja dejavnosti brezplačne pravne pomoči;
– pregleda dokumentacijo, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti brezplačne pravne pomoči, poslovanje z napotnicami ter obračunavanjem in potrjevanjem stroškov;
– preverja izpolnjevanje pogojev, ki so v skladu s tem pravilnikom potrebni za pridobitev soglasja;
– nadzira obseg opravljenega dela;
– nadzira finančno poslovanje;
– opravlja druge naloge po odredbi ministra.
Pravilnost finančnega poslovanja osebe lahko na predlog komisije pregleda tudi računovodstvo ministrstva ali sodni izvedenec finančne stroke.
18. člen
(pregled in zapisnik)
Predstavnik osebe ima pravico in dolžnost sodelovati pri delu komisije, zagotoviti dostop v prostore, omogočiti pregled zahtevane dokumentacije, predložiti vse podatke in listine, ki so potrebni za izvedbo nadzora, dati dodatne informacije in zagotoviti nemoteno delo komisije.
O posameznem nadzoru se sestavi zapisnik. Na podlagi tega zapisnika, ki mora biti komisiji predložen najpozneje v desetih dneh po izvedenem posameznem nadzoru, komisija sprejme poročilo, ki se najpozneje v enem mesecu po izvedenem nadzoru pošlje osebi, ministru, po potrebi pa tudi drugim organom.
Oseba lahko pisne pripombe k poročilu pošlje komisiji najpozneje v osmih dneh po prejemu poročila.
Poročilo lahko vsebuje tudi predlog ministru za odvzem soglasja po 13. členu tega pravilnika.
19. člen
(najnižja zavarovalna vsota)
Najnižja zavarovalna vsota, za katero mora oseba skleniti zavarovalno pogodbo za škodo pri svetovanju, znaša 50.000 eurov na leto.
20. člen
(končna določba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in postopku za vpis v register oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči (Uradni list RS, št. 83/01, 42/05 in 32/07), uporablja pa se do začetka uporabe tega pravilnika.
21. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008.
Št. 007-215/2008-06
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2011-0044
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost