Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008

Kazalo

3529. Pravilnik o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe, stran 11465.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe
1. člen
Ta pravilnik predpisuje zdravstvene vsebine in preizkus iz teh vsebin, ki ga morajo opraviti zdravilci, ki imajo pridobljeno najmanj srednjo strokovno izobrazbo nezdravstvene smeri.
2. člen
(1) Zdravstvene vsebine, določene na ravni srednje strokovne izobrazbe, ki jih morajo poznati zdravilci, so:
1. prva pomoč,
2. anatomija in fiziologija,
3. vzgoja za zdravje in higiena,
4. interna medicina s patologijo.
(2) Program preizkusa iz zdravstvenih vsebin (v nadaljnjem besedilu: preizkus) je sestavljen iz zdravstvenih vsebin iz prejšnjega odstavka in je določen v prilogi 1 tega pravilnika. Podrobnejše vsebine iz programa se objavijo na spletnih straneh Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Ministrstvo vodi seznam strokovne literature, ki pomaga zdravilcu za pripravo na preizkus. Seznam je na voljo na sedežu in na spletnih straneh ministrstva.
3. člen
(1) Znanja iz zdravstvenih vsebin iz prvega odstavka prejšnjega člena zdravilec lahko pridobi:
1. z opravljanjem preizkusa na ministrstvu,
2. na institucijah, ki izvajajo veljavne izobraževalne programe (v nadaljnjem besedilu: izobraževalne institucije).
(2) Zdravilec lahko opravlja preizkus iz vseh zdravstvenih vsebin ali le iz dela zdravstvenih vsebin, če je pridobil znanja na pristojnih izobraževalnih institucijah.
4. člen
Preizkus izvaja ministrstvo, ki skrbi za:
– pripravo razporeda in objavo terminov za opravljanje preizkusa,
– opravljanje administrativno-tehničnega dela,
– zagotavljanje materialnih pogojev za delo komisij,
– usklajevanje dela komisij.
5. člen
(1) Zdravilec opravlja preizkus pred člani komisije, ki jih imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Člani komisije morajo imeti strokovno izobrazbo, ki je potrebna za predavatelja oziroma učitelja zdravstvenih vsebin iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika v srednji zdravstveni šoli, in najmanj pet let delovnih izkušenj.
(3) Komisija je tričlanska. Predsednik komisije je predstavnik ministrstva.
6. člen
(1) Zdravilec vloži prijavo za opravljanje preizkusa pri ministrstvu na obrazcu iz priloge 2 tega pravilnika. Prijava mora vsebovati:
1. izjavo zdravilca o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, izobraževalna institucija, na kateri je bila izobrazba pridobljena in leto pridobitve,
2. dokazila o znanju iz določenih zdravstvenih vsebin, iz katerih mora biti razvidna izobraževalna institucija, na kateri so bila znanja pridobljena, in leto pridobitve,
3. navedbo, kateri zdravilski sitem ali zdravilsko metodo izvaja,
4. potrdilo o plačilu vseh stroškov preizkusa.
(2) Zdravilec mora biti obveščen o času in kraju preizkusa najmanj 15 dni pred dnevom preizkusa.
(3) Če zdravilec brez upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju preizkusa ali odstopi od že začetega preizkusa se šteje, da izpita ni opravil.
7. člen
(1) Preizkus je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(2) Pisni del preizkusa se opravlja pod nadzorom uslužbenca ministrstva. Pisni del izpita obsega vprašanja z vseh področij programa preizkusa.
(3) Vprašanja za pisni del preizkusa pripravijo člani komisije z znanji s področij, navedenih v 2. členu tega pravilnika.
(4) Ustni del preizkusa se opravlja največ sedem dni po pisnem delu preizkusa pred komisijo.
8. člen
(1) Uspeh kandidata pri pisnem delu preizkusa oceni komisija na obrazložen predlog člana komisije, ki je pregledal pisno nalogo, z oceno »opravil-a« ali »ni opravil-a«.
(2) Zdravilec, ki je uspešno opravil pisni del preizkusa, ima pravico pristopiti k opravljanju ustnega dela preizkusa. Uspeh ustnega dela preizkusa oceni komisija na podlagi odgovorov na vprašanja iz posameznih delov preizkusa z »opravil-a« ali »ni opravil-a«.
(3) Zdravilec, ki je uspešno opravil pisni in ustni del preizkusa, je preizkus opravil. Če je zdravilec ustni del preizkusa opravil neuspešno, mora ponavljati preizkus v celoti.
9. člen
O poteku preizkusa se za posameznega zdravilca vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Pisna naloga posameznega zdravilca je sestavni del zapisnika.
10. člen
(1) Predsednik komisije sporoči zdravilcu uspeh preizkusa po posvetu s člani komisije.
(2) Zdravilcu, ki je uspešno opravil preizkus, se izda potrdilo o opravljanem preizkusu na obrazcu iz priloge 3 tega pravilnika.
(3) Potrdilo o opravljenem preizkusu podpišeta predsednik komisije in minister najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je zdravilec opravil preizkus.
11. člen
(1) Zdravilec, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene ali v treh dneh od dneva opravljanja ustnega izpita na ministrstvo vloži ugovor zoper oceno. O utemeljenosti ugovora na podlagi pritožbenih navedb, podatkov iz zapisnika in pridobljenih pisnih mnenj članov komisije, ki je ocenila zdravilca, odloči minister. Rok za odločitev o ugovoru je petnajst dni od njegove vložitve.
(2) Če se ugovoru zdravilca ugodi, ga ministrstvo najpozneje v enem tednu razporedi k ponovnemu opravljanju preizkusa pred drugo komisijo.
12. člen
(1) Predsedniku in članom komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister.
(2) Zdravilec plača stroške opravljanja preizkusa v višini, ki jo določi minister.
13. člen
Zdravilcu, ki ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo, skladno z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, preizkusa iz zdravstvenih vsebin ni treba opravljati.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2008-53
Ljubljana, dne 24. julija 2008
EVA 2008-2711-0037
Zofija Mazej-Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti