Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3268. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008, stran 10476.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na 16. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (Uradni list RS, št. 115/07 in popravek Uradni list RS, št. 5/08).
2. člen
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim besedilom:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina        Proračun leta 2008
     kontov/Konto/Podkonto
I.    SKUPAJ PRIHODKI            5.792.099,00
     (7071727374)
     TEKOČI PRIHODKI (7071)        4.234.354,00
70    DAVČNI PRIHODKI            3.280.678,00
     700 Davki na dohodek in        2.715.678,00
     dobiček
     703 Davki na premoženje         273.600,00
     704 Domači davki na blago in       291.400,00
     storitve
     706 Drugi davki
71    NEDAVČNI PRIHODKI            953.676,00
     710 Udeležba na dobičku in        592.765,00
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine          2.500,00
     712 Denarne kazni             2.500,00
     713 Prihodki od prodaje blaga       9.100,00
     in storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki       346.811,00
72    KAPITALSKI PRIHODKI           576.770,00
     720 Prihodki od prodaje         568.665,00
     osnovnih sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog
     722 Prihodki od prodaje          8.105,00
     zemljišč in neopredmetenih
     dolgoročnih sredstev
73    PREJETE DONACIJE             41.350,00
     730 Prejete donacije iz          41.350,00
     domačih virov
     731 Prejete donacije iz tujine
     74 TRANSFERNI PRIHODKI          939.625,00
     740 Transferni prihodki iz        361.698,00
     drugih javnofinančnih
     institucij
     741 Prejeta sredstva iz drž.       577.927,00
     Proračuna iz sred. prorač. EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40414243)      6.636.901,84
40    TEKOČI ODHODKI             1.171.442,28
     400 Plače in drugi izdatki        218.217,23
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za       40.409,16
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in         886.815,89
     storitve
     403 Plačila domačih obresti
     409 Rezerve                26.000,00
41    TEKOČI TRANSFERI            1.450.819,67
     410 Subvencije              53.500,00
     411 Transferi posameznikom in      772.032,32
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim        161.138,00
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači         464.149,35
     transferi
     414 Tekoči transferi v tujino
42    INVESTICIJSKI ODHODKI         3.717.657,83
     420 Nakup in gradnja osnovnih     3.717.657,83
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI         296.982,06
     431 Investicijski transferi       284.982,06
     prav. in fizič. osebam, ki
     niso pror. por.
     432 Investicijski transferi        12.000,00
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       –844.802,84
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
     NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      202.330,00
     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750751752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      202.330,00
     750 Prejeta vračila danih
     posojil
     751 Prodaja kapitalskih         200.000,00
     deležev
     752 Kupnine iz naslova           2.330,00
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE        18.384,00
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440441442443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE        18.384,00
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih         17.695,00
     deležev in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz        689,00
     naslova privatizacije
     443 Povečanje namenskega
     premoženja v javnih skladih in
     drugih osebah javnega prava,
     ki imajo premoženje v svoji
     lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN      183.946,00
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)            450.000,00
50    ZADOLŽEVANJE               450.000,00
     500 Domače zadolževanje         450.000,00
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)
55    ODPLAČILA DOLGA
     550 Odplačila domačega dolga
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE)         –660.856,84
     SREDSTEV NA RAČUNIH (I.IV.-
     II.-V.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      450.000,00
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.VII.-      1.294.802,84
     VIII.-IX.)
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
     31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
     9009 Splošni sklad za drugo       371.792,00
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena in na novo glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 450.000, eurov in sicer za investicijo v obnovo kanalizacije in vodovoda po ulicah Vipave.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2008-9
Vipava, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost