Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008

Kazalo

3182. Odlok o občinskih cestah v Občini Log - Dragomer, stran 10301.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 14. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah v Občini Log - Dragomer
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok ureja:
- občinske ceste na območju Občine Log - Dragomer (v nadaljevanju: občina) in postopek njihove kategorizacije;
- upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
- način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske službe;
- nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.
2. člen
(smiselna uporaba zakona)
Vsa vprašanja iz 1. člena tega odloka, ki se nanašajo na občinske ceste in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo javne ceste, graditev objektov in prostorsko načrtovanje, varstvo okolja in varnost cestnega prometa.
II. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste so vse ceste na območju občine, ki so kategorizirane v skladu s predpisi, ki urejajo kategorizacijo javnih cest.
4. člen
(nekategorizirane ceste)
Nekategorizirane ceste so prometne površine, ki niso kategorizirane kot javne ceste in na katerih se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec teh prometnih površin (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti ipd.).
Nekategorizirane ceste niso občinske ceste po tem odloku.
5. člen
(planinske, turistične in druge poti)
Planinske, turistične in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti oziroma rekreaciji, niso občinske ceste po tem odloku.
6. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) ter javne poti za kolesarje.
Lokalne ceste se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji, in sicer:
- zbirne krajevne ceste (LZ) in
- krajevne ceste (LK).
7. člen
(kategorizacija občinskih cest)
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Log - Dragomer (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog župana.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenem s predpisom o merilih za kategorizacijo javnih cest.
8. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga župan, zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije) ali skupine občanov. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
O prenosu občinske ceste med državne ceste odloči občinski svet na predlog župana.
Občinska cesta določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo po potrebi oziroma največ enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
9. člen
(opustitev občinske ceste)
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
Opuščena občinska cesta ali njen del se lahko:
- uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu oziroma druge javne potrebe;
- agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem;
- proti primerni odškodnini prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste odloča občinski svet na predlog župana.
10. člen
(prenos nekategorizirane ceste)
Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste pod naslednjimi pogoji:
- če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let;
- če se njen prenos opravi neodplačno in
- če je vpisana v zemljiško knjigo.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami upravlja občina.
12. člen
(letni plan razvoja in vzdrževanja)
Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest se usklajuje in sprejema po postopku, določenem za občinski proračun, in je njegov sestavni del.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog)
Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinska uprava.
Te naloge obsegajo zlasti:
1. izdelavo strokovnih podlag za letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest;
2. naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
3. naloge v zvezi z obnovitvenimi deli na občinskih cestah;
4. naloge v zvezi z rekonstrukcijami občinskih cest in investicijami v občinske ceste;
5. nadzor nad stanjem občinskih cest;
6. izvajanje postopkov za izbiro izvajalcev rednega vzdrževanja in obnovitvenih del na občinskih cestah, kadar je potrebna izbira izvajalca na podlagi javnega naročila;
7. vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah (baza cestnih podatkov oziroma kataster cest, s katastrom prometne signalizacije);
8. organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
9. spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino Log - Dragomer;
10. naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
11. vodenje upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
12. priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
13. izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za gradnjo in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v občinskem proračunu.
Sredstva za obnavljanje cest se lahko zagotavljajo tudi s sofinanciranjem krajanov. Razmerja sofinanciranja se določijo z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo občinske ceste se lahko v primeru, ko ne pride do sklenitve pogodbe med občino in lastnikom te nepremičnine, lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini v skladu z zakonom odvzame ali omeji.
16. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
Če se na razlaščenih zemljiščih in drugih nepremičninah iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo postopki za izvedbo posega, zaradi katerega je bila izvedena razlastitev, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.
17. člen
(projektiranje občinskih cest)
Elementi za projektiranje občinske ceste s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in njihovega vzdrževanja se določijo v skladu s predpisi o projektiranju cest.
V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določi tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
V primeru kompleksne gradnje več stanovanjskih enot ali gradnje po občinskem podrobnem prostorskem načrtu se pri projektiranju priključka ali dostopne ceste, ki prometno povezuje gradnjo z obstoječim cestnim omrežjem, mora upoštevati in opredeliti vpliv dodanega prometa na obstoječi promet.
Javne ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, da je njihova uporaba omogočena tudi osebam z omejeno sposobnostjo gibanja.
18. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti v območju ceste.
Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka, je odgovorna občinska uprava.
Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
19. člen
(priključki na občinsko cesto)
Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občine. V soglasju se v skladu s tehničnimi normativi in standardi določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.
V primerih, ki jih določajo predpisi o graditvi objektov, občinska uprava za izvedbo priključka izda projektne pogoje in soglasje k projektnim pogojem.
20. člen
(ukinitev priključka)
Pristojna inšpekcija lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja iz 19. člena tega odloka ali je zgrajen brez soglasja.
21. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
22. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavci vodotokov)
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investitor ceste.
Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka, so sestavni del vzdrževanja vodotoka.
23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti upravljavce oziroma investitorje drugih objektov, naprav in napeljav v ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo ali rekonstrukcijo ceste.
Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
Pred gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste mora občinska uprava o nameravanih posegih obvezno obvestiti upravljavce objektov, naprav in napeljav ter jih pozvati k zakoličbi.
Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov, naprav in napeljav v ali ob občinski cesti, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte, naprave in napeljave v ali ob občinski cesti.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
24. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 36. člena tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje ukrepov iz četrtega odstavka 36. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
Izvajalec javne službe mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz drugega odstavka 36. člena tega odloka je odgovorna občinska uprava.
25. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in obnavljanje občinskih cest.
Redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja v občinskem javnem podjetju - Komunalno podjetje Vrhnika (v nadaljevanju: izvajalec vzdrževanja).
Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajo v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
1. Letno vzdrževanje
26. člen
(obseg letnega vzdrževanja)
Letno vzdrževanje obsega:
- popravilo makadamskih cest in bankin;
- popravilo asfaltnih cest z vročo in hladno maso;
- vzdrževanje avtobusnih postajališč;
- vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije;
- obnova robnikov in robnih kock;
- izdelava peskolovov, revizijskih jaškov in cevnih povezav;
- obnova mostovnih ograj in pleskanje;
- čiščenje jarkov, cevi in muld;
- strojno in ročno pometanje cest;
- strojna in ročna košnja bankin.
27. člen
(operativni plan letnega vzdrževanja)
Operativni plan letnega vzdrževanja pripravi izvajalec vzdrževanja do 31. marca in ga predloži občinski upravi v potrditev.
V operativnem planu se določi vrsto vzdrževalnih del po posameznih cestah, morebitne podizvajalce in roke za izvedbo. Operativni plan se med letom dopolnjuje glede na stanje cest.
2. Zimsko vzdrževanje
28. člen
(obseg zimskega vzdrževanja)
Zimsko vzdrževanje obsega:
- postavitev, vzdrževanje in pospravljanje snežnih kolov;
- posipanje cest, pločnikov, javnih poti za kolesarje in javnih parkirišč proti poledici;
- strojno pluženje cest in pločnikov;
- ročno čiščenje prehodov, mrež in odtočnih cestnih požiralnikov;
- obveščanje javnosti.
29. člen
(operativni plan zimskega vzdrževanja)
Operativni plan zimskega vzdrževanja pripravi izvajalec vzdrževanja do 15. oktobra in ga predloži občinski upravi v potrditev.
Z operativnim planom zimskega vzdrževanja se določi morebitne podizvajalce, vrsta, obseg in razporeditev potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala, način uporabe teh sredstev, zlasti organizacijo odstranjevanja in odvažanja ter posipanja in obveščanje.
30. člen
(izvajanje zimskega vzdrževanja)
Posipanje se začne izvajati takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice.
Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu zimskega vzdrževanja predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica.
31. člen
(posipanje)
Posipanje se izvaja s kemičnimi sredstvi (topila, soli) ali s sredstvi, ki zmanjšujejo drsnost vozišča (posipni materiali ustrezne granulacije glede na vrsto utrjenosti vozišča).
32. člen
(pluženje)
Izvajalec zimskega vzdrževanja je dolžan pričeti s pluženjem snega, ko ga zapade 10 cm ali manj, če se pričakuje močnejše sneženje. Višino snega ugotavlja izvajalec sam.
33. člen
(obveznosti pravnih in fizičnih oseb v času zimskih razmer)
Zgradbe, s katerih se lahko usuje sneg, ki ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti nameščene snegolove. Žlebovi in strešne odtočne cevi na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati.
34. člen
(odlaganje snega)
Pri odstranjevanju snega z drugih površin je prepovedano odlaganje snega na javne prometne površine.
Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira pešcev in prometa z vozili.
35. člen
(ukrepi v primeru izrednih snežnih padavin)
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug župan lahko aktivira Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Log - Dragomer.
V tem primeru nadzor nad izvajanjem ukrepov zimskega vzdrževanja zagotovi Občinski štab za civilno zaščito.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
36. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
Varstvo občinske ceste sestavljajo ukrepi, ki so potrebni zaradi zaščite ceste in varnosti njenih uporabnikov ter zaradi omejevanja dopustnih posegov v cesto in njen varovalni pas.
Če je občinska cesta v takem stanju:
- da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
- da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti,
- da so za zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno) potrebni posebni ukrepi, občinska uprava s sklepom prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler obstajajo razlogi za takšen ukrep.
Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, pristojno inšpekcijo in javnost.
Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje drugega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi vzdrževalec cest ali vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih morata nemudoma obvestiti policijo, pristojno inšpekcijo in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec vzdrževanja oziroma vodja intervencije morata o teh ukrepih obvestiti tudi občinsko upravo.
37. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
Za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov, naprav in napeljav, postavitev objektov ter vsa ostala dela v varovalnem pasu občinske ceste mora investitor pridobiti soglasje občine.
S posegom v varovalnem pasu ne smejo biti prizadeti interesi varovanja občinske ceste in varnega prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestišča in je na vsako stran občinske ceste širok:
- pri lokalni cesti 6 m;
- pri javni poti 4 m;
- pri javni poti za kolesarje 2 m.
Cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, kolesarske steze in pločniki ter naprave za odvodnjavanje ceste tik ob vozišču ali robnem pasu.
Oporni zidovi, ograje in žive meje morajo biti od roba cestišča oddaljeni najmanj 0,5 m. S soglasjem iz drugega odstavka tega člena se lahko dovoli tudi manjši odmik.
Drevesa in grmovje ne smejo segati v cestni svet oziroma v zračni prostor nad cestiščem.
38. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
Telefonski in drugi kabelski vodi, električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, plinovodi in druge podobne naprave, katerih investitor ni občina, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le s soglasjem občine. V soglasju se določijo način in pogoji izvedbe posegov.
Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavite.
Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
39. člen
(dela na občinski cesti)
Prekopavanje in druga dela na občinski cesti se smejo izvajati le s soglasjem občine.
V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca vzdrževanja ceste.
40. člen
(dela ob občinski cesti)
Podiranje dreves, spravilo lesa, izkopi, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, se smejo opravljati le s soglasjem občine. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
41. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine talne vode in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti soglasje občine. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
42. člen
(izredni prevoz)
Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih je treba obvestiti policijo in izvajalca vzdrževanja.
Dovoljenje za izredni prevoz iz drugega odstavka tega člena je potrebno tudi za čezmerno uporabo občinske ceste, ki nastane kot povečana frekvenca tovornih prevozov na določeni relaciji občinske ceste, kot posledica izvajanja investicijskih del, narave proizvodnje ali storitvene dejavnosti.
Čezmerni uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki izvaja investicijska dela, proizvodnjo ali storitveno dejavnost iz prejšnjega odstavka.
Čezmerni uporabnik je dolžan med izvajanjem prevozov zagotavljati sprotno sanacijo poškodb cestne infrastrukture in po končanju čezmerne uporabe cesto urediti v prvotno stanje.
43. člen
(obveščanje o izdanih soglasjih)
Občinska uprava o vseh izdanih soglasjih in dovoljenjih obvešča izvajalca vzdrževanja in pristojno inšpekcijo.
44. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.
Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake ali druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazivi ali drugimi snovmi onesnaževati cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njej izrecno dovoljena;
6. parkirati na voznem pasu ceste;
7. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drugi material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;
8. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
9. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete;
10. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
11. poškodovati prometno signalizacijo;
12. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;
13. puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali pa kako drugače onesnaževati cesto;
14. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali;
15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji do 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini manj kot 1 m od ceste vzporedno z njo;
17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
18. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
2. Ukrepi za varstvo prometa
45. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditve na občinski cesti)
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 46. člena.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest in za tista obnovitvena dela, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.
Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge javne prireditve na njej.
Dovoljenje za zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore ne ustavi za daljši čas.
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primerih, ko prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.
46. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava obvesti policijo, pristojno inšpekcijo in izvajalca vzdrževanja.
Dovoljenju mora biti priložena od občinske uprave potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji in način izvedbe zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste.
Vloga mora vsebovati tudi podatke o investitorju in izvajalcu del ter podatke o odgovorni osebi investitorja in izvajalca del. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge javne prireditve na občinski cesti.
Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
Predlagatelj zapore ceste mora o zapori in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo, pristojno inšpekcijo in javnost najmanj tri dni pred zaporo ceste.
Odgovorna oseba izvajalca del na cesti mora imeti v času izvajanja pri sebi izvod soglasja oziroma dovoljenja za izvajanja del na cesti in izvod dovoljenja za zaporo občinske ceste s prometno tehnično dokumentacijo.
47. člen
(polje preglednosti)
V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov, naprav in objektov ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste (polje preglednosti).
Ograje in žive meje so v polju preglednosti lahko visoke največ 80 cm.
48. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
Prometno signalizacijo in opremo na občinskih cestah s sklepom določi občinska uprava, postavlja pa jo izvajalec vzdrževanja.
Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in s soglasjem občine.
49. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov in naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja v varovalnem pasu ceste prepovedano. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda občinska uprava. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah ni dovoljeno.
50. člen
(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
Na področju varstva prometa v skladu z odlokom o ustanovitvi in delovanju opravlja posamezne naloge Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot posvetovalni organ.
VII. NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
51. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira inšpektorat Medobčinski inšpektorat in redarstvo Vrhnika.
52. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima pristojna inšpekcija naslednje pristojnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se dela izvajajo v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez soglasja oziroma dovoljenja ali v nasprotju z njim;
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni pregledana in prevzeta v upravljanje.
Če pristojna inšpekcija odredi ukrepe iz 5. točke prejšnjega odstavka tega člena, mora o tem obvestiti občinsko upravo in policijo.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
53. člen
(najtežji prekrški)
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (člen 38/1);
2. brez dovoljenja prekopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju s soglasjem (člen 39/1);
3. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (člen 19/1);
4. odvaja na cesto vodo, odplake ali druge tekočine (člen 44, 1. točka);
5. če ne pridobi dovoljenja za izredni prevoz (člen 42);
6. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja de na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti (člen 45);
7. namešča na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa (člen 44, točka 10).
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
54. člen
(težji prekrški)
Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (člen 37/2);
2. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v neskladju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (člen 46);
3. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (člen 47);
4. opusti odstranjevanje ledenih sveč z s streh ali žlebov, ne namesti snegolovov ali neustrezno zavaruje javne površine pri njihovem odstranjevanju (člen 33);
5. postavlja ograje, zasadi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, namešča ali odlaga na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drugi material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost (člen 44, točka 7).
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
55. člen
(lažji prekrški)
Z globo 600,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (člen 40);
2. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine talne vode in tako vplivala na cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega soglasja (člen 41);
3. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del (člen 46/8);
4. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (člen 49);
5. ovira odtekanje vode s ceste (člen 44, točka 3);
6. z mazivi ali drugimi snovmi onesnaži cesto (člen 44, točka 4);
7. pušča na cesti ali meče na cesto kakršnekoli predmete ali sneg, razsipa po cesti sipek material ali pa kako drugače onesnažuje cesto (člen 44, točka 13);
8. poškoduje prometno signalizacijo (člen 44, točka, točka 12);
9. namerno zažiga ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi (člen 44, točka 15).
Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
56. člen
(ostali prekrški)
Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje povzročitelj, če:
1. vozi ali parkira po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njej izrecno dovoljena (člen 44, točka 5);
2. parkira na voznem pasu ceste (člen 44, točka 6);
3. namešča in uporablja na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet (člen 44, točka 8);
4. spušča po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete (člen 44, točka 9);
5. uporablja za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo (člen 44, točka 12);
6. pušča na cesto živali brez nadzorstva, napaja živali v obcestnih jarkih, pase živino na cestnem svetu ali gradi ob cesti napajališča za živali (člen 44, točka 14);
7. orje v razdalji do 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini manj kot 1 m od ceste vzporedno z njo (člen 44, točka 16);
8. obrača na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje (člen 44, točka 17);
9. vlači po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora (člen 44, točka 18).
57. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno, tako da omogočajo varno odvijanje prometa (člen 24/2);
2. če ne izvaja zimskega vzdrževanja v skladu z določili tega odloka (členi 29 do 32);
3. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki (člen 24/3).
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca vzdrževanja občinskih cest.
58. člen
(kršitev obveznosti obveščanja o posegih v občinsko cesto)
Z globo 600,00 EUR se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojni občinske uprave ali če mu ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (člen 23/4).
Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba občinske uprave, če ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom 23. člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
(zemljiškoknjižna ureditev in ureditev odmikov)
Občina bo postopno zagotavljala zemljiškoknjižno ureditev občinskih cest in ustrezne odmike ograj, opornih zidov in živih mej od občinskih cest.
60. člen
(ureditev polja preglednosti)
Lastniki zemljišč, ki mejijo na občinsko cesto, morajo v roku enega leta od uveljavitve tega odloka odstraniti drevesa, grmovje ali visoke poljske kulture, če ovirajo preglednost občinske ceste, in ustrezno znižati ograje in žive meje.
61. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto usuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
62. člen
(ureditev odvajanje vode s streh in dvorišč)
Lastniki objektov morajo v roku enega leta od uveljavitve tega odloka urediti odvajanje vode s streh in z dvorišč ter drugih utrjenih površin tako, da voda ne bo iztekala na občinsko cesto.
63. člen
(legalizacija obveščanja in oglaševanja)
Investitorji, ki so postavili table, napise in druge objekte (52. člen), morajo pridobiti soglasje občine najkasneje v roku enega leta o uveljavitve tega odloka. Table, napisi in drugi objekti, za katere v tem roku ne bo pridobljeno soglasje, bodo odstranjeni na stroške investitorja.
64. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 370-2/2008-12
Dragomer, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost