Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008

Kazalo

3179. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2, CO 1/13 Južni trg in CT 10 Slovenska cesta (za dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta), stran 10298.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2, CO 1/13 Južni trg in CT 10 Slovenska cesta (za dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica - Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta)
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2, CO 1/13 Južni trg in CT 10 Slovenska cesta (za dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica - Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica - Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta (Uradni list RS, št. 67/07) - v nadaljevanju: PUP. Po navedenem dokumentu sta območji CT 2 Wolfova ulica - Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta javni površini. Območje CT 10 je namenjeno prometu. V območju CT 2 je dopustna izvedba uvozno-izvoznih klančin in podzemnega dovoza do podzemnih parkirnih prostorov. Motorni promet v tem območju urejanja je dopusten le do uvozno-izvoznih klančin, ostale površine so namenjene pešcem in kolesarjem.
V času od sprejetja PUP se je pri natančnejši obravnavi načrtovanih ureditev izkazalo, da je načrtovane uvozno-izvozne klančine potrebno ustrezneje pozicionirati.
Pozicija uvozno-izvoznih klančin je z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica - Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta natančno opredeljena, spremembe pozicije veljavni odlok ne dopušča, zato je treba izdelati spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki bodo omogočile uresničitev ustreznejše prometne ureditve.
3.
Območje sprememb in dopolnitev PUP
Območje sprememb in dopolnitev PUP zajema podaljšek Šubičeve ulice od križišča s Slovensko cesto do Gerberjevega stopnišča. Območje obsega cca 2.700 m2.
Območje sprememb in dopolnitev PUP se v fazi izdelave lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
4. RS, Ministrstvo za kulturo,
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
8. Javna razsvetljava d.d.,
9. JP Snaga, d.o.o.,
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
11. JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
12. JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
13. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
14. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
15. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Za pridobitev strokovne rešitve, ki bo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP, je treba izdelati variantne rešitve.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev PUP je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP
Pripravo sprememb in dopolnitev PUP financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Št. 3505-24/2008-1
Ljubljana, dne 2. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.