Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008

Kazalo

3178. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje, stran 10297.

Na podlagi tretjega odstavka 37. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) in predhodnega soglasja Ministrstva za okolje in prostor, št. 35008-5/2007-BL z dne 5. 6. 2008 sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje (v nadaljevanju: OPPN za PUSP).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN za PUSP
Za obravnavano območje velja Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za ureditveni območji VM 2/4 in VM 6/1 Motel (Uradni list SRS, št. 27/88), na podlagi katerega sta bila zgrajena obstoječa bencinska servisa.
Obravnavano območje leži ob južni avtocesti na počivališču Barje, kjer namerava investitor Petrol d.d., Ljubljana obstoječa bencinska servisa nadomestiti z novima sodobnejšima servisoma ter nadomestiti obstoječe in dodati nove podzemne rezervoarje in točilna mesta za različna goriva. Predviden je tudi rezervoar za vodik.
Določbe veljavnega zazidalnega načrta ne omogočajo realizacije nameravane gradnje, zato je treba izdelati nov OPPN za PUSP.
3.
Območje OPPN za PUSP
Območje OPPN za PUSP obsega jugovzhodni del zemljišča s parc. št. 1746, k. o. Trnovsko predmestje, ki meri približno 9.800 m2 in severozahodni del zemljišča s parc. št. 1747, k. o. Trnovsko predmestje, ki prav tako meri približno 9.800 m2. Območje OPPN za PUSP se v času postopka priprave lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN za PUSP
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. RS, Ministrstvo za kulturo
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve - Sektor za civilno obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga d.o.o.
12. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
13. DARS d.d., Izpostava Ljubljana
14. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
15. Geoplin plinovodi d.o.o.
16. Elektro Slovenija d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN za PUSP izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovna rešitev prostorske ureditve se izbere izmed dveh pridobljenih strokovnih rešitev.
6.
Roki za pripravo OPPN za PUSP
Strokovne podlage in pridobitev strokovnih rešitev je predvidena dva meseca po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava osnutka OPPN za PUSP je predvidena en mesec po pridobitvi rešitve iz 5. točke tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN za PUSP je predviden eno leto po pripravi osnutka OPPN za PUSP. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN za PUSP
Pripravo OPPN za PUSP financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 350-2/2006-12
Ljubljana, dne 24. junija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.