Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2971. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije, stran 9280.

Na podlagi 17. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije
1. člen
V Uredbi o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije (Uradni list RS, št. 16/08) se v prvem odstavku 1. člena na koncu trinajste alinee pika nadomesti z vejico in za trinajsto alineo dodajo nove štirinajsta, petnajsta, šestnajsta in sedemnajsta alinea, ki se glasijo:
»– Sečovlje (Sicciole) – kontrolna točka,
– Sočerga,
– Podgorje,
– Vinica.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na mejnem prehodu Sočerga je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone. Na mejnih prehodih Sečovlje (Sicciole) – kontrolna točka, Podgorje in Vinica je dovoljen tovorni promet za prazna tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone, ali če prevažajo blago, namenjeno predložitvi in carinjenju v potniškem prometu, ali blago, ki se po carinskih predpisih lahko deklarira ustno ali pa se prevaža v skladu s predpisi, ki urejajo maloobmejni promet.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedo »potniški« dodata besedi »in tovorni«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na mejnem prehodu Rigonce je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone. Na mejnih prehodih iz prejšnjega odstavka, razen mejnega prehoda Rigonce, je dovoljen tovorni promet za prazna tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone, ali če prevažajo blago, namenjeno predložitvi in carinjenju v potniškem prometu, ali blago, ki se po carinskih predpisih lahko deklarira ustno ali pa se prevaža v skladu s predpisi, ki urejajo maloobmejni promet.«.
V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »prvega«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se v drugi alinei za besedo »letališču« dodata besedi »Edvarda Rusjana«.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-8/2008/14
Ljubljana, dne 26. junija 2008
EVA 2008-1711-0042
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost