Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2696. Pravilnik o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst, stran 8428.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje in način smukanja spolno zrelih prostoživečih domorodnih ribjih vrst za nadaljnjo gojitev (v nadaljnjem besedilu: smukanje plemenk) tako, da podrobneje določa splošne pogoje za izvajanje smukanja plemenk, način odlova plemenk, način izvajanja smukanja plemenk, postopek s pridobljenimi spolnimi celicami plemenk, vsebino zapisnika in način poročanja o opravljenem odlovu in smukanju plemenk in evidenco o opravljenih odlovih in smukanju plemenk.
2. člen
(splošni pogoji)
(1) Smukanje določenih vrst plemenk v posameznem ribiškem okolišu lahko izvaja le izvajalec ribiškega upravljanja.
(2) Plemenke določenih ribjih vrst se lahko smuka le na mestih in v obsegu, kakor je to določeno v ribiškogojitvenem načrtu ali v posebnem dovoljenju ministra, pristojnega za ribištvo iz drugega odstavka 15. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).
(3) O smukanju plemenk mora izvajalec ribiškega upravljanja predhodno obvestiti pristojni Območni urad Veterinarske uprave Republike Slovenije.
3. člen
(način odlova plemenk)
(1) Odlov plemenk lahko opravlja le za določen način odlova strokovno usposobljen delavec v ribištvu.
(2) Odlov plemenk se lahko izvaja s sredstvi in na način, s katerim se ne poškoduje rib.
(3) Odlov plemenk mora potekati tako, da se ne poškoduje drstišča in da ne vpliva na potek drstenja drugih rib.
4. člen
(način izvajanja smukanja plemenk)
(1) Smukanje plemenk lahko opravlja le strokovno usposobljeni delavec v ribištvu z opravljenim strokovnim izpitom za ribogojca.
(2) Smukanje se opravi takoj na mestu odlova plemenk.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko plemenke potočne in soške postrvi, ki v času odlova še niso v fazi, ko se lahko osmukajo, premestijo v ribogojni objekt, ki ima dovoljenje za vzrejo rib za poribljavanje.
(4) Postopek smukanja plemenk mora potekati tako, da se za vsako ribjo vrsto posebej upoštevajo strokovna navodila in dobra praksa.
(5) Takoj po smukanju je treba plemenke spustiti v vodo na mestu odlova ali v matično strugo.
(6) Ob premestitvi plemenk iz tretjega odstavka tega člena v ribogojni objekt se jih lahko tam zadržuje največ 30 dni od časa odlova. Po tem času jih je treba spustiti v vodo na mestu odlova ali v matično strugo.
5. člen
(postopek z odvzetimi spolnimi celicami)
(1) Odvzete moške in ženske spolne celice osmukanih plemenk se morajo v najkrajšem možnem času oploditi na način, ki je za posamezno vrsto ribe najprimernejši.
(2) Oplojene ikre osmukanih plemenk se lahko gojijo le zaradi poribljavanja voda ribiških okolišev in voda posebnega pomena v ribogojnih objektih, ki imajo dovoljenje za gojitev rib za poribljavanje.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko zaradi viškov proizvodnje ali drugih utemeljenih razlogov vzgojene ribe prodajo tudi za druge namene.
6. člen
(vsebina zapisnika o opravljenem odlovu in smukanju plemenk)
(1) O vsakem opravljenem odlovu in smukanju plemenk mora izvajalec ribiškega upravljanja pripraviti zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– o ribjih vrstah;
– datum in čas odlova;
– identifikacijsko številko revirja;
– mesto odlova;
– število odlovljenih plemenk, ločeno po spolu;
– število osmukanih plemenk, ločeno po spolu;
– število osmukanih iker;
– število in mesto vrnitve plemenk;
– podpis vodje odlova in vodje smukanja.
(2) Ob premestitvi plemenk iz tretjega odstavka 4. člena v ribogojni objekt mora zapisnik vsebovati tudi naslednje podatke:
– ribogojni objekt z identifikacijsko številko;
– število premeščenih plemenk;
– datum smukanja plemenk;
– število osmukanih plemenk, ločeno po spolu;
– število osmukanih iker in mesto nadaljnje gojitve;
– datum, število in mesto vrnitve plemenk v ribiški okoliš.
(3) Izvajalec ribiškega upravljanja mora v 15 dneh od dneva smukanja poslati zapisnik o opravljenem odlovu in smukanju plemenk v ribiški kataster.
7. člen
(evidenca o opravljenih odlovih in smukanju plemenk)
(1) Evidenca o opravljenih odlovih in smukanju plemenk se vodi v ribiškem katastru.
(2) V evidenci o opravljenih odlovih in smukanju plemenk se vodijo podatki iz 6. člena tega pravilnika.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2008
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EVA 2008-2311-0008
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti