Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2694. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole, stran 8408.

Na podlagi 36. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o šolskem koledarju za osnovne šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se ureja šolski koledar za osnovne šole ter osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo program osnovne šole (v nadaljevanju: osnovne šole).
S tem pravilnikom se ureja tudi razporeditev pouka, pouka proste dneve in razporeditev ter trajanje šolskih počitnic za učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev.
S tem pravilnikom se določajo tudi roki za nacionalno preverjanje znanja učencev, roki za predmetne izpite, popravne izpite in ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na domu ter roki za obveščanje staršev o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.
II. ŠOLSKO LETO
2. člen
(šolsko leto)
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.
3. člen
(ocenjevalna obdobja)
Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku (v nadaljevanju: pouk) osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:
– prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 31. januarja,
– drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. februarja do 24. junija, razen za učence devetega razreda, za katere traja do 15. junija.
4. člen
(trajanje pouka)
Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po 5 dni v tednu.
Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.
5. člen
(urnik)
Tedenski razpored ur pouka po predmetniku in tedenski razpored drugega vzgojno-izobraževalnega dela se določi z urnikom.
Ura pouka traja praviloma 45 minut. Med urami pouka imajo učenci najmanj 5 minut odmora, najmanj enkrat dnevno pa praviloma 20 do 30 minut odmora. Če pouk posameznega predmeta strnjeno traja več šolskih ur, šola samostojno razporedi odmore v obsegu, ki je določen v tem odstavku.
Ura vzgojno-izobraževalnega dela po posebnem programu vzgoje in izobraževanja traja 60 minut. Vzgojno-izobraževalno delo poteka strnjeno, v tem času učitelj načrtuje in izvaja vmesne sprostitvene dejavnosti za učence.
III. POUKA PROSTI DNEVI
6. člen
(pouka prosti dnevi)
Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
– šolske počitnice in nedelje,
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole drugače določeno.
Za učence je pouka prost dan lahko tudi dan šole, ko šola organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.
Za učence v oddelkih posameznega razreda je lahko pouka prost dan tudi dan, ko se izvaja redni sistematični zdravstveni pregled.
Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se en dan pouka v šolskem letu izvede v drugem terminu, kot ga za pouk določa šolski koledar, ne more pa ga izvesti na dan, ko pouk že poteka. O tem mora pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo), in navesti razloge za izvedbo pouka v drugem terminu.
7. člen
(počitnice)
Učenci imajo jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.
Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktober, 1. november). Ti prazniki se vključujejo v počitnice.
Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov.
Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih. Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji ponedeljek.
Učenci osnovnih šol z območja mestnih občin Ljubljana, Maribor in Ptuj ter občin: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Cerkno, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log Dragomer, Loška dolina, Loški potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne z liho letnico, kadar se šolsko leto začne s sodo letnico, pa v drugem obdobju.
Učenci osnovnih šol z območja vseh drugih občin v Republiki Sloveniji imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne s sodo letnico, kadar se šolsko leto začne z liho letnico, pa v drugem obdobju.
Prvomajske počitnice se začnejo 27. aprila in trajajo do izteka prvomajskih praznikov.
Poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta.
IV. DOPUSTI, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV
8. člen
(izraba letnega dopusta strokovnih delavcev)
Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se lahko vključujejo tudi v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v skladu z letnim delovnim načrtom šole.
9. člen
(nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev)
Šola za vsakega strokovnega delavca z letnim delovnim načrtom načrtuje med jesenskimi ali zimskimi počitnicami najmanj 2 dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj 3 dni za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev se lahko načrtuje namesto med jesenskimi ali zimskimi počitnicami tudi na proste sobote.
V. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
10. člen
(roki za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja)
Nacionalno preverjanje znanja se izvede praviloma v mesecu maju.
Za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov v mesecu maju ne morejo udeležiti nacionalnega preverjanja znanja, se nacionalno preverjanje znanja izvede v naknadnem roku praviloma v mesecu juniju.
Učenci, ki se izobražujejo na domu, in odrasli opravljajo nacionalno preverjanje znanja v rokih iz prvega in drugega odstavka tega člena.
VI. PREDMETNI, POPRAVNI IZPITI IN OCENJEVANJE ZNANJA ZA UČENCE, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
11. člen
(roki za izpite)
Učenci opravljajo predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena učenci 9. razreda lahko opravljajo popravne izpite do konca naslednjega šolskega leta. Šola mora učencem omogočiti najmanj štiri naknadne izpitne roke. Te roke šola določi sama.
Učenci lahko opravljajo izpite iz predmetov, ki se izvajajo strnjeno in ne trajajo do konca pouka v šolskem letu (fleksibilni predmetnik), v rokih, ki jih določi ravnatelj, vendar ne prej kot deset delovnih dni po zaključku pouka posameznega predmeta.
Šola je dolžna za učence, ki imajo popravni izpit, organizirati dopolnilni pouk.
Za učence, ki se izobražujejo na domu, poteka ocenjevanje znanja v prvem roku v času od 3. maja do konca drugega ocenjevalnega obdobja, ter v drugem roku v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.
VII. OBVEŠČANJE O USPEHU UČENCEV TER O DOSEŽKIH PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA
12. člen
(obvestila med šolskim letom)
Obvestila o učnem uspehu učencev ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja se učencem razdelijo najkasneje v treh dneh po zaključku prvega ocenjevalnega obdobja.
Obvestila o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu drugega obdobja se učencem 6. razreda razdelijo po preteku roka za vpogled in poizvedbo.
13. člen
(razdelitev spričeval in obvestil)
Ob zaključku pouka v šolskem letu šola učencem od 1. do 8. razreda, ki so uspešno zaključili razred, razdeli spričevala, učencem 9. razreda, ki so uspešno zaključili razred, pa razdeli zaključna spričevala.
Učencem, ki imajo pravico opravljati predmetne in popravne izpite, šola ob zaključku pouka izda obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu.
Šola vsem učencem razdeli tudi obvestilo o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole.
Učencem, ki se izobražujejo na domu in se njihovo znanje ocenjuje v drugem roku, učencem, ki opravljajo popravne ali predmetne izpite, in učencem, ki jim je bila po ugovoru ocena izboljšana, se spričevala razdelijo najkasneje v treh dneh po opravljenem izpitu oziroma po določitvi nove ocene.
Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 20. do 31. avgusta tekočega šolskega leta.
VIII. IZVAJANJE PRAVILNIKA
14. člen
(podrobnejša navodila o šolskem koledarju)
Minister, pristojen za šolstvo, izda za vsako naslednje šolsko leto do konca junija podrobnejša navodila o šolskem koledarju, do konca avgusta pa podrobnejša navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja.
15. člen
(odstopanja)
Šola lahko v soglasju z ministrstvom odstopi od posameznih določb tega pravilnika, kadar je to potrebno zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov.
16. člen
(način in rok za izpolnitev izobraževalnega programa)
Če osnovna šola zaradi ukrepov iz prejšnjega člena v času, ki je določen za pouk, ne more izpolniti izobraževalnega programa, ga mora izpolniti na način in v roku, ki ga določi ministrstvo.
17. člen
(odrasli)
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za šole in organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo program osnovne šole za izobraževanje odraslih.
IX. KONČNI DOLOČBI
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 61/05 in 63/06), uporablja pa se še do 31. avgusta 2008.
19. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008.
Št. 0070-22/2008
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EVA 2008-3311-0009
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost