Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008

Kazalo

2656. Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPl), stran 8355.

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbeni stranki
– Združenje delodajalcev Slovenije
– Gospodarska zbornica Slovenije
– Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
– Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
na strani delodajalcev
in
– Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
– Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
– KSS PERGAM
– KNSS Neodvisnost
– SZS Alternativa
– ZDSS Solidarnost
– Neodvisni sindikati Slovenije
na strani sindikatov
sklepata
K O L E K T I V N O P O G O D B O
o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPl)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(krajevna veljavnost)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
(stvarna veljavnost za izredno uskladitev plač za leto 2007 in stvarna veljavnost za leto 2008)
(1) Kolektivna pogodba velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in za katere ni sklenjena kolektivna pogodba dejavnosti.
(2) Za delodajalce, za katere je sklenjena kolektivna pogodba dejavnosti, se določbe te kolektivne pogodbe uporabljajo le glede tistih pravic in obveznosti, ki jih kolektivna pogodba dejavnosti samostojno ne ureja.
3. člen
(stvarna veljavnost za leto 2009)
(1) Kolektivna pogodba velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in za katere ni sklenjena ustrezna kolektivna pogodba dejavnosti.
(2) Če posamezna pravica ali obveznost iz te kolektivne pogodbe v kolektivni pogodbi dejavnosti ni urejena, se za ureditev posamezne pravice ali obveznosti uporabi ta kolektivna pogodba, če je v kolektivni pogodbi dejavnosti tako določeno.
4. člen
(osebna veljavnost)
(1) Kolektivna pogodba velja za delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. in 3. člena te kolektivne pogodbe.
(2) Kolektivna pogodba ne velja za poslovodne osebe in prokuriste, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
5. člen
(časovna veljavnost)
(1) Kolektivna pogodba se sklepa za določen čas, in sicer do 31. 12. 2009.
(2) Kolektivna pogodba začne veljati z dnem njenega podpisa, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu RS, razen določb 7., 8. in 21. člena te pogodbe, ki se uporabljajo z dnem podpisa te kolektivne pogodbe.
6. člen
(odstopanje od standardov)
(1) Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se na področju plač lahko najdlje za čas 6 mesecev pisno dogovorita za nižje standarde, kot jih določa ta kolektivna pogodba, če tak ukrep prispeva k ohranitvi delovnih mest.
(2) Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko dogovorita, da se ukrep iz prvega odstavka tega člena časovno podaljša.
II. ENKRATNA IZREDNA DODATNA USKLADITEV PLAČ ZARADI NEPRIČAKOVANO VISOKE INFLACIJE V LETU 2007
7. člen
(Izredna enkratna uskladitev osnovnih plač zaradi nepričakovano visoke inflacije 2007)
(1) Osnovne plače delavcev, za katere velja ta kolektivna pogodba, se v skladu z drugega členom za maj 2008 povečajo za razliko med 5,2% in realiziranim povečanjem plač za leto 2007.
(2) Realizirano povečanje plač za leto 2007 se ugotovi tako, da se izračuna odstotek rasti povprečne mesečne plače zaposlenih po kolektivnih pogodbah za leto 2007 pri delodajalcu glede na povprečne mesečne plače zaposlenih po kolektivnih pogodbah pri delodajalcu za leto 2006.
(3) Pri izračunu iz drugega odstavka tega člena se upošteva povprečna mesečna plača izplačana zaposlenim po kolektivnih pogodbah zmanjšana za del plače iz naslova poslovne uspešnosti (trinajsta plača, božičnica, …).
(4) Če so delodajalci povečali osnovne plače za obdobje januar 2008–april 2008, iz naslova nepričakovane visoke inflacije v letu 2007, se odstotek povečanja osnovnih plač upošteva pri realiziranem povečanju plač iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(izvedba enkratnega poračuna)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 7. člena delavcem pripada poračun razlike plače od januarja do vključno aprila 2008 do odstotka izračunanega na podlagi 7. člena.
(2) Znesek razlike plače iz prvega odstavka tega člena se izračuna tako, da se osnovna plača delavca za mesec april 2008 pomnoži z odstotkom rasti plače, določenim v drugem, tretjem in četrtem odstavku 7. člena in s številom mesecev, za katere mu pripada poračun.
(3) Tako izračunan znesek razlike plače se enkratno izplača pri plači za mesec maj 2008.
III. USKLADITEV PLAČ ZA LETO 2008
9. člen
(uskladitev izhodiščnih oziroma najnižjih osnovnih plač za leto 2008)
(1) Izhodišče plače in najnižje osnovne plače po kolektivnih pogodbah se za avgust 2008 povečajo za 3,9%.
(2) V skladu s prvim odstavkom tega člena izhodiščne plače po tej kolektivni pogodbi od 1. avgusta 2008 dalje znašajo:
+---------------------+--------------------+
|  Tarifni razred  |    v EUR    |
+---------------------+--------------------+
|     I     |    356,51    |
+---------------------+--------------------+
|     II     |    389,10    |
+---------------------+--------------------+
|     III     |    431,47    |
+---------------------+--------------------+
|     IV     |    477,08    |
+---------------------+--------------------+
|     V     |    535,74    |
+---------------------+--------------------+
|     VI     |    633,48    |
+---------------------+--------------------+
|     VII     |    714,94    |
+---------------------+--------------------+
|     VIII    |    845,28    |
+---------------------+--------------------+
|     IX     |   1.008,20   |
+---------------------+--------------------+
10. člen
(uskladitev za razliko do dejanske povprečne letne inflacije v letu 2008)
Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar – december 2008 v primerjavi z obdobjem januar – december 2007 presegla 4,55%, se izhodiščne plače in najnižje osnovne plače po kolektivnih pogodbah za januar 2009 dodatno povečajo za razliko med 4,55% in dejansko povprečno letno inflacijo.
IV. USKLADITEV PLAČ ZA LETO 2009
11. člen
(uskladitev izhodiščnih plač za leto 2009)
Izhodiščne plače po tej kolektivni pogodbi se za avgust 2009 povečajo za 2,3 odstotka.
12. člen
(uskladitev za razliko do dejanske povprečne letne inflacije v letu 2009)
Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar – december 2009 v primerjavi z obdobjem januar – december 2008 presegla 2,7 odstotka, se izhodiščne plače po tej kolektivni pogodbi za januar 2010 dodatno povečajo za razliko med 2,7 odstotka in dejansko povprečno letno inflacijo.
V. USKLAJEVANJE PLAČ NA PODLAGI PRODUKTIVNOSTI ZA LETO 2008 IN 2009
13. člen
(plače iz naslova produktivnosti)
(1) Sindikati in delodajalci se v kolektivni pogodbi dejavnosti lahko dogovorijo o delu dviga plač iz naslova produktivnosti.
(2) Kolikor je v dejavnosti izkazana pozitivna rast dodane vrednosti na zaposlenega so podjetja v dejavnosti dolžna glede na podatke iz izkaza poslovnega izida preveriti možnosti povečanja plač iz naslova povečane produktivnosti dela v preteklem letu.
(3) Produktivnost dela je definirana na podlagi kazalca Ajpesa in sicer kot dodana vrednost na zaposlenega, ki se izračuna tako, da se od kosmatega donosa od poslovanja odštejejo stroški blaga, materiala in storitev ter drugi poslovni odhodki. Tako dobljeno vrednost se nato deli s povprečnim številom zaposlencev na podlagi delovnih ur.
VI. DODATKI
14. člen
(dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden)
Dodatek za nočno delo in dodatek za nadurno delo znašata najmanj 30%, dodatek za delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po zakonu pa znašajo najmanj 50% osnovne plače za polni delovni čas oziroma urne postavke njegove osnovne plače.
VII. POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM ZA LETI 2008 IN 2009
15. člen
(povračilo stroškov prehrane med delom)
Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana, je delavec za polni delovni čas upravičen do povračila stroškov za prehrano med delom najmanj v višini 3,45 EUR na dan od vključno julija 2008 in 3,56 EUR na dan od vključno januarja 2009.
16. člen
(povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)
(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 60% cene najcenejšega javnega prevoza na delo.
(2) Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,13 EUR za vsak polni kilometer med prebivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi in krajem opravljanja dela.
17. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje)
Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci na službenem potovanju se šteje dnevnica (povračilo stroškov za prehrano), povračilo stroškov za prenočevanje in povračilo stroškov za prevoz.
18. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje v Sloveniji)
(1) Dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji nad 6 do 8 ur znaša 5,26 EUR, nad 8 do 12 ur 7,51 EUR in nad 12 ur 15,02 EUR.
(2) Povračilo stroškov za prevoz na službenem potovanju v Sloveniji znaša za vsak poln kilometer 0,32 EUR.
(3) Stroški za prenočevanje na službenem potovanju v Sloveniji se povrnejo v višini predloženega računa za prenočevanje, ki ga odobri delodajalec.
19. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje v tujini)
Delavec, ki ga delodajalec napoti na službeno pot v tujino, je upravičen do dnevnice (povračilo stroškov za prehrano), povračila stroškov za prevoz in povračila stroškov za prenočevanje, pod pogoji in v višini, kot je določeno z izvršilnim predpisom, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino.
20. člen
(pogoji za izplačilo povračil stroškov v zvezi z delom)
Povračila stroškov v zvezi z delom se izplačujejo v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba, vendar pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
VIII. DRUGI PREJEMKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA ZA LETO 2008 IN 2009
21. člen
(regres za letni dopust za leti 2008 in 2009)
(1) Regres za letni dopust v letu 2008 znaša najmanj 665 EUR, oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa.
(2) Regres za letni dopust v letu 2009 znaša najmanj 686 EUR oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa.
(3) Delavcem, ki delajo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, pripada regres za letni dopust sorazmerno času, prebitem na delu.
(4) V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust lahko izplača najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.
22. člen
(jubilejne nagrade)
(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini ene izhodiščne plače I. tarifnega razreda,
– za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini ene in pol izhodiščne plače I. tarifnega razreda,
– za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini dveh izhodiščnih plač I. tarifnega razreda,
– za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini dveh in pol izhodiščnih plač I. tarifnega razreda.
(2) Zadnji delodajalec je tisti, ki je izplačevalec jubilejne nagrade.
(3) Jubilejna nagrada se izplača najkasneje v roku dveh mesecev po izpolnitvi pogojev iz prvega odstavka tega člena.
(4) Delavec, ki dela krajši delovni čas krajši od polnega delovnega časa, je upravičen do jubilejne nagrade najmanj v višini sorazmerni z delovnim časom.
23. člen
(solidarnostne pomoči)
(1) V primeru smrti delavca ali njegovega ožjega družinskega člana, ki ga je delavec vzdrževal, njegovim družinskim članom oziroma delavcu pripada solidarnostna pomoč. V primeru smrti delavca pripada njegovim družinskim članom 700 EUR, v primeru smrti družinskega člana pa 350 EUR.
(2) Ožji družinski člani so zakonec in otroci, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
(3) Delavec, ki dela krajši delovni čas od polnega delovnega časa, je upravičen do solidarnostne pomoči najmanj v višini sorazmerni z delovnim časom.
IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK IN NAČIN REŠEVANJA SPOROV
24. člen
(pozitivna izvedbena dolžnost)
Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.
25. člen
(negativna izvedbena dolžnost)
Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju te kolektivne pogodbe.
26. člen
(komisija za razlago)
(1) Stranki kolektivne pogodbe imenujeta šest člansko komisijo za razlago te kolektivne pogodbe. V komisijo vsaka stranka imenuje tri člane z namestniki, ki odločajo soglasno.
(2) Komisija za razlago sprejema razlage. Razlage stranki kolektivne pogodbe objavita na enak način, kot je bila objavljena kolektivna pogodba.
(3) Komisijo za razlago te kolektivne pogodbe stranki kolektivne pogodbe imenujeta in določita pravila za njeno delovanje v roku 30 dni od podpisa te pogodbe.
27. člen
(sprememba ali dopolnitev te kolektivne pogodbe)
(1) Kolektivna pogodba se lahko spremeni ali dopolni, še zlasti, če bi v letu 2009 prišlo do bistvenega odstopanja od napovedane inflacije.
(2) Postopek spremembe ali dopolnitve te kolektivne pogodbe se lahko začne na pisni predlog katere koli od strank.
28. člen
(reševanje kolektivnih sporov)
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se kolektivni spori rešujejo na način in po postopku, določenem z zakonom, ki ureja kolektivne pogodbe.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
(prehodna in končna določba)
Ta kolektivna pogodba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. maja 2008
Podpisniki:
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Borut Meh l.r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Zdenko Pavček l.r.
 
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Miroslav Klun l.r.
 
Združenje delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije
Milan Škapin l.r.
 
Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Dušan Semolič l.r.
 
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Boris Mazalin l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Dušan Rebolj l.r.
 
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
 
SZS Alternativa
Silvo Berdajs l.r.
 
ZDSS Solidarnost
Albert Pavlič l.r.
 
Neodvisni sindikati Slovenije
Rastko Plohl l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 5. 6. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-5/2006-4 o tem, da je Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPI) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 3/1.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti