Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008

Kazalo

2668. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama, stran 8374.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje leži v sredini območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama med Neubergerjevo, Vurnikovo, Štihovo in Avčinovo ulico.
Za območje veljajo določila Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za ureditveno območje BS 2/1 Zupančičeva jama in del ureditvenega območja BR 2/1 Navje (Uradni list SRS, št. 11/87, in Uradni list RS, št. 19/00), po katerem je po veljavni spremembi zazidalnega načrta možno na lokaciji, kjer je bil v osnovnem zazidalnem načrtu predviden vrtec, namesto tega ob Vurnikovi ulici zgraditi objekt za stanovanjsko in spremljajočo rabo brez gostinskih lokalov.
Zazidalni načrt je v neposredni okolici že realiziran.
Ob upoštevanju obstoječe okoliške pozidave je možna gradnja za stanovanjsko in spremljajočo rabo z drugačnimi horizontalnimi in višinskimi gabariti, kot so opredeljeni v veljavnem zazidalnem načrtu, kar se bo preverilo in opredelilo v OPPN.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega površine med Neubergerjevo, Vurnikovo, Štihovo in Avčinovo ulico in zajema zemljišča s parc. št. 1763/91 in 1763/90, k.o. Bežigrad. Površina območja je ca. 4000 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. RS, Ministrstvo za kulturo
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Izvede se urbanistično arhitekturni natečaj. Izbrana rešitev bo podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena en mesec po pridobitvi rešitve iz 5. točke tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-2/2008-7
Ljubljana, dne 5. junija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.