Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008

Kazalo

2688. Pravilnik o subvencioniranju dijaške prehrane – dnevnega toplega obroka, stran 8400.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, prvega odstavka 3. člena in drugega odstavka 4. člena Zakona o subvencioniranju dijaške prehrane (Uradni list RS, št. 45/08) v sodelovanju z ministrico za zdravje, minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o subvencioniranju dijaške prehrane – dnevnega toplega obroka
1. člen
S tem pravilnikom se določa sestava, obseg in kakovost dnevnega toplega obroka, merila za izbiro ponudnika dnevnega toplega obroka, način in postopek izvajanja subvencioniranja dijaške prehrane, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidence in poročanje ter izvajanje nadzora nad delom izvajalcev in ponudnikov subvencionirane dijaške prehrane.
2. člen
(1) Za sestavo, obseg in kakovost dnevnega toplega obroka se uporabljajo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (v nadaljevanju: smernice) in Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (v nadaljevanju: praktikum).
(2) Smernice in praktikum pripravi Ministrstvo za zdravje in sta javno dostopna dokumenta, in sicer na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo).
3. člen
(1) Merila za izbor ponudnika dnevnega toplega obroka (v nadaljevanju: ponudnik) so naslednja:
– priporočila pri opravljanju gostinske dejavnosti;
– število različnih jedilnikov v mesecu;
– ocena šolske komisije;
– cena pri nadstandardni ponudbi.
(2) Komisijo iz tretje alineje prejšnjega odstavka imenuje ravnatelj oziroma direktor srednje šole. Komisija ima predsednika in dva člana, od katerih je en član predstavnik dijakov.
4. člen
(1) Ministrstvo nakaže ustrezen znesek subvencije do konca tekočega meseca za pretekli mesec, in sicer na podlagi prejetega mesečnega zahtevka srednje šole (v nadaljevanju: zahtevek), ki je pripravljen na podlagi števila upravičeno porabljenih dnevnih toplih obrokov. Neustrezne in nepopolne zahtevke srednjih šol ministrstvo zavrne v celoti.
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– število vpisanih dijakov za tekoče šolsko leto;
– število delovnih dni v preteklem mesecu;
– število upravičeno porabljenih dnevnih toplih obrokov;
– skupni znesek subvencije.
(3) Zahtevek iz prejšnjega odstavka srednja šola pošlje ministrstvu najkasneje do 10. dneva v mesecu za pretekli mesec.
(4) Ponudnik srednji šoli pošlje podatek o številu upravičeno porabljenih dnevnih toplih obrokov do 5. dneva v mesecu za pretekli mesec, ki mora biti opredeljen po dnevih.
(5) Srednja šola s svojim aktom opredeli natančnejša pravila in postopke, ki zagotavljajo ustrezen nadzor nad koriščenjem dnevnih toplih obrokov.
(6) Ministrstvo srednjim šolam zagotavlja finančna sredstva za stroške organizacije izvedbe ponudbe dnevnih toplih obrokov v znesku 3 eure na dijaka letno. Znesek se usklajuje na enak način kot materialni stroški.
PREHODNA DOLOČBA
5. člen
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane dijakov in vajencev v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 34/04) preneha veljati z dnem začetka veljave tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008.
Št. 0070-47/2008/5
Ljubljana, dne 21. maja 2008
EVA 2008-3311-0049
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport