Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008

Kazalo

2629. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, stran 8219.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 1999/31/ES Sveta z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L št. 182 z dne 16. 7. 1999, str. 1) in z Direktivo 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi Direktive 2004/35/ES (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 15) določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, in sicer:
– mejne vrednosti parametrov izcedne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju izcedne vode, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, glede obratovalnega monitoringa izcedne vode pa se uporablja predpis, ki ureja prve meritve ter obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje, in predpis, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba se uporablja za izcedne vode, ki se odvajajo:
– z obratujočih in zaprtih odlagališč za inertne, nenevarne in nevarne odpadke v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, in
– z obratujočih in zaprtih naprav za ravnanje z rudarskimi odpadki, ki nastanejo pri raziskovanju, pridobivanju, bogatenju in skladiščenju mineralnih surovin ter obratovanju kamnolomov, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin.
(2) Mejne vrednosti parametrov izcedne vode, določene s to uredbo, se uporabljajo tudi za odvajanje izcedne vode iz:
– podzemnega skladišča odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, in
– rudniških prostorov, nastalih pri površinskem ali podzemnem pridobivanju mineralnih surovin, zasipanih z rudarskimi odpadki zaradi sanacijskih in gradbenih namenov, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin.
(3) Ta uredba se ne uporablja za:
– izcedno vodo iz zaprtega odlagališča za inertne in nenevarne odpadke, ki je skladno s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, prenehalo obratovati do 31. decembra 2003,
– izcedno vodo iz obstoječe naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki, ki so v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin, inertni rudarski odpadki, če je ta naprava v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, prenehala obratovati do 1. maja 2008,
– industrijsko odpadno vodo, ki se odvaja iz naprav za čiščenje odlagališčnega plina, v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih,
– komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektih odlagališča za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke ali naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki,
– padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja na območju odlagališč za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke in ne prihaja v stik s telesom takega odlagališča, ali ki nastaja na območju ravnanja z rudarskimi odpadki in ne prihaja v stik z rudarskimi odpadki.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. izcedna voda iz odlagališča je izcedna voda v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih,
2. izcedna voda iz naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki je izcedna voda v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin,
3. odlagališče je odlagališče v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih,
4. naprava za ravnanje z rudarskimi odpadki je naprava za ravnanje z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin,
5. obstoječe odlagališče je obstoječe odlagališče v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih,
6. obstoječa naprava za ravnanje z rudarskimi odpadki je obstoječa naprava za ravnanje z rudarskimi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin.
4. člen
(mejne vrednosti parametrov izcedne vode)
(1) Mejne vrednosti parametrov izcedne vode iz odlagališč za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke in iz naprav za ravnanje z rudarskimi odpadki, ki se odvaja neposredno in posredno v vode ali javno kanalizacijo, so določene v preglednici 1 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, se za izcedno vodo iz odlagališč za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke in iz naprav za ravnanje z rudarskimi odpadki, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki so v prilogi 1 te uredbe določene za neposredno in posredno odvajanje v vode.
5. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
Izcedna voda se mora iz telesa odlagališča za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke ali iz telesa rudarskih odpadkov na območju naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki odvajati ločeno od padavinske odpadne vode in drugih vod, ki ne prihajajo v stik s telesom odlagališča ali s telesom odloženih rudarskih odpadkov.
6. člen
(posebne zahteve za monitoring izcednih vod)
(1) Ne glede na določbe o pogostosti meritev in času vzorčenja reprezentativnega vzorca, določenih za monitoring odpadnih vod s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje, morata upravljavec odlagališča za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke in upravljavec naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki zagotavljati meritve pretoka in parametrov izcedne vode na podlagi štiriindvajseturnega reprezentativnega vzorca s pogostostjo, ki je za meritve izcedne vode v okviru obratovalnega monitoringa odlagališč odpadkov določena s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo, pristojno za okolje, v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke ali naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki določi drugačen čas vzorčenja reprezentativnega vzorca, če pretok izcedne vode ni enakomeren ali se prekinja, vendar tako, da je zagotovljena reprezentativnost vzorca izcedne vode.
7. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
8. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec odlagališča za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke in upravljavec naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s 5. členom te uredbe odvaja izcedno vodo iz telesa odlagališča ali iz telesa rudarskih odpadkov na območju naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki skupaj s padavinsko vodo in drugimi vodami, ki ne prihajajo v stik s telesom odlagališča ali telesom odloženih rudarskih odpadkov,
– ne zagotavlja izvajanja monitoringa izcedne vode v skladu s 6. členom te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca odlagališča za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke oziroma upravljavca naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
9. člen
(prilagoditev obstoječih odlagališč in naprav)
(1) Upravljavec obstoječega obratujočega odlagališča za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke ali obstoječega odlagališča za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke v zapiranju mora prilagoditi njegovo obratovanje zahtevam te uredbe v rokih, ki so za prilagoditev takega odlagališča določeni v predpisu, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
(2) Upravljavec obstoječe obratujoče naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki ali obstoječe naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki v zapiranju mora prilagoditi njeno obratovanje zahtevam te uredbe v rokih, ki so za prilagoditev naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki določeni v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 7/00 in 41/04 – ZVO-1).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-40/2008/5
Ljubljana, dne 5. junija 2008
EVA 2008-2511-0112
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
 PRILOGA 1

  Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov izcedne vode iz
odlagališč za inertne, nenevarne in nevarne odpadke in iz
naprav za ravnanje z rudarskimi odpadki

+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Parameter odpadne| Izražen|  Enota | Odvajanje |Odvajanje v |
|    vode   |  kot |     |neposredno |  javno  |
|         |    |     |in posredno|kanalizacijo|
|         |    |     | v vode  |      |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|I. SPLOŠNI    |    |     |      |      |
|PARAMETRI    |    |     |      |      |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Temperatura   |    |  °C  |  30   |  40   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|pH-vrednost   |    |     | 6,5–9,0 | 6,5–9,5  |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Neraztopljene  |    |  mg/l  |  60   |  (a)   |
|snovi      |    |     |      |      |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Usedljive snovi |    |  ml/l  |  0,5  |  10   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|II. BIOLOŠKI   |    |     |      |      |
|PARAMETRI    |    |     |      |      |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Biološka     |    |   %  |   -   | 50 (b)  |
|razgradljivost  |    |     |      |      |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Strupenost za  |  SD  |     |   4   |   -   |
|vodne bolhe   |    |     |      |      |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|III. ANORGANSKI |    |     |      |      |
|PARAMETRI    |    |     |      |      |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Celotni krom *  |  Cr  |  mg/l  |  0,5  |  0,5   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Baker *     |  Cu  |  mg/l  |  0,5  |  0,5   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Nikelj *     |  Ni  |  mg/l  |  0,5  |  0,5   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Svinec *     |  Pb  |  mg/l  |  0,5  |  0,5   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Živo srebro *  |  Hg  |  mg/l  |  0,01  |  0,01   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Kadmij *     |  Cd  |  mg/l  |  0,1  |  0,1   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Cink*      |  Zn  |  mg/l  |  2,0  |  2,0   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Klorid      |  Cl  |  mg/l  |  (c)  |   -   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Amonijev dušik * |  N  |  mg/l  |  50   |  (d)   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Nitratni dušik * |  N  |  mg/l  |  (e)  |   -   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Sulfid      |  S  |  mg/l  |  0,5  |  2,0   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Celotni dušik  |  N  |  mg/l  |  (h)  |   -   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Celotni fosfor  |  P  |  mg/l  |  2,0  |      |
|         |    |     | 1,0 (i) |   -   |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|IV. ORGANSKI   |    |     |      |      |
|PARAMETRI    |    |     |      |      |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Kemijska potreba |  O2  |  mg/l  |  200  |      |
|po kisiku (KPK) |    |     | 300 (f) |      |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Biokemijska   |  O2  |  mg/l  |  20   |   -   |
|potreba po kisiku|    |     | 30 (f)  |      |
|(BPK5)      |    |     |      |      |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Celotni     |    |  mg/l  |  10   |  20   |
|ogljikovodiki  |    |     |      |      |
|(mineralna olja)*|    |     |      |      |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Lahkohlapni   |    |  mg/l  |  0,1  |  0,5   |
|aromatski    |    |     |      |      |
|ogljikovodiki * |    |     |      |      |
|(BTX) (g)    |    |     |      |      |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+
|Adsorbljivi   |  Cl  |  mg/l  |  0,5  |   -   |
|organski halogeni|    |     |      |      |
|* (AOX)     |    |     |      |      |
+-----------------+--------+----------+-----------+------------+


  Oznaka * označuje nevarno snov, druge oznake v preglednici
pa pomenijo naslednje:
  (a) mejna koncentracija neraztopljenih snovi v izcedni vodi
se določi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja
upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne
naprave;
  (b) mejna vrednost za biološko razgradljivost se uporablja
za izcedne vode, katerih parameter KPK presega vrednost 300
mg/l, lahko pa se določi nižja stopnja biološke razgradljivosti
na način, ki je za biološko razgradljivost pri odvajanju
odpadne vode v javno kanalizacijo določen v predpisu, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo;
  (c) mejna koncentracija kloridov v izcedni vodi je določena
posredno s strupenostjo za vodne bolhe;
  (d) mejna vrednost amonijevega dušika za izcedno vodo, ki se
odvaja v kanalizacijo s komunalno ali skupno čistilno napravo z
zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je 100 mg/l, za to, ki se
odvaja v kanalizacijo s komunalno ali skupno čistilno napravo z
zmogljivostjo enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost
200 mg/l, sicer pa se lahko določi višja mejna vrednost na
način, ki je za amonijev dušik pri odvajanju odpadne vode v
javno kanalizacijo določen v predpisu, ki ureja emisijo snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo;
  (e) mejna vrednost nitratnega dušika se izračuna kot mejna
vrednost za neposredno odvajanje industrijske odpadne vode v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
  (f) velja za obstoječe zaprto odlagališče in za obstoječe
obratujoče odlagališče ali obstoječe odlagališče v zapiranju
ter za ta obstoječa odlagališča, ko bodo zaprta. Velja tudi za
obstoječo zaprto napravo za ravnanje z rudarskimi odpadki in za
obstoječo obratujočo napravo ali obstoječo napravo v zapiranju
ter za te obstoječe naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki,
ko bodo zaprte;
  (g) lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota
benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri čemer se za vsako
posamezno spojino posebej izvajajo meritve in določajo letne
količine nevarne snovi. Pri ksilenu se upošteva orto, meta in
para izomere;
  (h) mejna vrednost se določi kot vsota mejne vrednosti
amonijevega dušika in mejne vrednosti amonijevega dušika,
izražene kot N;
  (i) se uporablja na občutljivih območjih, določenih v skladu
s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz komunalnih čistilnih naprav.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti