Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2587. Dogovor ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, stran 8119.

Pogajalska skupina Vlade Republike Slovenije za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
in
Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
sklepata naslednji
D O G O V O R
Pogajalski skupini ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost skleneta ta dogovor, ki določa:
1. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se zavezuje, da bo pred prvim izplačilom plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju sprejelo vse potrebne podzakonske akte, in sicer:
– Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti v plačne razrede;
– Pravilnik o raziskovalnih nazivih;
– Pravilnik, izdan na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
2. Pogajalski skupini se dogovorita, da bosta:
– v roku največ enega leta skupaj pregledali in po potrebi predlagali spremembe Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, vključno s proučitvijo možnosti za povečanje osnovne plače v primeru zaposlitve za določen čas in za določanje plač za delo v tujini;
– v roku enega leta po uvedbi novega plačnega sistema skupaj pregledali normativni del Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (KPRD) in pripravili spremembe;
– v skladu s KPRD v roku treh mesecev imenovali člane komisije za razlago KPRD ter zagotovili potrebne pogoje za njeno učinkovito delovanje;
– v roku največ enega leta skupaj preučili učinke novega plačnega sistema ter po potrebi predlagali njegove spremembe.
3. Pogajalski skupini se zavezujeta, da bosta podpirali takšne spremembe v raziskovalni dejavnosti, ki bodo omogočile učinkovitejšo organizacijo dela v raziskovalni dejavnosti.
4. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se s tem dogovorom zavezuje, da bo zagotovilo sodelovanje Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije kot reprezentativnega sindikata pri usklajevanju aktov, navedenih v 1. in 2. točki tega dogovora.
5. Obe strani se strinjata, da se ta dogovor objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-1/2008
Ljubljana, dne 11. junija 2008
EVA 2008-3211-0032
Janez Stergar l.r.
Vodja sindikalne pogajalske skupine
 
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Vodja vladne pogajalske skupine

AAA Zlata odličnost