Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2586. Dogovor ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, stran 8116.

Pogajalska skupina Vlade Republike Slovenije za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
in
Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
sklepata naslednji
D O G O V O R
Pogajalski skupini ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS skleneta ta dogovor, ki določa:
1. Vladna stran se zavezuje, da bo septembra 2009 proučila možnosti za pričetek pogajanj o odpravi morebitnih ugotovljenih plačnih nesorazmerjih v plačni skupini D in J na področju vzgoje in izobraževanja v primerjavi z drugimi plačnimi skupinami v javnem sektorju.
2. Vladna stran se strinja z vloženim amandmajem na 8. člen sprememb ZSPJS-I (Poročevalec DZ št. 67/2008) ter se zavezuje, da ga bo podprla v predlagani vsebini z namenom, da v primeru, ko področni predpisi dopuščajo, lahko javni uslužbenec opravlja delo na delovnem mestu z različno stopnjo izobrazbe in opravlja to delo z nižjo strokovno izobrazbo, pripada javnemu uslužbencu z nižjo izobrazbo osnovna plača, ki je za dva plačna razreda nižja od osnovne plače delovnega mesta, na katerem opravlja delo, oziroma za en plačni razred javnemu uslužbencu, ki ima več kot 23 let delovne dobe.«
3. Vladna stran se zavezuje, da bo pred prvim izplačilom plač po ZSPJS pripravila vse potrebne spremembe in dopolnitve področnih pravilnikov o normativih in standardih tako, da bo:
– namesto enega delovnega mesta PISARNIŠKEGA REFERENTA vnesla novo delovno mesto, ki se sistemizira v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih oziroma organizacijskih enotah – POSLOVNI SEKRETAR v VI. TARIFNI SKUPINI (1 delovno mesto) najkasneje do 1. 8. 2008; pri čemer bo upoštevala, da gre tudi za spremembo delovnega mesta in drugačen opis delovnih nalog;
– vnesla dve novi delovni mesti, ki se lahko sistemizirata najkasneje do 1. 8. 2008 kot drugi administrativni ali finančno računovodski delavec v vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijskih enotah – ADMINISTRATOR v V. tarifni skupini in KNJIGOVODJA v V. tarifni skupini.
– uredila prehodno obdobje v skladu s 4. in 5. točko tega dogovora.
– vnesla novo delovno mesto, ki se veže na izvajanje dodatne strokovne pomoči v obliki mobilne službe: Mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč – za odpravo primanjkljajev, ovir oziroma motenj učencev s posebnimi potrebami (skrajšano mobilni učitelj VII/2) – razvrščen v 31 plačni razred:
– mobilni učitelj mentor; 34 plačni razred,
– mobilni učitelj svetovalec; 36 plačni razred,
– mobilni učitelj svetnik; 39 plačni razred.
Mobilni učitelj izvaja ure dodatne strokovne pomoči za učence in dijake s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi in ima sklenjeno delovno razmerje na osnovni šoli ali osnovni šoli s prilagojenim programom ali zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Na delovno mesto mobilnega učitelja je možno zaposliti strokovnega delavca, če le-ta izvaja delo na najmanj treh vzgojno-izobraževalnih zavodih, vključno z zavodom, kjer ima sklenjeno delovno razmerje.
Vladna stran se zavezuje, da bo minister za šolstvo in šport do 1. 9. 2008 sprejel pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli s spremembo, ki se bo glasila:
Besedilo prvega odstavka točke 1. 6. Učitelj za dodatno strokovno pomoč se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj za dodatno strokovno pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program specialne in rehabilitacijske pedagogike,
– kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije,
– kdor je končal univerzitetni študijski program socialne pedagogike,
– kdor je končal univerzitetni študijski program psihologije, kdor je končal univerzitetni študijski program pedagogike (smer – pedagogika).«.
– uredila razredništvo za učitelje v posebnih programih vzgoje in izobraževanja, in sicer tako, da se v besedilo člena (nov 7.a člen Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami), ki določa razredništvo, za besedilom »v drugih razredih« doda besedilo »in stopnjah«;
– učitelju-razredniku priznala eno pedagoško uro tedensko razredništva kot učno obveznost v prvem in zaključnem razredu osnovne šole oziroma zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in prvem in zaključnem letniku srednje šole, v vseh ostalih razredih osnovne šole oziroma zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in letnikih srednje šole pa 0,5 pedagoške ure tedensko.
4. Pogajalski skupini se strinjata, da se prevedba delovnih mest »pisarniški referent« opravi na sledeči način:
– za potrebe prehoda v nov plačni sistem in izračun prve plače javnega uslužbenca v skladu z ZSPJS se izvede prevedba delovnega mesta »pisarniški referent« v delovno mesto »administrator« v skladu z Aneksom k Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja RS, in sicer tako, da se v vsakem vzgojno-izobraževalnem zavoda oziroma organizacijski enoti sistemizira toliko delovnih mest »administrator« kolikor je pred uskladitvijo akta o sistemizaciji zavoda sistemiziranih delovnih mest »pisarniški referent«,
– delodajalec mora najpozneje do 1. 9. 2008 javnemu uslužbencu oziroma enemu izmed javnih uslužbencev, ki so prevedeni na delovno mesto iz prejšnje alinee, ponuditi v podpis novo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto poslovni sekretar v skladu s spremenjenimi normativi in standardi, pri čemer se upošteva dosedanja delitev dela in zahtevnost nalog.
5. Če javni uslužbenec ne izpolnjuje izobrazbenih pogojev za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar, si mora ustrezno izobrazbo pridobiti najkasneje v osmih letih od podpisa nove pogodbe o zaposlitvi razen v primeru, da bo izpolnil minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine prej kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi.
Delodajalec napoti javnega uslužbenca na izobraževanje v skladu s 55. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS.
Vsebina četrte in pete točke tega dogovora se smiselno uporablja tudi pri prevedbi na delovno mesto »knjigovodja«.
6. Vladna stran se zavezuje, da bo minister za šolstvo in šport do 30. 10. 2008 sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, tako da se za vse vzgojitelje in svetovalne delavce VII/1 v vrtcih zmanjšajo oziroma spremenijo pogoji (potrebno število točk in obdobje) za napredovanje v naziv mentor, svetovalec in svetnik iz 8., 9., 10., 11., 12. in 17. člena pravilnika. Pri tem bo izhajala iz dogovora, da se število let potrebnih za napredovanje zniža za eno leto za mentorja in svetovalca ter za dve leti za svetnika. Zahtevano število točk iz naslova uspešno končanih programov strokovnega usposabljanja oziroma iz pridobitve dodatnih funkcionalnih znanj je opisano v prilogi 1 tega dogovora.
7. Vladna stran se zavezuje, da bo pred prvim izplačilom plač po ZSPJS s sindikatoma SVIZ in VIR podpisala spremembo in dopolnitev 1. člena Dogovora o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo z dne 28. 6. 1999. Zaradi uvajanja novega plačnega sistema v javnem sektorju, ki ne pozna več plačil določljivih s količniki, predlagamo, da se besedilo 1. člena Dogovora spremeni tako, da se količniki prevedejo v nominalno vrednost ure, ki se usklajuje na enak način kot osnovne plače v javnem sektorju. Na enak način se plačujejo tudi ure za sindikalno delo na visokošolskih zavodih.
Po sprejetju spremembe dogovora se pripravi prečiščeno besedilo dogovora, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Pogajalski skupini bosta poskušali uskladiti način izračuna vrednosti ure učne obveznosti oziroma ure pedagoške obveznosti, ki je potrebna za obračun dela plače za povečan obseg dela oziroma v primerih izračuna plače, ko ima delavec zmanjšano učno obveznost (14. in 22.e člen ZSPJS), z dogovorjeno formulo naj bi se dopolnil 8. člen Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.
Pogajalski strani se strinjata, da se pri obračunu plače za povečan obseg dela oziroma v primerih izračuna plače, ko ima delavec zmanjšano učno obveznost, izhaja iz stališč, ki so zapisana v prilogi 2 tega dogovora.
9. Pogajalski skupini podpirata ukrepe, ki bodo zagotavljali mehanizme za kakovostno delo na področju vzgoje in izobraževanja z namenom zagotavljanja pogojev za pridobivanje formalnega in neformalnega znanja in usposobljenosti otrok, učencev, dijakov in študentov v času pouka in drugih dejavnosti v okviru in obsegu z zakonom določene oziroma dovoljene delovne obveznosti strokovnih delavcev. Pri tem bosta posebno pozornost namenili oblikam, ki bodo prispevale k večji individualizaciji dela z otroki, učenci, dijaki in študenti tudi izven ur pouka, zagotovili svetovanje učencem, dijakom in njihovim staršem, študentom.
Strokovni delavci bodo posvetili posebno pozornost vzgojno izobraževanemu okolju, ki zagotavlja sprejetost, varnost in ustvarjalno delo učencev in dijakov. Pri tem se posebno pozornost nameni odpravljanju pojavov nasilja v vrtcih in šolah.
Pogajalski skupini si bosta prizadevali, da si bodo strokovni delavci nenehno prizadevali za dosego pričakovanega uspeha in socialnih kompetenc vsakega posameznika in vzgojno izobraževalne ustanove v celoti tudi na podlagi zunanjega preverjanja, evalviranja in dodatnih informacij.
Pogajalski skupini si bosta prizadevali, da bo Slovenija v mednarodnih primerjavah na področju izobraževanja tudi v prihodnje zasedala vidno mesto. Pogajalski skupini si bosta prizadevali, da bodo strokovna izpopolnjevanja in usposabljanja praviloma organizirana v času šolskih počitnic in po potrebi ob sobotah.
10. Pogajalski skupini se zavezujeta, da bosta podpirali takšne spremembe v šolstvu, ki bodo omogočile učinkovitejšo organizacijo dela v vzgoji in izobraževanju in pri tem upoštevali ustrezno obremenitev strokovnih delavcev.
Vladna stran se zavezuje, da se bo o vseh predlogih sprememb iz prejšnjega odstavka te točke, pred uveljavitvijo le-teh usklajevala oziroma posvetovala z reprezentativnimi sindikati.
11. Pogajalski skupini se zavezujeta, da bosta podpirali izvedbo bolonjske reforme s ciljem, da se prenova študijskih programov izpelje po načelih mednarodne primerljivosti in zagotovitve kakovosti, v zakonsko predvidenih rokih.
12. Vladna stran (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) se s tem dogovorom zavezuje, da bo zagotovila sodelovanje reprezentativnih sindikatov pri pripravi Uredbe za financiranje visokega šolstva.
13. Obe strani se strinjata, da se ta dogovor objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški objave se delijo na polovico med pogajalskima skupinama.
Ljubljana, dne 11. junija 2008
Branimir Štrukelj l.r.
Vodja sindikalne pogajalske skupine
 
dr. Milan Zver l.r.
Vodja vladne pogajalske skupine