Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2585. Dogovor ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS, stran 8116.

Pogajalska skupina Vlade RS za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS
in
Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS
sklepata naslednji
D O G O V O R
Pogajalski skupini ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS sklepata Dogovor, ki določa:
1. Vladna in sindikalna stran se zavezujeta, da bosta:
– v roku dveh tednov po objavi novele ZUJIK v Uradnem listu RS pričeli nova kolektivna pogajanja z namero, da se z novim aneksom h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS določi povišanje osnovne plače zaposlenih (po)ustvarjalcev, ki izpolnijo pogoje za dosego naziva prvak in vrhunski glasbenik, da se ta delovna mesta iz kolektivne pogodbe črtajo in
– sočasno dogovorili sistem plačila sindikalnim zaupnikom tako, da bo primerljivo z dodatki po 103.a členu kolektivne pogodbe, ki velja na dan podpisa tega dogovora.
Obe pogajalski strani se strinjata, da se do ustrezne sistemske rešitve sindikalnim zaupnikom izplačuje za delo sindikalnega zaupnika enak nominalni znesek kot do uveljavitve novega plačnega sistema.
Glede navedenega dodatka je stališče sindikalne strani naslednje: ker izplačilo dodatkov po 103.a členu Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS ni več neposredno izvedljivo v dosedanji obliki, saj ureja dodatke izključno Kolektivna pogodba javnega sektorja, se, upoštevajoč primerljiva merila, ovrednoti sedanje odstotke po 103.a členu KPK v nominalnem znesku v EUR, ki se izplačujejo kot mesečno nadomestilo za opravljanje dela sindikalnega zaupnika, in sicer:
– ko je v zavodu do 5 zaposlenih 100 EUR,
– ko je v zavodu od 5 do 30 zaposlenih 150 EUR,
– ko je v zavodu od 30 do 70 zaposlenih 200 EUR,
– ko je v zavodu več kot 70 zaposlenih 250 EUR.
V zavodih z do 70 zaposlenimi ima pravico do nadomestila samo eden sindikalni zaupnik (predsednik sindikata zavoda). V zavodih s 70 do 130 zaposlenimi, kjer organizacijska struktura zavoda zahteva več sindikalnih zaupnikov, imata pravico do nadomestila dva (predsednik sindikata zavoda 200 EUR in en zaupnik v skladu s številom zaposlenih v njegovi organizacijski enoti, vendar ne več kot 100 EUR). V zavodih z nad 130 zaposlenimi, kjer organizacijska struktura zavoda zahteva več sindikalnih zaupnikov, ima pravico do nadomestila več zaupnikov (predsednik sindikata zavoda 250 EUR in toliko zaupnikov, kolikor je enot s po več kot 20 zaposlenimi v skladu z merili v prvem odstavku, vendar ne več kot 150 EUR. Sindikalni zaupnik ima pravico do nadomestila tudi, če z vodstvom zavoda še ni podpisana pogodba o pogojih za delo sindikata.
Nominalni zneski, navedeni v tem dogovoru, se usklajujejo z rastjo plač v javnem sektorju.
Vladna pogajalska skupina bo svoje stališče do zgoraj navedenega besedila sindikalnega stališča izoblikovala do začetka kolektivnih pogajanj, napovedanih v prvem odstavku te točke dogovora.
2. Vladna in sindikalna stran se zavezujeta, da bosta najkasneje v septembru 2009 pričeli nova kolektivna pogajanja z namero, da se o odpravi morebitnih ugotovljenih plačnih nesorazmerij in napak znotraj Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti (G1, G2 ter pripadajoči J1, J2 in J3) in v primerjavi z drugimi plačnimi skupinami v javnem sektorju.
Ministrstvo za kulturo bo v sodelovanju s sindikalno stranjo, najkasneje do 30. 8. 2009, zbralo podatke o izplačilih bruto plač za iste osebe v istih zavodih (v omejenem številu primerov in v različnih dejavnostih) za plače v aprilu in novembru 2008 ter v aprilu 2009. Na osnovi teh podatkov bosta skupaj analizirala realne učinke novega plačnega sistema in predlagala nujne popravke.
3. Ministrstvo za kulturo se zavezuje, da bo pred prvim izplačilom plač po ZSPJS do 15. 7. 2008 pripravilo predpisa, ki bosta opredelila podeljevanje nazivov prvak in vrhunski glasbenik v dramskem in lutkovnem gledališču, v opernem in baletnem gledališču ter glasbenikov instrumentalistov, ter doseganje posebnih pogojev za zasedbo delovnih mest priznanih (po)ustvarjalcev v dramskem in lutkovnem gledališču, v opernem in baletnem gledališču ter glasbenikov instrumentalistov, katerih sestavni del bodo kriteriji in merila ter način ugotavljanja izpolnitve pogojev in priznanja naziva, prevedba na delovno mesto priznanega (po)ustvarjalca pa se izvede na podlagi 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za kulturo si pred uveljavitvijo predpisov pridobi mnenje obeh reprezentativnih sindikatov, pri čemer se obe strani zavezujeta k ravnanju skladno s svojimi vlogami in odgovornostmi. Do sprejetja novih meril veljajo obstoječa Merila Ministrstva za kulturo za določitev strokovnega naziva vrhunski glasbenik v simfoničnem in operno simfoničnem orkestru, Merila za določitev strokovnega naziva prvak ter merila iz Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture.
Obe strani s tem dogovorom zagotavljata, da se zaposlene, ki ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS, skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, že imajo višje nazive in so posledično že razporejeni v višje skupine količnikov (plačni podskupini E. 25 in E. 29), prerazporedi na ustrezna delovna mesta priznanih (po)ustvarjalcev in določi plača v skladu z aneksom h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS, ki določa uvrstitev delovnih mest v skladu z ZSPJS.
Ministrstvo za kulturo v soglasju z Direktoratom za plače v javnem sektorju Ministrstva za javno upravo pripravi natančnejša navodila za izvedbo prejšnjega odstavka.
4. Ministrstvo za kulturo se zavezuje, da bo do 15. 7. 2008 v Pravilniku o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju nazivov za zaposlene v dejavnostih s področja varstva kulturne dediščine pri pogojih za dosego najvišjega strokovnega naziva opustila zahtevo po doktoratu znanosti na delovnih mestih tarifnih razredov VII/2 in VIII ter v Pravilniku o pridobivanju nazivov za zaposlene v knjižnični dejavnosti za dosego strokovnih nazivov bibliotekarski specialist in nižji bibliotekarski svetnik. Ministrstvo za kulturo si bo pri pripravi zgoraj navedenih sprememb za področje varstva premične in nepremične kulturne dediščine, arhivov in knjižnic pridobila mnenje obeh reprezentativnih sindikatov v kulturi in ga smiselno upoštevala v okviru pristojnosti obeh strani.
5. Obe strani se strinjata, da se ta dogovor objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-1/2007/28
Ljubljana, dne 10. junija 2008
EVA 2008-3511-0029
Doro Hvalica l.r.
Vodja sindikalne pogajalske skupine
 
dr. Vasko Simoniti l.r.
 
Vodja vladne pogajalske skupine

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti