Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2584. Aneks h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje, stran 8114.

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje (Uradni list RS, št. 31/91)
ki sta ga na podlagi 5. odstavka 13. in 2. odstavka 46. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 71. člena Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje (Uradni list RS, št. 31/91) dogovorili in sklenili pogodbeni stranki:
– v imenu delodajalca – Javnega zavoda RTV Slovenija
Anton Guzej, generalni direktor Javnega zavoda RTV Slovenija
in
– v imenu delojemalca – novinarjev v Javnem zavodu RTV Slovenija
Iztok Jurančič, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije
kot sledi:
1. člen
(vsebina)
Predmet tega aneksa so spremembe določb Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje (Uradni list RS, št. 31/91 – KPPN) s področja plač, nadomestil plač ter dodatkov k plačam.
2. člen
(uporaba določil Kolektivne pogodbe za javni sektor)
Z dnem uveljavitve tega aneksa se za novinarje Javnega zavoda RTV Slovenija neposredno uporabljajo določila Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 – KPJS), ki urejajo osnovne plače, delovno uspešnost in dodatke, če posameznih vprašanj ta aneks izrecno ne ureja drugače.
3. člen
(uvrščanje v plačne razrede)
(1) Delovna mesta novinarjev JZ RTV Slovenija v plačni skupini G oziroma podskupini G2 se uvrstijo v plačne razrede v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami – ZSPJS) ter KPJS v razponu od 31. do 53. plačnega razreda brez napredovanj.
(2) Osnovna plača za tipična novinarska delovna mesta v Javnem zavodu RTV Slovenija je določena s plačnim razredom na plačni lestvici. Najnižji plačni razredi za posamezno delovno mesto in plačni razredi, ki jih je možno doseči z napredovanjem, so naslednji:
(3) Najnižje mesečne osnovne plače delavcev se valorizirajo skladno z določbami ZSPJS in KPJS.
(4) V nabor delovnih mest novinarjev se uvrsti tudi delovno mesto Novinar v VII/1 tarifnem razredu. Tarifni razred VII/1 se začne uporabljati, ko bodo takšen študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani končali prvi diplomanti.
4. člen
(reševanje sporov)
(1) Pogodbeni stranki soglašata, da se individualni delovni spori rešujejo z arbitražo. Arbitražni svet šteje 3 člane, od katerih vsaka stranka imenuje po enega arbitra, predsednika pa imenujeta sporazumno.
(2) Arbitri so lahko izbrani z liste arbitrov, ki jo določa ministrstvo, pristojno za delo.
(3) Arbitražni postopek poteka po postopku, ki ga stranki določita sporazumno.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Pogodbeni stranki soglašata, da z dnem uveljavitve tega aneksa preneha veljati:
– 40., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 50., 51., 52., 56., 58., 62., 63., 64. in 65. člen III. poglavja KPPN, ki ureja plače, dodatke, nadomestila plač in povračila stroškov
– drugi stavek 5. člena KPPN
– ter Aneks h KPPN z dne 11. 12. 1991.
(2) Od prenehanja veljavnosti 58., 62., 63., 64. in 65. člena KPPN začnejo veljati določila Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97 s spremembami).
6. člen
(osnovna plača)
Zaradi uveljavitve novega splošnega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se delavcem osnovna plača po pogodbah o zaposlitvi, veljavnih na dan uveljavitve nove sistemizacije, ne bo znižala.
7. člen
(merila o napredovanju)
Ob prevedbi plač po ZSPJS se delavcem javnega zavoda RTV Slovenija v skladu z merili o napredovanju prištejejo plačni razredi iz naslova pravice do preteklih napredovanj, vendar največ pet (5) plačnih razredov.
Merila o napredovanju iz prejšnjega odstavka so določena v skladu z 49.b členom ZSPJS.
8. člen
(večji opis delovnih obveznosti)
(1) Delodajalec bo delavca, ki bo imel ob izdaji nove pogodbe o zaposlitvi, oziroma aneksa k obstoječi pogodbi o zaposlitvi, večji opis delovnih obveznosti, kot jih je opravljal do spremembe plačnega sistema in na tej podlagi zahtevanih več dodatnih znanj, napotil na dodatno usposabljanje.
(2) Stroške usposabljanja, ki poteka v okviru rednega delovnega časa, bo kril delodajalec.
(3) Obveznosti delavca se določijo v pogodbi o zaposlitvi.
9. člen
(konkurenčna klavzula)
(1) Delodajalec lahko na delovnih mestih, ki so uvrščena v plačne razrede višje od 40., uveljavlja konkurenčno klavzulo.
(2) Višino nadomestila za uveljavitev konkurenčne klavzule skleneta delodajalec in zaposleni sporazumno v pogodbi o zaposlitvi.
10. člen
(združevanje dela)
(1) V RTV centrih, kjer poteka združevanje dela za potrebe radijskih in televizijskih programov, se osnovno delovno mesto, na katerega je razporejen zaposleni, ki dela hkrati za potrebe radijskega in televizijskega programa, uvrsti za štiri (4) plačne razrede višje.
(2) Do višje uvrstitve je zaposleni upravičen za čas, ko je zadolžen za opravljanje takega dela.
11. člen
(veljavnost in uporaba)
(1) Aneks je sklenjen za nedoločen čas in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.
(2) Aneks se neposredno uporablja za novinarke in novinarje JZ RTV Slovenija.
(3) Vse ostale določbe KPPN ostanejo nespremenjene.
Št. 0100-94/2008/12
Ljubljana, dne 11. junija 2008
EVA 2008-3111-0046
V imenu delodajalca:
Javni zavod RTV Slovenija
Anton Guzej l.r.
Generalni direktor
 
V imenu delojemalca:
 
Sindikat novinarjev Slovenije
Iztok Jurančič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost