Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2583. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, stran 8041.

Na podlagi določila drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in naslednji) in določila 2. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
skleneta pogodbeni stranki
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopajo minister za javno upravo, dr. Gregor VIRANT, minister za finance dr. Andrej BAJUK in ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojca KUCLER DOLINAR
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa glavni tajnik, Branimir ŠTRUKELJ
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina)
(1) S tem aneksom pogodbeni stranki uvrščata delovna mesta in nazive plačne skupine H oziroma njenih plačnih podskupin H1 in H2 ter plačne skupine J oziroma njene plačne podskupine J1, J2 in J3 v plačne razrede.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka se na podlagi četrtega odstavka 13. člena ZSPJS, delovna mesta in nazivi ter njihove uvrstitve iz tega aneksa, uporabljajo tudi v drugih dejavnostih v javnem sektorju, če so v sistemizaciji druge dejavnosti predvidena delovna mesta oziroma nazivi, ki jih ureja ta aneks.
II. TARIFNI DEL
2. člen
(Določitev plačnega razreda delovnih mest in nazivov)
(1) Pri uvrščanju delovnih mest in nazivov se upoštevajo uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov iz Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08) in jih ni možno spreminjati v tej pogodbi (ta delovna mesta in nazivi so v tabeli iz tega člena osenčena).
3. člen
(Določitev plačnih razredov plačne skupine H)
(1) Delovna mesta in nazivi plačne skupine H se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(2) Prevedba delovnih mest in nazivov plačne skupine H je priloga 1 te kolektivne pogodbe.
(3) Ne glede na prevedbo delovnih mest in nazivov iz priloge 1 tega aneksa, je v skladu s prvim odstavkom 49.c člena ZSPJS za pravilnost prevedbe delovnih mest in nazivov odgovoren posamezen uporabnik proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij.
4. člen
(Določitev plačnih razredov plačne skupine J)
(1) Delovna mesta plačne skupine J se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(2) Prevedba delovnih mest plačne skupine J je priloga 2 te kolektivne pogodbe.
(3) Ne glede na prevedbo delovnih mest iz priloge 2 tega aneksa, je v skladu s prvim odstavkom 49.c člena ZSPJS za pravilnost prevedbe delovnih mest in nazivov odgovoren posamezen uporabnik proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij.
5. člen
(Način uvrščanja v plačne razrede)
Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto oziroma naziv, ki ga ureja kolektivna pogodba oziroma uredba za drugo dejavnost, se v sistemizaciji upošteva uvrstitev v plačni razred iz tiste kolektivne pogodbe oziroma uredbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Z dnem uveljavitve tega Aneksa prenehajo veljati naslednje določbe Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98, 106/99, 107/00, 84/01 in 85/01):
– v poglavju III. B – PLAČE, DODATKI, NADOMESTILA PLAČ, DRUGI OSEBNI PREJEMKI IN STROŠKI – od 48. do vključno 54.g člena in 56. člen.,
– lestvica za kolektivno pogodbo,
– tabela VR: Izračun količnikov za plače po predlogu sprememb KP dejavnosti,
– tabela 2 – Izračun dodatkov za plače po 54.c, 54.d in 54.e členu KPRD,
– tabela 2 – Dinamika izplačevanja dodatkov (dodatki se seštevajo) in
– Aneks h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/01).
7. člen
Dinamika odprave nesorazmerij v osnovnih plačah je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, 57/08).
8. člen
Uporabniki proračuna opravijo prvi obračun plač v skladu z ZSPJS meseca septembra 2008 za mesec avgust 2008, pri čemer v skladu s 50. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, poračunajo ¼ nesorazmerja v osnovnih plačah od 1. maja 2008 dalje.
9. člen
Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.
Št. 0100-34/2008/10
Ljubljana, dne 11. junija 2008
EVA 2008-3111-0040
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE:
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
 
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
 
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
 
SVIZ – Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 11. 6. 2008 izdalo potrdilo št. 10101-7/2008-2 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 36.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti