Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2596. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig, stran 8134.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 44/94, 8/96, 18/98, 36/00), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 12. redni seji dne 28. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Ig je ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig (v nadaljevanju: šola).
Sedež ustanovitelja je: Govekarjeva cesta 6, Ig.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Ig.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Ig.
Sedež šole je: Troštova ulica 24, Ig.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Ig.
V sestavo OŠ Ig sodijo Podružnične šole Iška vas, Tomišelj in Golo.
Sedeži podružničnih šol:
PŠ Iška vas, Iška vas 2, 1292 Ig.
PŠ Tomišelj, Tomišelj 30, 1292 Ig.
PŠ Golo, Golo 37, 1292 Ig.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem s katerim razpolaga.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Ig, Troštova ulica 24, Ig.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanje določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Listine zavoda podpisuje ravnatelj oziroma v njegovi odsotnosti pomočnik ravnatelja ali druga oseba, ki jo ravnatelj pisno pooblasti, in sicer v mejah pisnega pooblastila. Računovodske listine podpisuje računovodja ali drug podpisnik, ki ima deponiran podpis pri organizaciji, preko katere zavod izvaja plačilni promet.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju Občine Ig.
Šolski okoliš Podružnične šole Iška vas obsega naselja Iška vas, Gornji Ig, Iška.
Šolski okoliš Podružnične šole Tomišelj obsega naselja Tomišelj, Brest, Vrbljene, Strahomer.
Šolski okoliš Podružnične šole Golo obsega naselja Golo, Selnik, Rogatec nad Želimljami, Škrilje, Visoko, Zapotok.
Matična enota je OŠ Ig, kjer je sedež zavoda.
Šolski okoliš matične enote obsega naselja Ig, Iška Loka, Matena, Staje, Kot, Dobravica, Sarsko, Kremenica, na predmetni stopnji pa tudi naselja šolskih okolišev podružničnih šol (Iška vas, Gornji Ig, Iška, Tomišelj, Brest, Vrbljene, Strahomer, Golo, Selnik, Rogatec nad Želimljami, Škrilje, Visoko, Zapotok).
V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
»Zavoda opravlja kot javno službo dejavnost:
– 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.
Zavod opravlja tudi drugo dejavnost povezano z glavno dejavnostjo, in sicer:
– 56.290 Druga oskrba z jedmi (priprava šolske prehrane za učence in druge naročnike)
– 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet (prevozi otrok)
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (nepremičnin s katerimi upravlja zavod)
– 90.010 Umetniško uprizarjanje
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– 90.030 Umetniško ustvarjanje
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 93.110 Obratovanje športnih objektov
– 93.190 Druge športne dejavnosti.
12. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogoje za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, določenih v tem odloku.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organ,
– svet staršev.
Zavodi ima lahko tudi druge organe, ki jih določajo predpisi, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda sestavlja 9 članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli: enega izmed skupine učiteljev razrednega pouka in enega izmed skupine učiteljev predmetnega pouka, enega pa skupaj izmed skupine učiteljev podružničnih šol in administrativno-tehničnih delavcev zavoda. Učitelji podružnične šole ne morejo biti hkrati v skupini učiteljev razrednega pouka.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev voli svet staršev izmed kandidatov, ki jih lahko predlagajo starši na roditeljskih sestankih posameznih oddelkov neposredno ali prek svojih predstavnikov v svetu staršev.
Predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 60 dni pred iztekom mandata oziroma v petnajstih dneh po predčasnem prenehanju mandata posameznemu članu sveta zavoda, pisno pozove pristojne organe oziroma delavce, da predlagajo, imenujejo oziroma izvolijo svoje predstavnike v svet zavoda.
Če svet zavoda oziroma predsednik sveta ne izvede aktivnosti iz tega odloka v zvezi z izvedbo volitev oziroma imenovanja članov sveta in konstituiranje sveta najkasneje v rokih, določenih s tem odlokom, opravi te naloge v sedmih dneh po preteku roka, ravnatelj zavoda.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstruktivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programih,
– obravnava poročilo o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve in imenovanja članov v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnika zavoda v drugih asociacijah,
– odloča o soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda.
Svet zavoda sprejme sklep o razpisu volitev oziroma imenovanju v svet zavoda in v njem določi roke za izvedbo volitev oziroma imenovanja, datum in kraj volitev predstavnikov delavcev zavoda ter postopek za izvedbo volitev predstavnikov delavcev oziroma staršev, navede kolikšno število predstavnikov iz posamezne skupine izmed delavcev zavoda se voli, imenuje volilno komisijo in določi sestavo ter pristojnosti volilne komisije, opredeli način predlaganja kandidatov in oblikovanje kandidacijskih list, način glasovanja in ugotavljanja izidov glasovanja, postopke in primere, ko se volitve ponovijo in druga postopkovna vprašanja potrebna za izvedbo volitev v skladu z zakonom in tem odlokom. Sklep mora javno objaviti na oglasni deskah na sedežu zavoda in v podružnicah.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentivni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisom vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po posameznih skupinah delavcev v skladu s 16. členom tega odloka.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Vsak volivec voli osebno na glasovnici in ima en glas. Na glasovnici se ločeno navede ime skupine delavcev (skupina razredni učitelji, skupina predmetni učitelji ter skupina učiteljev podružničnih šol ter administrativno – tehničnih delavcev) v skladu s 16. členom tega odloka in pod njim kandidati za to skupino po abecednem redu priimkov ter navede koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne skupine delavcev. Na spodnjem delu glasovnice se navede opozorilo v katerem primeru se bo štela glasovnica kot neveljavna. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica, glasovnica na kateri volivec obkroži več številk od števila kandidatov, ki se voli v posamezni skupini delavcev in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca iz drugega razloga, je neveljavna.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda (iz posamezne skupine delavcev v skladu s 16. členom tega odloka). Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata (iz podružnične šole, oziroma med upravno-administrativnimi in tehničnimi delavci ter učitelji razredne in predmetne stopnje) dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sproti piše zapisnik o poteku volitev in najkasneje v petih dneh po opravljenih volitvah izdela poročilo, ki ga objavi na oglasni deski na sedežu zavoda in na podružnicah ter ga predloži predsedniku sveta zavoda in ravnatelju. Ravnatelj mora v sedmih dneh od dneva, ko so izpolnjeni pogoji za konstituiranje sveta zavoda v novi sestavi, sklicati konstitutivno sejo.
Svet zavoda se lahko konstituira po preteku mandata prejšnji sestavi sveta in, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda. Svetu zavoda in s tem enotno vsem članom sveta zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja sveta zavoda ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o postopku volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda.
23. člen (črtan)
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi in odloča o kršitvah delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružnične šole,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnika ali svetovalca oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na navedene pogoje je lahko v skladu s posebnimi zakonskimi pogoji za ravnatelja imenovan tudi kandidat, ki ne izpolnjuje vseh navedenih pogojev.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom.
Mandat ravnatelja traja pet let.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
27. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pred razrešitvijo pomočnika ravnatelja seznaniti z razlogi za razrešitev in z njimi seznaniti tudi učiteljski zbor.
Pomočnika ravnatelja imenuje na podlagi javnega razpisa, razen, če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja podružnične šole
28. člen
Podružnično šolo vodi vodja podružnice. Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja ali vzgojitelja predšolskih otrok v prvem razredu, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje podružnične šole v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
30. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– svetu zavoda daje pred izbiro kandidata za ravnatelja mnenje k prijavljenim kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja zavoda,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
34. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnem delu,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda,
– svetu zavoda daje pred izbiro kandidata za ravnatelja mnenje k prijavljenim kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
35. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
36. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
37. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji predšolskih otrok, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda.
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja na strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja na pooblaščeni instituciji pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in obvladati morajo slovenski jezik.
38. člen
Obveznosti in pravice iz delovnega razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju, uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod izvaja v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo, veljavno za zavod.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministrstva.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
39. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje na osnovi pogodbe o upravljanju, ne more pa s pravnimi posli odtujiti premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. Šola lahko prostore v času, ko jih sama ne potrebuje, odda v najem pod pogoji, ki jih določi ustanovitelj v pogodbi o upravljanju.
40. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz proračuna RS, proračuna ustanovitelja, sredstev od prodaje blaga in storitev ter iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo blaga in storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi in s tem odlokom, se lahko uporabi po predhodnem soglasju ustanovitelja in v skladu z veljavno zakonodajo.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
41. člen
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev oziroma njihovih staršev za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo normative in standarde.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financira dejavnost posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
42. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsiduarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem predpisov in kolektivne pogodbe, veljavnih za zavod, izvaja šolska inšpekcija, nadzor nad izvajanjem določb, ki se nanašajo na zaposlitev delavcev in določb, ki urejajo delovna razmerja pa inšpekcija, pristojna za delo.
44. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovitelj premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI
45. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
46. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Ig (Uradni list RS, št. 71/96) in odloki o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig (Uradni list RS, št. 32/97, 5/98, 1/00).
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo v skladu s tem odlokom in zakonom najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Do konstituiranja sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravlja naloge organa upravljanja zavoda svet zavoda v dosedanji sestavi. Članom preneha mandat z dnem konstituiranja sveta zavoda v sestavi v skladu s tem odlokom, razen, če svetu oziroma njegovim članom ne preneha mandat pred tem.
49. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603/010/2008
Ig, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost