Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2592. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne, stran 8126.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 26/06, 14/07, 60/07) ter 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07), 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in 91/07), 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01), 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07), 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06), 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) so Mestni svet Mestne občine Celje na 15. seji dne 4. 3. 2008; Občinski svet Občine Kozje na 14. seji dne 3. 4. 2008; Občinski svet Občine Laško na 8. seji dne 19. 12. 2007; Občinski svet Občine Radeče na 11. seji dne 21. 2. 2008; Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 15. seji dne 23. 4. 2008; Občinski svet Občine Rogatec na 11. seji dne 14. 4. 2008; Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 15. seji dne 24. 4. 2008; Občinski svet Občine Šentjur na 13. seji dne 24. 4. 2008; Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na seji 8. seji dne 25. 9. 2007; Občinski svet Občine Vitanje na seji 10. seji dne 4. 4. 2008; Občinski svet Občine Vojnik na seji 14. seji dne 27. 3. 2008; Občinski svet Občine Zreče na 12. seji dne 21. 5. 2008 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(ustanovitev skupnega organa)
(1) S tem odlokom Mestni svet Mestne občine Celje, skupaj z: Občinskim svetom Občine Kozje; Občinskim svetom Občine Laško; Občinskim svetom Občine Radeče; Občinskim svetom Občine Rogaška Slatina; Občinskim svetom Občine Rogatec; Občinskim svetom Občine Slovenske Konjice; Občinskim svetom Občine Šentjur; Občinskim svetom Občine Šmarje pri Jelšah, Občinskim svetom Občine Vitanje; Občinskim svetom Občine Vojnik in Občinskim svetom Občine Zreče (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne.
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov med občinami.
3. člen
(ime in sedež skupnega organa)
(1) Ime skupnega organa iz drugega odstavka prvega člena tega odloka je Svet ustanoviteljev Celjskih lekarn javni zavod (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljev).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljev je v Celju, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
4. člen
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do Celjske lekarne Javni zavod, Miklošičeva ulica 1, Celje.
II. NALOGE SVETA USTANOVITELJEV
5. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima Svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje zavoda:
1. odloča o statusnih spremembah javnega zavoda;
2. odloča o prenehanju javnega zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda;
3. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda v skladu z določili zakona;
4. daje soglasje k spremembi sedeža ali imena javnega zavoda;
5. daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti javnega zavoda;
6. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
7. daje soglasje k sprejemanju statuta javnega zavoda;
8. potrjuje finančni načrt javnega zavoda.
(2) Svet ustanoviteljev ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do javnega zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda.
6. člen
(način izvrševanja nalog)
Svet ustanoviteljev izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
III. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJEV
7. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljev)
(1) Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljev. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član sveta ustanoviteljev en glas.
(2) Svet ustanoviteljev dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljev.
8. člen
(število glasov članov Sveta ustanoviteljev)
(1) Vsak član Sveta ustanoviteljev ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, ustanoviteljskih deležev.
(2) Ustanoviteljski deleži iz prvega odstavka tega člena so določeni v Odloku o ustanovitvi Celjske lekarne Javni zavod.
9. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljev sprejema odločitve z večino glasov svojih članov, pri čemer mora za odločitev glasovati najmanj sedem članov sveta ustanoviteljev.
10. člen
(poročanje Sveta ustanoviteljev o svojem delu)
(1) Svet ustanoviteljev najmanj enkrat letno poroča mestnemu oziroma občinskim svetom o svojem delu.
(2) Mestni svet oziroma občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev in zavzamejo do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev pred mestnim oziroma posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljev tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljev.
IV. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJEV
11. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev)
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo Sveta ustanoviteljev v višini sorazmernega odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok objavi Mestna občina Celje v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 14502-00001/2004
Celje, dne 11. marca 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
Št. 032-0001/2008-14/05
Kozje, dne 3. aprila 2008
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
Št. 007-15/2007
Laško, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
Št. 900-1/2008-18
Radeče, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.
Št. 0320-003/2008-06
Rogaška Slatina, dne 26. aprila 2008
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
Št. 0070-0003/2008-29
Rogatec, dne 14. aprila 2008
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
Št. 032-0006/2008-11
Slovenske Konjice, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
Št. 469-27/2004(240)
Šentjur, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.
Št. 03212-0078/2007
Šmarje pri Jelšah, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
Št. 900-02/2008-09
Vitanje, dne 4. aprila 2008
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.
Št. 03200-0007-2008/8 (7)
Vojnik, dne 16. aprila 2008
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
Št. 01401-0001/2008
Zreče, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Zreče
Boris Podvršnik l.r.