Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2591. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne, stran 8122.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti – uradno prečiščeno besedilo /ZLD-UPB1/ (Uradni list RS, št. 36/04), 22. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 26/06, 14/07, 60/07) ter 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07), 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in 91/07), 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01), 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07), 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06), 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03,85/04, 76/06 in 48/07) so Mestni svet Mestne občine Celje na 15. seji dne 4. 3. 2008; Občinski svet Občine Kozje na 14. seji dne 3. 4. 2008; Občinski svet Občine Laško na 8. seji dne 19. 12. 2007; Občinski svet Občine Radeče na 11. seji dne 21. 2. 2008; Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 15. seji dne 23. 4. 2008; Občinski svet Občine Rogatec na 11. seji dne 14. 4. 2008; Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 15. seji dne 24. 4. 2008; Občinski svet Občine Šentjur na 13. seji dne 24. 4. 2008; Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na seji 8. seji dne 25. 9. 2007; Občinski svet Občine Vitanje na seji 10. seji dne 4. 4. 2008; Občinski svet Občine Vojnik na svoji 14. seji dne 27. 3. 2008; Občinski svet Občine Zreče na 12. seji dne 21. 5. 2008 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje; Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje; Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško; Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče; Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina; Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec; Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice; Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur; Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah; Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje; Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik; Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 B, 3214 Zreče (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanovijo Celjske lekarne Javni zavod (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti.
(2) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljev;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva za delo zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljicami.
3. člen
(ustanoviteljski deleži)
Ustanoviteljice imajo na javnem zavodu naslednje ustanoviteljske deleže:
1. Mestna občina Celje                 40,31%
2. Občina Kozje                     2,22%
3. Občina Laško                     5,72%
4. Občina Radeče                    4,06%
5. Občina Rogaška Slatina                8,11%
6. Občina Rogatec                    2,30%
7. Občina Slovenske Konjice              10,75%
8. Občina Šentjur                    9,84%
9. Občina Šmarje pri Jelšah               6,82%
10. Občina Vitanje                   0,51%
11. Občina Vojnik                    5,98%
12. Občina Zreče                    3,38%.
4. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)
(1) Ime zavoda je: Celjske lekarne Javni Zavod.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Celjske lekarne.
(3) Sedež zavoda je: Miklošičeva ulica 1, Celje.
(4) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
5. člen
(žig zavoda)
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(dejavnost zavoda)
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja nemotena oskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega:
1. izdajo zdravil na recept;
2. izdajo zdravil brez recepta;
3. magistralno pripravo zdravil.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
1. preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
2. izdajanje veterinarskih zdravil;
3. izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev;
4. svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil;
5. izdelovanje galenskih izdelkov, mešanje čajev in izdelovanje čajnih mešanic, prehranskih dopolnil, homeopatskih izdelkov, izdelovanje kozmetičnih in drugih sredstev za izboljšanje zdravja in počutja ter njihovo trženje;
6. pakiranje in razdeljevanje na manjše količine;
7. raziskovalna in izobraževalna dejavnost;
8. druge storitve za trg.
(3) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) razvrščena v:
21.200      Proizvodnja farmacevtskih preparatov
47.730      Trgovina na drobno v specializiranih
         prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740      Trgovina na drobno v specializiranih
         prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi
         pripomočki
47.750      Trgovina na drobno v specializiranih
         prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi
         izdelki
73.120      Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200      Raziskovanje trga in javnega mnenja
85.590      Drugo nerazvrščeno izobraževanje,
         izpopolnjevanje in usposabljanje.
(4) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(5) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanoviteljic.
III. ORGANIZACIJA ZAVODA
7. člen
(organizacijske enote zavoda)
(1) Zavod izvaja lekarniško dejavnost kot javno službo v lekarnah in njihovih podružnicah.
(2) Zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot svoje organizacijske enote za opravljanje lekarniške dejavnosti na določenem območju ter galenski in analizni laboratorij za izdelavo in preizkušanje magistralno in galensko izdelanih zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev.
(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.
(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
1. Svet zavoda,
2. Direktor zavoda,
3. Strokovni svet zavoda.
9. člen
(svet zavoda)
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima 20 članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljic:            12 članov;
– delavcev zavoda:           7 članov;
– uporabnikov:             1 član.
(3) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice v skladu s svojim statutom.
(4) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem.
(5) Predstavnike uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(6) Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(7) Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov sveta zavoda. Odločitev sveta zavoda je sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov sveta zavoda.
(8) Predsednik sveta zavoda se izvoli izmed članov sveta zavoda.
(9) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakoni in statutom zavoda.
10. člen
(direktor zavoda)
(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanoviteljev.
(2) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
(3) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem skupnega organa.
(4) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba z visoko strokovno izobrazbo, ki izpolnjuje pogoje, določene s statutom zavoda.
(5) Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(6) V statutu zavoda se opredeli tudi, ali bosta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela ločeni, kakor tudi način in pogoje imenovanja strokovnega vodje skladno s predpisi.
11. člen
(strokovni vodja)
Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja, ki mora imeti visoko izobrazbo farmacevtske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj.
12. člen
(strokovni svet zavoda)
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Število članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom, ki ureja področje zavodov.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
13. člen
(premoženje zavoda)
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljic.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki ga zavod uporablja za opravljanje lekarniške dejavnosti, mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljice, na območju katerega leži nepremično premoženje.
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
14. člen
(sredstva za delo zavoda)
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz sredstev ustanoviteljic,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
15. člen
(presežek prihodkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
(2) Zavod sme presežek uporabiti le za vlaganje v dejavnost in razvoj zavoda.
16. člen
(primanjkljaj sredstev za delo)
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
17. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICAMI
18. člen
(medsebojne pravice in obveznosti)
(1) Zavod:
1. poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem poslovanju;
2. pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
3. sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva;
4. zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu z zakonom.
(2) Ustanoviteljice:
1. v skladu s planom sodelujejo pri zagotavljanju mreže javne lekarniške službe;
2. vključujejo javni zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva;
3. usklajujejo programe zdravstvenega varstva in spremljajo njegovo izvajanje ter sprejemajo druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju zdravstvenega varstva;
4. v primerih, ko ugotovijo, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imajo ustanoviteljice pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC
19. člen
(medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic)
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani v skladu z določili zakona, ki ureja področje lokalne samouprave.
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA
20. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
21. člen
(statut zavoda)
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem skupnega organa.
22. člen
(drugi splošni akti)
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
XII. STATUSNE SPREMEMBE
23. člen
(statusne spremembe)
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot podjetje. O tem odločajo ustanoviteljice.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Člani sveta zavoda, direktor zavoda in člani strokovnega sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
25. člen
(1) Javni zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Ostali splošni akti se morajo s tem odlokom in statutom uskladiti v roku treh mesecev od uveljavitve statuta.
(3) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov, če niso v nasprotju s tem odlokom.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 30/96, 39/98).
27. člen
Ta odlok objavi Mestna občina Celje v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 14502-00001/2004
Celje, dne 11. marca 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
Št. 032-0001/2008-14/04
Kozje, dne 3. aprila 2008
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
Št. 007-15/2007
Laško, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
Št. 900-1/2008-17
Radeče, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.
Št. 0320-003/2008-05
Rogaška Slatina, dne 26. aprila 2008
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
Št. 0070-0003/2008-28
Rogatec, dne 14. aprila 2008
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
Št. 032-0006/2008-10
Slovenske Konjice, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
Št. 469-27/2004(240)
Šentjur, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.
Št. 03212-0077/2007
Šmarje pri Jelšah, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
Št. 900-02/2008-08
Vitanje, dne 4. aprila 2008
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.
Št. 03200-0007-2008/7 (7)
Vojnik, dne 16. aprila 2008
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
Št. 01401-0001/2008
Zreče, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Zreče
Boris Podvršnik l.r.