Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

70. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje (BITVDM), stran 1593.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje (BITVDM)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje (BITVDM), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. maja 2008.
Št. 003-02-5/2008-15
Ljubljana, dne 5. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O VZDRŽEVANJU DRŽAVNE MEJE (BITVDM)
1. člen
Ratificira se Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje, podpisana v Rimu 7. marca 2007.
2. člen
Konvencija se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi(1):
K O N V E N C I J A
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O VZDRŽEVANJU DRŽAVNE MEJE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Italijanske republike, v nadaljevanju imenovani »pogodbenici«, sta se z namenom, da sporazumno uredita vsa vprašanja, povezana z vzdrževanjem državne meje, kar je že urejala Konvencija med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje, podpisana 29. oktobra 1980 v Novi Gorici, ki jo je Republika Slovenija nasledila kot pogodbenica, sporazumeli, kot sledi:
I. poglavje
Državna meja
1. člen
1. Državna meja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko poteka po črti, ki jo določata Mirovna pogodba z Italijo, podpisana v Parizu 10. februarja 1947, in Pogodba med nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Italijansko republiko, podpisana v Osimu 10. novembra 1975.
2. Podatke o označitvi državne meje vsebujeta naslednja dokumenta, ki ju je izdelala Mešana slovensko-italijanska komisija za vzdrževanje državne meje:
– katalog koordinat in opis mejne črte,
– atlas kart in mejnih načrtov, ki sta priložena tej konvenciji.
3. Mejna črta med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v Tržaškem zalivu je opisana v besedilu priloge III in označena na karti v prilogi IV k Pogodbi med nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Italijansko republiko, podpisani v Osimu 10. novembra 1975.
2. člen
1. Državna meja od slovensko-italijansko-avstrijske tromeje do Jadranskega morja (v nadaljnjem besedilu: meja po kopnem) je na terenu označena z glavnimi, posebnimi in pomožnimi mejnimi znaki. Ti so praviloma postavljeni neposredno na mejno črto, in kjer to zahtevajo razmere na terenu, na eni in/ali drugi strani mejne črte.
2. Podatki o mejnih znakih (položaj, tip, oštevilčenje itd.) so v dokumentih o meji, navedenih v drugem odstavku 1. člena te konvencije.
3. člen
1. Državna meja razmejuje ozemlje dveh držav po površini in navpično v zračni prostor ter pod zemeljsko površino.
2. Kadar mejna črta sovpada z rečnimi tokovi, ostane nespremenjena, tudi če se tok reke spremeni.
3. Potek mejne črte se lahko uskladi s spremenjenim vodnim tokom le, če pogodbenici o tem skleneta ad hoc sporazum.
II. poglavje
Vzdrževanje meje in razdelitev na sektorje
4. člen
1. Pogodbenici se zavezujeta kopensko mejo vzdrževati tako, da bo jasno vidna, in v ta namen opraviti naslednja dela, določena s to konvencijo:
a) preverjanje položajev mejnih znakov, obnova obstoječih, nadomeščanje uničenih z novimi, dopolnilno označevanje;
b) merjenje posameznih znakov ali sektorjev meje, če je to potrebno;
c) dopolnjevanje mejne dokumentacije;
d) sprejemanje vseh drugih ukrepov za vzdrževanje mejne črte in mejnih znakov;
e) sprejetje evropskega geodetskega referenčnega sistema (ETRS89) za koordinate mejnih znakov zato, da bi dobili enotne podatke za obe pogodbenici.
2. Obnovitev mejnega znaka na slovensko-italijansko-avstrijski tromeji se opravi s soglasjem vseh treh držav.
5. člen
1. Ko pogodbenici menita, da je treba ohraniti vidnost mejne črte, poskrbita, da se pas v širini 1,5 m na vsako stran od mejne črte očisti dreves, grmičevja in druge vegetacije. V vsakem primeru je treba teren okoli vsakega mejnega znaka očistiti v polmeru enega metra.
Da bi bil potek mejne črte vidnejši, je treba ob mejnih znakih, ki jih na terenu ni mogoče z lahkoto opaziti, postaviti kovinske oranžne drogove, visoke 2,4 m.
2. V mejnem pasu iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno graditi ničesar, razen gradenj v skupnem interesu obeh pogodbenic.
Prepovedano je postavljanje oznak za označevanje lastništva in drugih oznak, ki bi ovirale vidnost mejne črte.
3. V posebnih primerih pogodbenici lahko sporazumno dovolita tudi druge gradnje, če ne ovirajo vidnosti mejne črte in obstoječih mejnih znakov.
4. V mejnem pasu se lahko ohranijo okrasna drevesa ali druge kulture posebnega pomena.
5. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli opravi dela iz prvega odstavka tega člena, če o tem obvesti drugo pogodbenico deset dni pred začetkom.
6. člen
1. Da bi zagotovili izpolnjevanje obveznosti po tej konvenciji, pogodbenici opravita dela za vzdrževanje mejne črte in mejnih znakov v časovnem roku, ki ne bo daljši od osem let.
Osemletni rok se računa od leta, v katerem bosta izmenjani listini o ratifikaciji te konvencije.
2. Ne glede na zgornjo določbo se lahko pogodbenici, kadar se to izkaže za nujno in/ali primerno, dogovorita za izvajanje del na meji.
7. člen
1. Fizične ali pravne osebe, ki posedujejo ali upravljajo zemljišča, mostove, rudnike, predore ali druge objekte, ki stojijo na državni meji ali v njeni bližini na površju ali pod zemljo, morajo dovoliti izvajanje del za vzdrževanje meje, predvidenih po tej konvenciji.
2. Odškodnine v zvezi z deli iz prvega odstavka tega člena se določijo v skladu s predpisi tiste pogodbenice, na ozemlju katere so zemljišča in objekti. Odškodninski zahtevki proti drugi pogodbenici so izključeni.
8. člen
Meja po kopnem je razdeljena na osem spodaj naštetih sektorjev:
I. sektor: od mejnega znaka na slovensko-italijansko-avstrijski tromeji do posebnega mejnega znaka 8/10 (izvzet), ki je na mejnem prehodu Predel,
II. sektor: od posebnega mejnega znaka 8/10 do glavnega mejnega znaka 18 (izvzet), ki je na mejnem prehodu Učeja,
III. sektor: od glavnega mejnega znaka 18 do glavnega mejnega znaka 30 (izvzet), ki je na vrhu Matajurja,
IV. sektor: od glavnega mejnega znaka 30 do glavnega mejnega znaka 44 (izvzet), ki je na mejnem prehodu Golo Brdo,
V. sektor: od glavnega mejnega znaka 44 do glavnega mejnega znaka 54 (izvzet), ki je na Sabotinu,
VI. sektor: od glavnega mejnega znaka 54 do glavnega mejnega znaka 66 (izvzet), ki je pri Medji vasi,
VII. sektor: od glavnega mejnega znaka 66 do glavnega mejnega znaka 78 (izvzet), ki je na Golem vrhu,
VIII. sektor: od glavnega mejnega znaka 78 do glavnega mejnega znaka 92 v zalivu Sv. Jerneja.
9. člen
Obveznosti po tej konvenciji, ki se nanašajo na vzdrževanje meje, in stroški, povezani z omenjenimi obveznostmi, se delijo, kot sledi:
– slovenska stran je odgovorna za I., III., V. in VII. sektor;
– italijanska stran je odgovorna za II., IV., VI. in VIII. sektor.
Ne glede na mejni sektor je vsaka stran odgovorna za mejne znake na svojem ozemlju, ki posredno označujejo mejno črto.
III. poglavje
Mešana komisija
10. člen
1. Za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti po tej konvenciji pogodbenici ustanovita Mešano slovensko-italijansko komisijo za vzdrževanje državne meje (v nadaljnjem besedilu: Mešana komisija).
2. Vsaka pogodbenica imenuje predsednika, namestnika predsednika in dva člana svoje delegacije. Poleg tega vsaka stran imenuje potrebno strokovno in pomožno osebje.
3. Poleg nalog iz 4. člena te konvencije Mešana komisija poskrbi za:
a) izdelavo programa potrebnih del, določitev števila strokovnjakov in delovne sile ter izdajo pisnih navodil za njihovo delo; sestavo zaključnega zapisnika o opravljenih delih na meji;
b) označevanje, če je potrebno, mejne črte na tistih mestih, kjer ta seka mostove, poti, železniške proge, predore, kanale, nadzemne vode in druge objekte.
4. Mešana komisija lahko uporabi tudi drugačne načine označevanja meje, za katere meni, da so primernejši glede na posebne zahteve.
5. Dela na meji po tej konvenciji se izvajajo s soglasjem pogodbenic in praviloma v prisotnosti njunih predstavnikov.
6. Vsaka pogodbenica krije stroške svoje delegacije v Mešani komisiji in svojega osebja, zaposlenega pri izvajanju del na meji.
7. Mešana komisija poskrbi, da mejna črta, opisana v dokumentih o meji, navedenih v 1. členu te konvencije, po končanih vzdrževalnih delih na meji ostane stalna in nespremenjena.
11. člen
Za izvajanje nalog iz te konvencije Mešana komisija ustanovi mešano skupino strokovnjakov, za izvajanje terenskih del pa imenuje mešane tehnične skupine.
Delo mešane skupine strokovnjakov in mešanih tehničnih skupin poteka na podlagi pisnih navodil, ki jih izda Mešana komisija.
12. člen
Pri izvajanju svojih nalog lahko strokovnjaki obeh delegacij uporabljajo geodetske točke, ki so na mejni črti ali so zajete v mejni trigonometrični mreži na ozemlju pogodbenic.
13. člen
1. Mešana komisija določi pravila in način svojega delovanja.
2. Mešana komisija svoje delo opravlja na zasedanjih in sestankih ali v drugih oblikah, ki jih za opravljanje svojih nalog šteje za ustrezne.
3. Odločitve Mešane komisije se sprejemajo soglasno.
Vprašanja, ki jih Mešana komisija morda ne bi mogla rešiti, se v rešitev predložijo njunima vladama.
4. Mešana komisija vodi pogajanja in sestavlja dokumente v slovenskem in italijanskem jeziku.
5. Mešana komisija sestavi zapisnik o vsakem svojem zasedanju ali sestanku.
6. Vsaka delegacija Mešane komisije ima žig, določen z njenimi notranjimi predpisi.
IV. poglavje
Prestopanje meje
14. člen
1. Za opravljanje dejavnosti po tej konvenciji lahko člani Mešane komisije, strokovnjaki in pomožno osebje Mešane komisije z ustreznim osebnim dokumentom prestopajo mejno črto na katerem koli odseku od mejnega znaka na slovensko- italijansko-avstrijski tromeji do Jadranskega morja.
2. Ob organiziranju in izvajanju dela na meji Mešana komisija določi pravila za gibanje osebja mešanih tehničnih skupin vzdolž mejne črte in na ozemlju druge pogodbenice ob upoštevanju evropskih normativov s področja prostega pretoka delovne sile in prostega opravljanja storitev.
15. člen
1. Članom Mešane komisije, strokovnjakom, pomožnemu osebju in osebju mešanih tehničnih skupin sta med zadrževanjem na ozemlju druge pogodbenice zaradi izvajanja nalog po tej konvenciji zagotovljeni osebna imuniteta in nedotakljivost uradnih dokumentov, spisov in žigov, ki jih imajo pri sebi.
2. Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko po potrebi pri izvajanju del na meji med zadrževanjem na ozemlju druge pogodbenice nosijo uniformo, vendar ne smejo biti oborožene.
V. poglavje
Končne določbe
16. člen
1. Ta konvencija se ratificira in začne veljati na dan izmenjave listin o ratifikaciji.
2. Konvencija se sklene za deset let in se molče podaljša za enako obdobje.
3. Katera koli pogodbenica lahko odpove konvencijo leto dni pred predvidenim prenehanjem veljavnosti, odpoved pa začne veljati dvanajst mesecev po tem, ko je o tem uradno pisno obvestila drugo pogodbenico.
4. Z dnem začetka veljavnosti te konvencije preneha veljati prejšnja Konvencija med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje, podpisana v Novi Gorici 29. oktobra 1980, ki jo je Republika Slovenija nasledila kot pogodbenica.
V potrditev tega sta podpisana predstavnika, ki sta ju za to pravilno pooblastili njuni vladi, podpisala to konvencijo.
Podpisano v Rimu dne 7. 3. 2007 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in italijanskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Andrej Capuder l.r.
 
Za Vlado
Italijanske republike
Ettore Rosato l.r.
C O N V E N Z I O N E
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA MANUTENZIONE DEL CONFINE DI STATO
Il Governo della Repubblica di Slovenia ed il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominati le “Parti contraenti”, allo scopo di regolamentare di comune accordo tutte le questioni relative alla manutenzione del confine di Stato, già oggetto della Convenzione tra il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ed il Governo della Repubblica Italiana per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nova Gorica il 29 ottobre 1980 ove la Repubblica di Slovenia è subentrata come Parte contraente hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I
Confine di Stato
Articolo 1
1. Il confine di Stato fra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana, si sviluppa secondo il tracciato stabilito dal Trattato di pace con l’Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e dal Trattato fra la ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.
2. I dati relativi alla demarcazione del confine sono contenuti nei seguenti documenti elaborati dalla Commissione Mista sloveno-italiana per la manutenzione del confine di Stato:
– catalogo delle coordinate e descrizione della linea del confine
– atlante delle carte e delle mappe del confine che sono allegati alla presente Convenzione.
3. La linea di confine nel Golfo di Trieste tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana è descritta nel testo dell'allegato III e segnata sulla carta allegato IV al Trattato fra la ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.
Articolo 2
1. Il confine di Stato dal punto triconfinale sloveno-italiano-austriaco fino al Mare Adriatico (nel testo che segue: confine terrestre) è materializzato sul terreno mediante termini di confine principali, speciali e sussidiari. Essi sono di norma situati direttamente sulla linea di confine e, dove le condizioni del terreno lo hanno imposto, da un lato e/o dall'altro della linea di confine.
2. I dati relativi ai termini di confine (posizione, tipo, numerazione,ecc.) sono contenuti nei documenti di confine di cui al punto 2 dell'Articolo 1 della presente Convenzione.
Articolo 3
1. Il confine di Stato delimita il territorio dei due Stati in superficie e, verticalmente, nello spazio aereo e sotto la superficie.
2. Nei casi in cui la linea di confine coincida con corsi d'acqua, essa resta invariata anche qualora l'andamento del corso d'acqua venga modificato.
3. L’andamento della linea di confine si può far coincidere alle variazioni dei corsi d’acqua solo se le Parti contraenti concludono un Accordo ad hoc.
Capitolo II
Manutenzione del confine e ripartizione in settori
Articolo 4
1. Le Parti contraenti si impegnano a mantenere chiaramente individuabile il confine terrestre ed ad eseguire a questo scopo i seguenti lavori come disposto dalla presente Convenzione:
a) verifica della posizione dei termini di confine, ripristino di quelli esistenti, posa di nuovi termini in sostituzione di quelli distrutti, demarcazione integrativa;
b) misurazione di singoli termini o tratti di confine quando se ne ravvisi la necessità;
c) aggiornamento della documentazione di confine;
d) adozione di ogni altro provvedimento ai fini della manutenzione della linea e dei termini di confine;
e) adozione del sistema di riferimento geodetico europeo (ETRS89) per le coordinate dei termini di confine allo scopo di ottenere dati omogenei per le due Parti contraenti.
2. Il ripristino del termine triconfinale sloveno-italiano-austriaco sarà effettuato in accordo fra tutti e tre gli Stati interessati.
Articolo 5
1. Le Parti contraenti provvederanno, quando ritenuto indispensabile per l'individuabilità della linea del confine, a liberare una fascia avente la larghezza di 1,5 metri da ciascun lato della linea di confine, da alberi, cespugli od altra vegetazione. Il terreno intorno a ciascun termine dovrà essere in ogni caso tenuto sgombero per un raggio di un metro.
Allo scopo di rendere più evidente l’andamento della linea di confine, accanto ai termini non facilmente individuabili sul terreno, si dovranno collocare delle paline metalliche arancioni aventi un’altezza di 2,4 m.
2. Entro la fascia di confine di cui al punto 1 del presente Articolo, non è consentito costruire alcunché, ad eccezione delle opere di interesse comune delle due Parti contraenti.
E' vietata la collocazione di contrassegni dei limiti di proprietà e di altri contrassegni che ostacolino l'individuazione della linea di confine.
3. In casi particolari le Parti contraenti, di comune accordo, possono permettere anche altre costruzioni purché non ostacolino la visibilità della linea di confine e la stabilità dei termini.
4. Nella fascia di confine possono essere conservati alberi ornamentali od altre colture di particolare pregio.
5. Ogni Parte contraente può, in ogni momento, effettuare i lavori di cui al punto 1 del presente Articolo, previa informazione dell’altra parte con 10 giorni di anticipo.
Articolo 6
1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente Convenzione, le Parti contraenti effettueranno i lavori di manutenzione della linea e dei termini di confine in un arco di tempo non superiore a otto anni.
Il periodo di otto anni verrà calcolato a partire dall'anno in cui verrà effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione.
2. Indipendentemente dalla norma che precede, le Parti contraenti possono di comune accordo, in qualunque momento, quando se ne ravvisi l'urgenza e/o l’opportunità, eseguire lavori sul confine.
Articolo 7
1. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono o gestiscono terreni, ponti, miniere, gallerie od altri manufatti situati sul confine di Stato o nelle sue adiacenze, sulla superficie o nel sottosuolo, sono tenute a consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione del confine previsti dalla presente Convenzione.
2. Gli indennizzi per i lavori di cui al punto 1 del presente Articolo vengono stabiliti secondo le norme della Parte contraente nel cui territorio sono situati terreni e manufatti. Sono escluse richieste di indennizzo nei riguardi dell’altra Parte contraente.
Articolo 8
Il confine terrestre è suddiviso in otto settori sotto indicati:
Settore I: dal termine triconfinale sloveno-italiano-austriaco fino al termine speciale 8/10 (escluso) situato al valico di frontiera del Passo del Predil;
Settore II: dal termine speciale 8/10 fino al termine principale 18 (escluso) situato al valico di frontiera di Uccea;
Settore III: dal termine principale 18 fino al termine principale 30 (escluso) situato sulla cima del Mataiur;
Settore IV: dal termine principale 30 fino al termine principale 44 (escluso) situato al valico di frontiera di Mernico;
Settore V: dal termine principale 44 fino al termine principale 54 (escluso) situato sul Monte Sabotino;
Settore VI: dal termine principale 54 fino al termine principale 66 (escluso) situato presso Medeazza;
Settore VII: dal termine principale 66 fino al termine principale 78 (escluso) situato sul Monte dei Pini;
Settore VIII: dal termine principale 78 fino al termine principale 92 situato alla Baia di S. Bartolomeo.
Articolo 9
Gli impegni derivanti dalla presente Convenzione nei riguardi della manutenzione del confine e le spese relative a detti impegni vengono ripartiti come segue:
la Parte slovena è responsabile per i settori I, III, V e VII;
la Parte italiana è responsabile per i settori II, IV, VI e VIII.
Qualunque sia il settore ciascuna Parte è responsabile per i termini di confine, situati nel proprio territorio, che indicano indirettamente la linea di confine.
Capitolo III
Commissione Mista
Articolo 10
1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente Convenzione, le Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista sloveno-italiana per la manutenzione del confine di Stato (nel testo che segue: Commissione Mista).
2. Ciascuna Parte contraente nomina un Presidente, un Vice Presidente e due membri della propria Delegazione. Ciascuna Parte designa inoltre il personale tecnico ed ausiliario ritenuto necessario.
3. Oltre ai compiti di cui all'Articolo 4 della presente Convenzione, la Commissione Mista provvederà a:
a) redigere un programma dei lavori da eseguire, stabilire il numero di esperti tecnici e personale di manovalanza, consegnando loro istruzioni scritte di lavoro; redigere il verbale finale dei lavori eseguiti sul confine;
b) materializzare, quando necessario, la linea di confine là dove la stessa interseca ponti, strade, linee ferroviarie, gallerie, canali, condotte sopraelevate ed altri manufatti.
4. La Commissione Mista può adottare anche altri sistemi, ritenuti più idonei per la demarcazione del confine, in relazione a particolari esigenze.
5. I lavori sul confine di cui alla presente Convenzione vengono eseguiti con il consenso e, di norma, alla presenza dei rappresentanti delle due Parti contraenti.
6. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese della propria Delegazione nella Commissione Mista e quelle del proprio personale impegnato nell'esecuzione dei lavori sul confine.
7. La Commissione Mista provvede affinché la linea di confine descritta nei documenti di confine, di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, rimanga fissa ed immutata alla fine di ogni lavoro di manutenzione.
Articolo 11
Per l'esecuzione dei compiti derivanti dalla presente Convenzione la Commissione Mista costituisce un gruppo misto di esperti, mentre per l'effettiva esecuzione dei lavori sul terreno costituisce dei nuclei tecnico-operativi misti.
Il lavoro del gruppo misto di esperti e dei nuclei tecnico-operativi misti si svolge in base alle istruzioni scritte emanate dalla Commissione Mista.
Articolo 12
Nello svolgimento delle proprie mansioni gli esperti delle due Delegazioni possono utilizzare i punti geodetici esistenti sulla linea di confine o che sono inclusi nella rete di triangolazione del confine, situati nel territorio delle due Parti contraenti.
Articolo 13
1. La Commissione Mista provvederà a stabilire le regole e le modalità di funzionamento della propria attività.
2. L'attività della Commissione Mista si svolge mediante sessioni, incontri o quant’altro ritenuto utile per il suo espletamento.
3. Le decisioni della Commissione Mista vengono prese all'unanimità.
Le questioni che la Commissione Mista non possa eventualmente risolvere verranno sottoposte all’attenzione dei rispettivi Governi.
4. La Commissione Mista conduce le trattative e redige i documenti in lingua slovena ed in lingua italiana.
5. La Commissione Mista redige un verbale di ogni sua sessione od incontro.
6. Ciascuna Delegazione della Commissione Mista dispone dei timbri previsti dai rispettivi ordinamenti.
Capitolo IV
Attraversamento del confine
Articolo 14
1. Per lo svolgimento delle attività derivanti dalla presente Convenzione, i membri della Commissione Mista, gli esperti ed il personale ausiliario della Commissione Mista, muniti di un regolare documento di identità, possono attraversare la linea di confine in qualunque tratto dal termine triconfinale sloveno-italiano-austriaco al Mare Adriatico.
2. In occasione dell'organizzazione ed esecuzione dei lavori sul confine, la Commissione Mista stabilisce norme per il movimento del personale dei nuclei tecnico-operativi misti lungo la linea di confine e nel territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto della normativa Comunitaria in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libera prestazione dei servizi.
Articolo 15
1. Ai membri della Commissione Mista, agli esperti, al personale ausiliario ed al personale dei nuclei tecnico-operativi misti, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, per l'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente Convenzione, è garantita l'immunità personale e l'inviolabilità dei documenti ufficiali, del carteggio e dei timbri che portano seco.
2. Le persone di cui al punto 1 del presente Articolo, nell'esecuzione dei lavori sul confine, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, possono – se del caso – indossare l'uniforme ma debbono essere disarmate.
Capitolo V
Disposizioni finali
Articolo 16
1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il giorno stesso dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. La presente Convenzione avrà la durata di dieci anni, rinnovabile tacitamente per un identico periodo.
3. La presente Convenzione potrà essere denunciata da una delle Parti contraenti un anno prima del termine previsto per la sua scadenza e la denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la sua notifica all’altra Parte contraente.
4. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, la precedente Convenzione tra il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ed il Governo della Repubblica Italiana per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nova Gorica il 29 ottobre 1980, ove la Repubblica di Slovenia è subentrata come Parte contraente, cessa di avere validità.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Firmato a Roma il 7/3/2007 in due originali, ciascuno in lingua slovena e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica di Slovenia
Andrej Capuder m.p.
 
Per il Governo
della Repubblica Italiana
Ettore Rosato m.p.
3. člen
Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-08/08-15/1
Ljubljana, dne 28. maja 2008
EPA 1240-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik
(1) Katalog koordinat in opis meje ter Atlas kart in mejnih načrtov sta na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstvu za okolje in prostor – Geodetski upravi Republike Slovenije.