Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2475. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava, stran 6387.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 15. redni seji dne 29. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava (Uradni Glasilo št. 4/97, 9/98 in 3/99) se v 1. členu za besedo »Vrhpolje« črta vejica in besedilo: »podružnična šola Budanje (Občina Ajdovščina).«.
2. člen
V 7. členu se spremeni predzadnji, šesti odstavek tako, da se glasi:
»Dokumente finančnega značaja za šolo podpisujejo: ravnatelj, računovodja in podpisniki, ki jih določi ravnatelj.«
3. člen
Spremeni se 9. člen odloka, tako da se glasi: »Dejavnosti šole so:
G/47.890       Trgovina na drobno na stojnicah in
           tržnicah z drugim blagom
G/47.990       Druga trgovina na drobno zunaj
           prodajaln, stojnic in tržnic
H/49.391       Medkrajevni in drug cestni potniški
           promet
I/56.210       Priložnostna priprava in dostava jedi
I/56.290       Druga oskrba z jedmi
I/56.300       Strežba pijač
J/58.110       Izdajanje knjig
J/58.190       Drugo založništvo
J/62.090       Druge z informacijsko tehnologijo
           in računalniškimi storitvami povezane
           dejavnosti
J/63.110       Obdelava podatkov in s tem povezane
           dejavnosti
L/68.200       Oddajanje in obratovanje lastnih ali
           najetih nepremičnin
M/69.200       Računovodske, knjigovodske in
           revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M/74.200       Fotografska dejavnost
N/77.290       Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
           v najem in zakup
N/81.100       Vzdrževanje objektov in hišniška
           dejavnost
N/81.210       Splošno čiščenje stavb
N/81.300       Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
           in okolice
N/82.190       Fotokopiranje, priprava dokumentov in
           druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300       Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.200       Osnovnošolsko izobraževanje
P/85.510       Izobraževanje, izpopolnjevanje in
           usposabljanje na področju športa in
           rekreacije
P/85.520       Izobraževanje, izpopolnjevanje in
           usposabljanje na področju kulture in
           umetnosti
P/85.590       Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
           izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.030       Umetniško ustvarjanje
R/90.040       Obratovanje objektov za kulturne
           prireditve
R/91.011       Dejavnost knjižnic
R/93.110       Obratovanje športnih objektov
R/93.190       Druge športne dejavnosti
R/93.299       Drugje nerazvrščene dejavnosti za
           prosti čas
Dejavnost šole je javna služba v javnem interesu.«
4. člen
V 13. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki delavcev šole,
– trije predstavniki staršev,
– trije predstavniki ustanovitelja.«
5. člen
Za 20. členom se dodajo členi 20.a, 20.b in 20.c. z besedilom:
»20.a člen
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Mandat predstavnikov staršev v svetu šole je povezan s statusom njihovega otroka v zavodu.
Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so lahko tajne ali javne, o čemer odloči svet staršev pred izvedbo volitev. Volitve izpelje komisija, ki jo imenuje svet staršev in v kateri ne sme biti kandidatov za člane sveta zavoda.
Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, mora biti prisotna najmanj polovica članov. Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Kandidat za člana sveta zavoda mora s predlogom soglašati. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov. V primeru enakega števila glasov za tretjega člana, je izvoljen kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu.
20.b člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog najmanj treh članov sveta staršev. Predlog mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti v pisni obliki s podpisi staršev, ki se ga pošlje svetu staršev. Svet staršev skliče sejo v roku 30 dni po prejemu predloga za razrešitev. Predlog mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo predlog obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se do predloga opredeli. Po končani obravnavi predloga za razrešitev, sprejme svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.
20.c člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed občanov Občine Vipava.
Občinski svet lahko razreši predstavnike po enakem postopku, kot jih je imenoval.«
6. člen
Spremeni se 22. člen tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev podajo mnenje z obrazložitvijo. Če lokalna skupnost in drugi organi ne izdajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev. Svet posreduje obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja v mnenje ministrstvu za šolstvo. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.«
7. člen
Spremeni se 24. člen tako, da se glasi:
»Šola ima pomočnika ravnatelja, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v odloku o sistemizaciji.«
8. člen
V 34. členu se na koncu besedila doda nov odstavek z besedilom:
»Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«
9. člen
V drugem odstavku 35. člena se beseda »prijavijo« nadomesti z besedo »objavijo«. Za besedo ravnatelj se doda pika ter črta besedilo: »v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.
V tretjem odstavku 35. člena se beseda »prijavo« nadomesti z besedo »objavo«.
10. člen
V drugem odstavku 36. člena se za besedo »šol« črta vejica in besedilo: »razen za podružnične šole Budanje, ki je last Občine Ajdovščina. Z ustanoviteljevim soglasjem sklene šola z Občino Ajdovščina poseben dogovor o uporabi in gospodarjenju s premoženjem in opremo, ki je last Občine Ajdovščina.«
11. člen
V 41. členu se črta tretji, zadnji odstavek, ki se glasi: »Gospodarjenje z nepremičninami in opremo v lasti občine Ajdovščina, ki jih je šola pridobila skladno z drugim odstavkom 36. člena, nadzira Občina Ajdovščina.«
12. člen
Črtajo se členi: 44., 45., 46., 47. in 48. in doda nov 44. člen z besedilom:
»Zavod mora uskladiti svojo organizacijo v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka. Organi zavoda opravljajo svoje naloge do izteka mandata, za katerega so bili izvoljeni oziroma imenovani.«
13. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0002/2008
Vipava, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost