Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2441. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu I3 SC Ivančna Gorica – center, stran 6338.

Na podlagi 57. člena v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je župan Občine Ivančna Gorica dne 27. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu I3 SC Ivančna Gorica – center
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu I3 SC Ivančna Gorica – center (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/99, 4/02, in Uradni list RS, št. 110/01).
2.
Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve
Leta 1999 je bil sprejet Ureditveni načrt I3 SC Ivančna Gorica – center, ki je predvideval enosmerno prometno ureditev Sokolske ulice.
Spremembe in dopolnitve so potrebne zaradi uskladitve s prometno preveritvijo in novih razvojnih potreb investitorjev.
3.
Območje priprave sprememb in dopolnitev
Območje sprememb in dopolnitev zajema celotno območje Ureditvenega načrta, ki se nahaja v planski celoti II/1 Ivančna Gorica.
4.
Način pridobitve strokovne rešitve
Prometna preveritev ureditve Sokolske ulice v Ivančni Gorici je podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.
5.
Roki za pripravo
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Faza          |Nosilec     |Rok        |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Sklep o začetku     |župan      |maj 08       |
|postopka sprememb in  |         |          |
|dopolnitev ZN      |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Objava sklepa v uradnem |uprava OIG    |7 dni       |
|glasilu in svetovnem  |         |          |
|spletu, MOP       |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Priprava osnutka    |izdelovalec   |15 dni       |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Poziv nosilcem urejanja |izdelovalec   |30 dni       |
|prostora za pridobitev |         |          |
|smernic         |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Analiza smernic,    |izdelovalec   |40 dni       |
|izdelava strokovnih   |         |          |
|podlag in dopolnitev  |         |          |
|osnutka         |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Javno naznanilo o javni |uprava OIG    |7 dni       |
|razgrnitvi in javni   |         |          |
|obravnavi dopolnjenega |         |          |
|osnutka; objava v    |         |          |
|svetovnem spletu in na |         |          |
|krajevno običajen način |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Javna razgrnitev in   |uprava OIG    |30 dni       |
|javna obravnava     |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Priprava stališč do   |izdelovalec   |15 dni       |
|pripomb in predlogov  |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Sprejem stališč na seji |občinski svet  |          |
|OS           |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Objava stališč in pisna |uprava OIG    |7 dni       |
|seznanitev lastnikov  |         |          |
|parcel         |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Oblikovanje predloga na |izdelovalec   |15 dni       |
|podlagi stališč     |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Pridobitev mnenj    |izdelovalec   |30 dni       |
|nosilcev urejanja    |         |          |
|prostora        |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Priprava usklajenega  |izdelovalec   |30 dni       |
|predloga        |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Sprejem predloga na   |občinski svet  |          |
|seji OS         |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Objava odloka v uradnem |uprava OIG    |7 dni       |
|glasilu         |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
6.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdelati smernice za pripravo sprememb in dopolnitev ter izdati mnenje k dopolnjenemu predlogu:
– RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica,
– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana,
– Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo oziroma so odgovorni za posamezno področje.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskega akta se financira iz proračuna Občine Ivančna Gorica.
8.
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletnih straneh Občine Ivančna Gorica.
Št. 3505-8/2008
Ivančna Gorica, dne 27. maja 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost