Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2008 z dne 2. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2008 z dne 2. 6. 2008

Kazalo

2273. Pravilnik o registru političnih strank in o obrazcu ustanovne izjave, stran 5782.

Na podlagi 10. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o registru političnih strank in o obrazcu ustanovne izjave
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vsebino, obliko in način vodenja registra političnih strank (v nadaljnjem besedilu: register), obrazec ustanovne izjave ustanovitelja stranke ter način zagotavljanja javnosti podatkov, vpisanih v registrsko knjigo.
(2) Pravilnik določa tudi tehnične pogoje za dostop do podatkov, vpisanih v register neposredno preko računalniške povezave.
2. člen
(1) Register sestavljata registrska knjiga in zbirka listin.
(2) V registrsko knjigo se vpisujejo podatki o dejstvih, za katera Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07; v nadaljnjem besedilu: zakon) in ta pravilnik določata, da se vpišejo v register. Registrska knjiga se vodi kot informatizirana zbirka podatkov.
(3) Registrska knjiga mora biti vodena tako, da so podatki o politični stranki (v nadaljnjem besedilu: stranka) dostopni prek matične številke ali imena, skrajšanega imena oziroma kratice imena stranke.
(4) Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v registrsko knjigo ali za katere zakon določa, da se predložijo registrskemu organu v postopku registracije stranke, se vložijo v zbirko listin.
3. člen
(1) V registrsko knjigo se vpišejo naslednji podatki:
1. matična številka stranke;
2. ime stranke, sprememba imena ter datum in številka odločbe o spremembi, datum izbrisa imena ali dela imena ter datum in številka odločbe o izbrisu imena ali dela imena ter organ, ki je izdal odločbo (sedmi odstavek 17. člena zakona);
3. skrajšano ime stranke, sprememba skrajšanega imena ter datum in številka odločbe o spremembi, datum izbrisa skrajšanega imena ter datum in številka odločbe o izbrisu skrajšanega imena ter organ, ki je izdal odločbo (sedmi odstavek 17. člena zakona);
4. kratica imena stranke, sprememba kratice imena ter datum in številka odločbe o spremembi, datum izbrisa kratice imena ter datum in številka odločbe o izbrisu kratice imena ter organ, ki je izdal odločbo (sedmi odstavek 17. člena zakona);
5. sedež stranke (izbrani kraj poslovanja), sprememba sedeža ter datum in številka odločbe o vpisu spremembe sedeža;
6. naslov sedeža stranke (ulica in hišna številka z dodatkom), sprememba naslova sedeža ter datum in številka odločbe o vpisu spremembe naslova sedeža;
7. opis znaka stranke in njegova grafična upodobitev, sprememba znaka ter datum in številka odločbe o vpisu spremembe znaka, datum izbrisa znaka ter datum in številka odločbe o izbrisu znaka ter organ, ki je izdal odločbo (sedmi odstavek 17. člena zakona);
8. osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, sprememba zastopnika ter datum in številka odločbe o vpisu spremembe zastopnika in sprememba osebnih podatkov zastopnika ter datum in številka odločbe o vpisu spremembe osebnih podatkov zastopnika, če je bila o spremembi izdana odločba;
9. datum statuta stranke, ki je bil priložen zahtevi za vpis stranke v register, datum in številka odločbe o vpisu spremembe statuta;
10. datum programa stranke, ki je priložen zahtevi za vpis stranke v register, datum in številka odločbe o vpisu spremembe programa;
11. datum in številka odločbe o vpisu stranke v register;
12. pripojitev druge stranke z datumom in številko odločbe o vpisu pripojitve stranke;
13. datum in številka odločbe o izbrisu stranke iz registra ter organ, ki jo je izdal, če odločbe ni izdal registrski organ, datum in številka odločbe o registraciji stranke, ki je nastala s spojitvijo dveh ali več strank oziroma z razdružitvijo stranke, oziroma o registraciji pripojitve stranke, na podlagi katere je stranka prenehala (prvi, tretji in šesti odstavek 17. člena zakona);
14. matična številka in ime stranke, ki je pravna naslednica imena, skrajšanega imena, kratice imena, znaka in programa stranke;
15. opombe:
– nastanek stranke s spojitvijo dveh ali več strank ter imena, skrajšana imena, kratice imen, datumi programov in matične številke teh strank;
– nastanek stranke z razdružitvijo stranke ter ime, skrajšano ime, kratica imena, datum programa in matična številka te stranke;
– prenehanje stranke zaradi spojitve ali pripojitve ter ime, sedež, naslov sedeža in matična številka stranke, ki je nastala s spojitvijo oziroma stranke, h kateri se je ta stranka pripojila;
– prenehanje stranke zaradi razdružitve ter imena in matične številke strank, ki so nastale z razdružitvijo;
– pripojitev stranke ter ime, skrajšano ime, kratica imena, datum programa in matična številka pripojene stranke;
– druge opombe (npr. datum in številka objave vpisa podatkov v Uradnem listu Republike Slovenije, datum in številka sklepa o popravku napak v odločbi, datum in številka odločbe o odpravi oziroma razveljavitvi …).
(2) V registrsko knjigo se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vpišejo tudi podatki o:
1. zaporedni številki vloge za vpis stranke v register;
2. številki zadeve, določene po pravilih pisarniškega poslovanja;
3. datumu vloge;
4. odločitvi.
(3) Za analitične in statistične namene se v registrski knjigi obdelujejo tudi podatki o občini sedeža stranke.
(4) Spremembo naslova sedeža stranke, ki je posledica uvedbe uličnega sistema ali preimenovanje ulice z občinskim odlokom, oziroma sprememba osebnih podatkov zastopnika stranke, evidentiranih v drugih zbirkah podatkov, katerih upravljavec je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, se v registrsko knjigo vpisujejo po uradni dolžnosti, stranko pa se o vpisu obvesti.
4. člen
(1) V zbirki listin registra se listine vodijo za vsako stranko posebej v posebnem ovoju, ki se označi z zaporedno številko vloge za vpis stranke v register. Ustanovne izjave se za vsako stranko vodijo v posebnem ovoju, prav tako označenem z zaporedno številko vloge za vpis v register.
(2) Listine, ki se nanašajo na posamezno stranko, se v ovoje vlagajo kronološko glede na vpise v register, označene s številko zadeve, določene po pravilih pisarniškega poslovanja.
(3) Zbirka listin se vodi tudi v informatizirani obliki v informacijskem sistemu Lotus Notes, program SPIS. Listine, ki so podlaga za vpis v register, se pretvorijo v elektronsko obliko na optičnih bralnikih. Elektronska listina, ki nastane s pretvorbo pisne listine, mora biti izdelana v PDF ali v večstranskem TIF formatu.
5. člen
(1) Osnovni podatki o strankah se objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, v obliki seznama strank na način, ki omogoča pregledovanje, iskanje ali izpis osnovnih podatkov o strankah.
(2) Osnovni podatki iz prejšnjega odstavka so:
– matična številka stranke,
– ime stranke,
– skrajšano ime stranke,
– kratica imena stranke,
– sedež stranke,
– naslov sedeža stranke,
– osebno ime zastopnika stranke.
(3) Seznam strank se avtomatsko ažurira ob vsaki spremembi podatkov iz prejšnjega odstavka.
6. člen
(1) Elektronski dostop do podatkov, vpisanih v registrsko knjigo, se zagotavlja uporabniku, ki izpolnjuje tehnične pogoje, ki zagotavljajo uporabo ustrezne strojne, programske in komunikacijske opreme za varen elektronski dostop.
(2) Elektronski dostop do podatkov o EMŠO zastopnika se zagotavljajo uporabniku, ki poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjuje tudi pogoje iz 9. člena Zakona o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo).
(3) Elektronski dostop se uporabniku iz prvega in prejšnjega odstavka zagotovi na podlagi sklepa ministra, pristojnega za notranje zadeve, da uporabnik izpolnjuje predpisane pogoje.
7. člen
Izpis podatkov iz registra v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Zakona o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) ne sme vsebovati EMŠO zastopnika, razen če izpis zahteva stranka, na katero se podatki nanašajo oziroma če so izpolnjeni pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
8. člen
(1) Zahtevi za vpis stranke v register se priložijo ustanovne izjave, v katere posamezni ustanovitelji vpišejo naslednje podatke:
– osebno ime,
– datum rojstva,
– državljanstvo,
– stalno oziroma začasno prebivališče,
– ime, skrajšano ime in kratico imena stranke,
– izjavo, da sprejema statut stranke in njen program.
(2) Lastnoročni podpis ustanovitelja se overi na ustanovni izjavi.
(3) Obrazec ustanovne izjave je kot priloga objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
9. člen
Obrazec ustanovne izjave je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve ter na Državnem portalu Republike Slovenije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Registrska knjiga, vzpostavljena na podlagi pravilnika iz prejšnjega člena, se z dnem uveljavitve tega pravilnika zaključi in trajno hrani.
(2) Registrski podatki se na podlagi vpisov v registrski knjigi iz prejšnjega odstavka prenesejo v registrsko knjigo kot informatizirano zbirko podatkov.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o registru političnih strank ter o obrazcu ustanovne izjave (Uradni list RS, št. 66/94 in 95/00).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-85/2008 (1332-03)
Ljubljana, dne 26. maja 2008
EVA 2008-1711-0016
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve