Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2239. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad, stran 5734.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju besedila ZPNačrt) ter 30. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) župan Občine Vransko sprejema
S K L E P
o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad
I.
S tem sklepom se začne za manjše območje urejanja znotraj območja PO07-1 opredeljenega z Občinskim prostorskim načrtom Vransko (Uradni list RS, št. 38/08) – v nadaljevanju OPN Vransko za načrtovanje OPPN 7.1, priprava Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad – v nadaljevanju OPPN Podgrad.
II.
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO
Z Občinskim prostorskim načrtom občine Vransko je ožje območje Podgrada opredeljeno kot območje turistične dejavnosti z možnostjo bivanja, športa in rekreacije, za katerega je potrebna izdelava podrobnega prostorskega načrta. K načrtovanju se pristopa zaradi želje po sanaciji dela območja in investicijskega interesa v delu območja PO07-1.
III.
OBMOČJE OBRAVNAVE
Območje, ki bo zajeto v načrtovanje podrobnih prostorskih ureditev, obsega zemljišča parc. št. del 15/3, del 29, del 15/5, 15/12, 15/11, del 15/10, del 15/13, vse k.o. Jeronim.
IV.
NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNE REŠITVE
Za pripravo načrtovanih ureditev je izdelan geodetski posnetek stanja in idejna zasnova ureditve.
V.
OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Za pripravo in izdelavo OPPN Podgrad sredstva zagotovi investitor.
VI.
ROKI ZA PRIPRAVO
+---------------------------------------+----------------------+
|Faze                  |Pričetek/Konec    |
+---------------------------------------+----------------------+
|Objava sklepa o izdelavi OPPN     |maj 2008       |
+---------------------------------------+----------------------+
|Osnutek OPPN za pridobitev       |junij 2008      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev smernic           |julij/avgust 2008   |
+---------------------------------------+----------------------+
|Dopolnjen osnutek OPPN         |avgust/september 2008 |
+---------------------------------------+----------------------+
|Javno naznanilo o 30-dnevni javni   |september 2008    |
|razgrnitvi in javni obravnavi dop.   |           |
|osnutka                |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Javna obravnava z javno razgrnitvijo  |september/oktober 2008|
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava in sprejem stališč do podanih |oktober/november 2008 |
|pripomb na dopolnjen osnutek OPPN   |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Predlog OPPN za pridobitev mnenj ter  |november 2008/januar |
|sklepa o potrditvi plana        |2009         |
+---------------------------------------+----------------------+
|Usklajen predlog OPPN         |februar/marec 2009  |
+---------------------------------------+----------------------+
|Sprejem usklajenega predloga OPPN na  |marec 2009      |
|seji OS                |           |
+---------------------------------------+----------------------+
VII.
NOSILCI UREJNJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
1. Javno podjetje Komunala d.o.o. Žalec
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje
3. MOP – ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
5. Telekom Slovenija, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1, Celje
7. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, Celje
8. Občina Vransko.
Kolikor se v postopku priprave izkaže, da je potrebna vključitev še drugih, ki sodelujejo v načrtovanju OPPN Podgrad, se jih vključi v načrtovanje.
VIII.
OBJAVA SKLEPA
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Vransko ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35050/01-2008/MJ
Vransko, dne 20. maja 2008
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost