Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2229. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica, stran 5727.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO–1) (Uradni list RS, št. 41/04), 8. člena Zakona o javnih cestah – uradno prečiščeno besedilo (ZJC–UPB1) (Uradni list RS, št. 33/06), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) ter skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na seji dne 20. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto in obliko zagotavljanja dejavnosti, ki so opredeljene kot gospodarske javne službe v Občini Miren - Kostanjevica.
Podrobnejše pogoje za opravljanje gospodarskih javnih služb, območje izvajanja gospodarskih javnih služb, uporabo dobrin gospodarskih javnih služb in pogoje dostopnosti do dobrin gospodarskih javnih služb določajo akti o ureditvi posameznih javnih služb, ki jih sprejme Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica.
2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo javne dobrine (proizvodi in storitve) zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb. Gospodarske lokalne javne službe se delijo na obvezne in izbirne.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Na območju Občine Miren - Kostanjevica se zagotavljajo naslednje gospodarske javne službe:
a) obvezne lokalne gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
4. vzdrževanje občinskih javnih cest,
5. urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
6. gasilska služba,
7. urejanje in vzdrževanje pokopališč, in druge gospodarske javne službe, če je tako določeno z zakonom.
b) Izbirne lokalne gospodarske javne službe:
1. upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest,
2. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
3. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega plinskega omrežja,
4. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje. Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom določi občinski svet Občine Miren - Kostanjevica.
Natančneje se naloge, ki se izvajajo v okviru gospodarskih javnih služb, določijo z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe, s tem, da izraz »upravljanje in urejanje« pomeni zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost, tekoče in investicijsko vzdrževanje.
Gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena se opravljajo na celotnem območju Občine Miren - Kostanjevica, razen, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
V odloku o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe se za posamezno območje občine lahko določi tudi druga oblika izvajanja posamezne gospodarske javne službe skladno z zakonom.
4. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih, služb se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
5. člen
Občina Miren - Kostanjevica posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
A) V javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
B) S podelitvijo koncesije:
1. urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
2. izvajanje javnega mestnega prometa,
3. upravljanje in urejanje pokopališč,
4. vzdrževanje občinskih javnih cest,
5. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega plinskega omrežja,
6. ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
7. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
8. upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest,
9. plakatiranje in razobešanje transparentov.
Obvezna gospodarska javna služba »gasilska služba« se zagotavlja v oblikah, ki jih določa zakon, ki ureja gasilstvo.
Koncesija se podeli s sklepom občinskega sveta.
6. člen
Ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih opravlja Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica.
7. člen
Občina Miren - Kostanjevica skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah, določi z odlokom, ki ga sprejme za posamezno ali več gospodarskih javnih služb, način izvajanja gospodarskih javnih služb in to zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire in načine financiranja gospodarskih javnih služb,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, morebitna pooblastila županu in posameznim organom občine in druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarskih javnih služb.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
8. člen
Strokovno tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v Zakonu o gospodarskih javnih službah, opravlja občinska uprava.
Za izvajanje posameznih strokovno-tehničnih in razvojnih nalog, se lahko z odlokom iz prejšnjega člena pooblasti izvajalca gospodarske javne službe.
V. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
9. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Cene se oblikujejo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali občinski odlok, v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
Cene so lahko subvencionirane. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cen, se določita tudi višina in vir subvencije. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih dobrin.
10. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje iz tretjega odstavka 9. člena tega odloka.
11. člen
Občina lahko za financiranje lokalnih javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
12. člen
Uporaba javnih dobrin gospodarskih javnih služb je pod enakimi pogoji dostopna vsem uporabnikom na območju Občine Miren - Kostanjevica.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
13. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica svet ustanovi svet uporabnikov. Svet uporabnikov sestavljajo predstavniki krajevnih skupnosti na območje Občine Miren - Kostanjevica in en predstavnik občinskega sveta.
14. člen
Pristojnosti sveta uporabnikov so:
– usklajuje interese krajanov iz območja občine ter predlaga usklajene predloge županu in občinskemu svetu,
– daje pripombe na delo izvajalcev in predlaga izboljšave pri delu izvajalcev gospodarskih javnih služb.
VII. LASTNIŠTVO INFRASTRUKTURE
15. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
Infrastrukturni objekti in naprave iz prejšnjega odstavka so lastnina Občine Miren - Kostanjevica in so del javne lastnine, ki je javno dobro skladno z veljavnim pravnim redom.
Izvajalci gospodarskih javnih služb so dolžni uporabljati in upravljati infrastrukturo kot dobri gospodarji.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Koncesijske in druge veljavne pogodbe, sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi, veljajo do njihovega izteka.
17. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo ustrezni odloki iz 6. člena tega odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2008
Miren, dne 20. maja 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost