Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2228. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2008, stran 5725.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 12. redni seji dne 20. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2008
1. Splošna določba
1. člen
S tem odlokom se za Občino Miren-Kostanjevica za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obsega zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. Višina proračuna
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------+--------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        v EUR|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta 2008|
+----------+------------------------------+--------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI        |      5.461.516|
|     |(70+71+72+73+74)       |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |PRIHODKI (70+71)       |      3.942.264|
+----------+------------------------------+--------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI        |      2.787.000|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |700 Davki na dohodek in    |      2.390.000|
|     |dobiček            |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |703 Davki na premoženje    |       227.000|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |704 Domači davki na blago in |       170.000|
|     |storitve           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |      1.155.264|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in  |       712.814|
|     |dohodki od premoženja     |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |711 Takse in pristojbine   |        3.000|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |712 Denarne kazni       |        2.000|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki  |       437.450|
+----------+------------------------------+--------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI      |       120.000|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje    |       120.000|
|     |zemljišč           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE       |       202.770|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |730 Prejete donacije iz    |       202.770|
|     |domačih virov         |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI      |      1.196.482|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz  |       509.218|
|     |drugih javnofinančnih     |          |
|     |institucij          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |741 Prejeta sr. iz državnega |       687.264|
|     |proračuna iz sredstev     |          |
|     |proračuna EU         |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |      5.719.924|
+----------+------------------------------+--------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI        |      1.036.860|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki  |       245.960|
|     |zaposlenim          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za |       36.678|
|     |socialno varnost       |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |402 Izdatki za blago in    |       726.922|
|     |storitve           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |409 Rezerve          |       27.300|
+----------+------------------------------+--------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI       |      1.408.344|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |410 Subvencije        |       34.000|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in |       838.995|
|     |gospodinjstvom        |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim   |       166.140|
|     |organizacijam in ustanovam  |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači    |       369.209|
|     |transferi           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI     |      2.956.620|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih |      2.956.620|
|     |sredstev           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |       318.100|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |431 Inv. trans. pravnim in  |       132.700|
|     |fizičnim osebam, ki niso pror.|          |
|     |uporabniki          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |432 Investicijski transferi  |       185.400|
|     |proračunskim uporabnikom   |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK     |      –258.408|
|     |(PRIMANJKLJAJ) I.-II.     |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        v EUR|
+----------+------------------------------+--------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV|          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |        8.000|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN|       –8.000|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|     |(IV.-V.)           |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR       |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE         |          0|
+----------+------------------------------+--------------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA        |          0|
+----------+------------------------------+--------------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA |      –266.408|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-  |          |
|     |VIII.)            |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) |          0|
+----------+------------------------------+--------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)|       258.408|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |Stanje sredstev na računih dne|       258.408|
|     |31.12. preteklega leta    |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita ne spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
3. Postopki izvrševanja proračuna
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– Prihodki za izgradnjo spomenika braniteljem slovenske zemlje na Cerju,
– Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– Taksa za obremenjevanje voda,
– Prihodki od prejetih sredstev za prekomejno sodelovanje INTERREG III A,
– Prihodki od povračila vlaganj v telekomunikacije,
– Prihodki Krajevne skupnosti Miren (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Bilje (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Kostanjevica (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Temnica (prihodki od grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Vojščica (prihodki od grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Opatje selo (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Sela na Krasu (prihodki od grobarin).
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan najkasneje v mesecu septembru in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
Rebalans proračuna se sprejme s sklepom občinskega sveta.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Pri investicijskih projektih, kjer so poleg občinskega proračuna predvideni drugi viri financiranja, se črpanje občinskih lastnih sredstev vrši v sorazmernem deležu glede na pridobljena sredstva iz drugih virov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Županu se dovoli prekoračitev posameznih proračunskih postavk v nujnih primerih, in sicer:
– do 4.173 € za 20%
– od 4.173 do 20.865 € za 15%
– nad 20.865 € za 10%,
Županu se dovoli prerazporejanje sredstev v okviru skupnega zneska na naslednjih podprogramih in postavkah:
– 01019003 Dejavnost župana in podžupanov: postavka plače poklicih funkcionarjev
– 06039001 Administracija občinske uprave: postavke plače, podjemne pogodbe, študentski servis, zunanji strokovni sodelavci, materialni stroški
– 19029001 Vrtci: postavki vrtec Miren in ostali vrtci
– 19039001 Osnovno šolstvo: postavka osnovna šola Miren.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 0,5% prihodkov proračuna.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.340 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
8. člen
Občina bo v letu 2008 odhodke usklajevala s prihodki. Kolikor to ne bo mogoče, se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2008.
Občina bo na podlagi sklepa občinskega sveta dala poroštvo k najemu posojila pravni osebi Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica do višine 600.000,00 € za naslednje investicije:
– Ureditev krožišča v Mirnu do višine 210.000,00 €,
– Bilje II. in III. faza do višine 390.000,00 €.
5. Prehodne in končne določbe
9. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi in izvrševanjem proračuna opravlja nadzorni odbor v skladu s Statutom in Poslovnikom.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Miren - Kostanjevica v letu 2009 se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju do sprejetja proračuna za leto 2009 oziroma v skladu z akti občine.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2008
Miren, dne 20. maja 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost