Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2223. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za plačevanje odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov v Dolgi vasi, stran 5723.

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 17. seji dne 12. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Proračunskega sklada za plačevanje odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov v Dolgi vasi
1. člen
(namen proračunskega sklada)
S tem odlokom se na podlagi Odloka o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov v Dolgi vasi (Uradni list RS, št. 32/08) ustanovi Proračunski sklad kot ekološki sklad v okviru proračuna Občine Lendava.
Proračunski sklad se ustanovi kot evidenčni račun v okviru računa proračuna Občine Lendava, z namenom ločenega vodenja določenih prejemkov iz naslova:
– gospodarske javne službe odlaganja odpadkov z namenom plačila odškodnine krajanom Dolge vasi in pokrivanja drugih tekočih in investicijskih stroškov, povezanih z vlaganji v deponijo odpadkov v Dolgi vasi,
– drugih prejemkov za namene reševanja ekoloških vprašanj na območju Občine Lendava.
O namenu porabe sredstev ekološkega sklada iz prve alineje tega člena odloča Upravni odbor ekološkega sklada, ki ga imenuje sosvet županov Upravne enote Lendava. O namenu porabe sredstev ekološkega sklada iz druge alineje tega člena odloča župan Občine Lendava.
2. člen
(čas, za katerega je proračunski sklad ustanovljen)
Proračunski sklad se ustanovi za nedoločen čas.
3. člen
(upravljanje proračunskega sklada in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada)
Za upravljanje proračunskega sklada in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada sta odgovorna Upravni odbor ekološkega sklada in župan Občine Lendava, ločeno po namenu uporabe sredstev sklada. Po namenu uporabe sredstev sklada se vodijo ločena stroškovna mesta po teritorialnem principu.
4. člen
(viri financiranja proračunskega sklada)
Proračunski sklad se financira iz naslednjih virov:
1. namenskih prejemkov iz naslova plačevanja odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču nenevarnih odpadkov, ki se zaračunava uporabnikom storitev gospodarske javne službe odlaganja odpadkov na odlagališču v Dolgi vasi in jih v proračunski sklad nakazuje izvajalec gospodarske javne službe odlaganja odpadkov, v roku 30 dni od nakazila,
2. drugih namenskih prejemkov (donacije, odškodnine in drugi namenski prejemki s strani pravnih oseb itn.).
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
(posebnosti razpolaganja s sredstvi proračunskega sklada)
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabiti le za namene, določene s tem odlokom.
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto.
6. člen
(prenehanje proračunskega sklada)
Proračunski sklad preneha, ko so podani ustrezni razlogi za prenehanje.
Župan mora v 30 dneh po nastopu pogojev za prenehanje proračunskega sklada predlagati spremembo akta o ustanovitvi proračunskega sklada.
7. člen
(prehodna določba)
Proračunski sklad prične delovati naslednji dan po uveljavitvi tega odloka.
Zbrana in neporabljena sredstva iz naslova rente in investicijskega vzdrževanja iz leta 2007 se vključijo v ustanovljeni proračunski sklad.
8. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0028/2008
Lendava, dne 12. maja 2008
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.