Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2219. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2007, stran 5719.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 21. in 51. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 13. seji dne 19. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2007 izkazuje:
+--------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v EUR|
+--------------------------------------------+-----------------+
|SKUPINA PODSK./ZAP. ŠT./NAMEN        | ZAKLJUČNI RAČUN|
|                      |       2007|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    10.236.970|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    9.443.174|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |    8.044.764|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |    6.978.359|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |     567.885|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |     498.520|
|    |storitve              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |    1.398.410|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |710Udeležba na dobičku in dohodki od|     416.091|
|    |premoženja             |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |      23.513|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni          |      13.997|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |      19.742|
|    |storitev              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |     925.067|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |      77.310|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |        0|
|    |sredstev              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog    |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |      77.310|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sred.  |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |       500|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |733 Prejete donacije iz domačih   |       500|
|    |virov                |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |     715.986|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |     715.986|
|    |javnofinančnih institucij      |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    9.736.194|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |    1.930.442|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |     399.807|
|    |zaposlenim             |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |      64.824|
|    |socialno varstvo          |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |    1.453.620|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |       191|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve             |      12.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |    3.205.013|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije           |      20.255|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |    2.001.041|
|    |gospodinjstvom           |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |     548.261|
|    |organizacijam in ustanovam     |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |     635.456|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |    3.917.338|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |    3.917.338|
|    |sredstev              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |     683.401|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim |     552.678|
|    |in fizičnim osebam, ki niso     |         |
|    |proračunski uporabniki       |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi     |     130.723|
|    |proračunskim uporabnikom      |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|III.  |PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)|     500.776|
+--------------------------------------------+-----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      v EUR|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      84.402|
|    |IN PRODAJA             |         |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      84.402|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |      62.131|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |      12.727|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije|      9.544|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|440  |Dana posojila            |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in  |        0|
|    |naložb               |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      84.402|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –|         |
|    |V.)                 |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |      v EUR|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)    |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |      3.273|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |      3.273|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |      3.273|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |     581.905|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |      –3.273|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |     –500.776|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31.12. |    3.848.982|
|    |PRETEKLEGA LETA           |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Negativno stanje računa financiranja se pokriva s presežkom prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter s sredstvi na računih proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2008
Ivančna Gorica, dne 20. maja 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost