Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2248. Odlok o režimu na območju ob reki Kolpi, stran 5747.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB), 2. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, spremembe 106/05 in 65/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni seji dne 22. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o režimu na območju ob reki Kolpi
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Namen odloka
S tem odlokom se na območju reke Kolpe ob določbah veljavnih prostorskih aktov občine, sprejetih za to območje, v času poletne turistične sezone (od 1. maja do 30. septembra) dodatno določa režim na področju prometa, parkiranja in druge rabe obravnavanega prostora.
Navedeni režim v tem odloku ima za cilj: spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja, zagotavljanje varstva voda pred škodljivimi vplivi, varstvo pred razvrednotenjem okolja, spodbujanjem k racionalni rabi prostora ter k racionalnemu izkoriščanju naravnih danosti prostora.
2. člen
Območje
Odlok velja za širše območje ob reki Kolpi in njenih pritokih v krajevnih skupnostih: Adlešiči, Griblje, Sinji vrh, Stari trg in Vinica. Odlok ne zajema naselij znotraj obravnavanega območja.
II. REŽIM PROMETA
3. člen
Vožnja
Na območju, za katerega velja navedeni odlok, je promet z vozili na motorni pogon dovoljen samo po kategoriziranih cestah in javnih poteh, razen tam, kjer je to izrecno prepovedano (s prometno signalizacijo) in, če z zakonodajo ni določeno drugače.
Lastniki nepremičnin imajo ne glede na prvi odstavek tega člena prost dostop do svojih nepremičnin, ki so na tem območju, in sicer samo za potrebe namenske rabe te nepremičnine.
4. člen
Parkirišča in parkiranje
Na območju, ki ga ureja ta odlok, je parkiranje dovoljeno v in ob naseljih, na javnih parkiriščih in na drugih primernih površinah, določenih za ta namen.
Na območju kampov, ki imajo urejen primeren prostor za parkiranje, je dovoljeno parkiranje le za goste, ki v njih bivajo. Ti si za parkiranje predhodno pridobijo ustrezno dovolilnico upravljavca kampa, ki mora biti vidna na vozilu.
5. člen
Parkirišča se lahko urejajo na zemljiščih, ki so v ta namen predvidena v prostorskih aktih občine in morajo biti urejena v skladu z določili le-teh.
Za ureditev parkirišč je potrebna predhodna pridobitev ustreznega dovoljenja.
V času turistične sezone se lahko za parkiranje uporabijo tudi druge za ta namen primerne površine na lokacijah in pod pogoji, ki jih določi upravni organ občine. Praviloma so lokacije odmaknjene od poplavnega območja obrežja reke Kolpe in ne ovirajo prometa na poteh, ki vodijo do reke.
Parkirišča lahko uredijo lastniki ali najemniki zemljišč. Najemniki zemljišč si morajo pred urejanjem oziroma njihovo uporabo pridobiti pisno soglasje lastnikov zemlijšč.
6. člen
Parkirnina
Na parkirišču se sme zaračunavati parkirnine. Lastniki parkirišč oziroma najemniki morajo za pobiranje parkirnine pridobiti dovoljenje upravnega organa občine. S tem dovoljenjem se določijo tudi čas in način pobiranja, višina parkirnine in druge obveznosti.
Zavezanci za plačilo parkirnine so uporabniki parkirišč.
Parkirnino pobirajo lastniki ali najemniki parkirišča oziroma od njih pooblaščene osebe.
Sredstva zbrana od parkirnine se morajo uporabljati v namene iz 8. člena.
7. člen
Višino parkirnine določi Občinski svet Občine Črnomelj vsako leto s sklepom, najkasneje do 1. maja tekočega leta. Sklep stopi v veljavo po objavi v uradnem glasilu občine.
Višina parkirnine je lahko po območjih in za različne kategorije vozil tudi različna.
8. člen
Parkirnina obsega:
– plačilo uporabe parkirišč,
– za plačilo najemnine v primeru najema površin,
– povračilo stroškov urejanja in vzdrževanja parkirišč.
9. člen
Nadomestila
Občinski svet lahko s sklepom določi tudi nadomestilo za naslednje namene:
– uporabo urejenega obrežja reke (tudi za kopanje) v skladu s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi,
– povračilo stroškov postavitve in čiščenja sanitarnih naprav,
– povračilo stroškov čiščenja obrežja reke in odvoza smeti,
– povračilo drugih stroškov organiziranja in izvajanja režima po tem odloku.
Zavezanci za plačilo nadomestila so uporabniki obrežja reke, ki jo ureja ta odlok.
Nadomestilo pobirajo lastniki ali najemniki zemljišč oziroma od njih pooblaščene osebe po predhodni pridobitvi dovoljenja upravnega organa občine. S tem dovoljenjem se določijo tudi čas in način pobiranja in druge obveznosti.
Sredstva zbrana iz nadomestila so namenjena za namene, določene v tem členu.
10. člen
Oblika potrdila o plačilu parkirnine in nadomestila
Potrdilo o plačilu parkirnine oziroma nadomestila mora ustrezati naslednjim pogojem:
– iz potrdila mora biti razviden namen plačila,
– potrdila morajo biti oštevilčena,
– razvidna mora biti lokacija,
– potrdilo mora biti datirano in opremljeno z naslovom pobiralca.
11. člen
Termin plačevanja
Parkirnino oziroma nadomestilo iz 7. in 9. člena tega odloka se plačuje v času poletne turistične sezone (od 1. maja do 30. septembra).
Občinski svet lahko določi tudi drugi termin plačevanja.
III. DRUGI REŽIM NA OBREŽJU
12. člen
Kampiranje
Na območju, ki ga ureja ta odlok, je kampiranje, postavljanje šotorov ali drugih zasilnih objektov z namenom taborjenja dovoljeno samo v že urejenih kampih oziroma na območjih, ki so v te namene predvideni v prostorskih aktih občine in drugih občinskih predpisih ter morajo ustrezati predpisanim pogojem.
Obiskovalci si morajo za kampiranje, taborjenje, šotorjenje in parkiranje pridobiti dovoljenje lastnika oziroma najemnika zemljišča.
Prostor za te namene lahko uredijo lastniki ali najemniki zemljišč.
Lastniki ali najemniki morajo za ureditev prostora za obravnavane namene predhodno pridobiti tudi potrebno dovoljenje občinskega upravnega oziroma državnega organa. Upoštevati morajo tudi vsa ostala določila tega odloka.
13. člen
Ostali načini uporabe obrežja
Obrežje reke lahko obiskovalci uporabijo s soglasjem lastnika oziroma najemnika za rekreacijo športne in druge podobne aktivnosti oziroma dejavnosti. Te se lahko izvajajo samo na območjih, ki so za te aktivnosti predvidene v prostorskih aktih občine in drugih aktih, ki urejajo to območje.
Za potrebe izvajanja aktivnosti in dejavnosti iz prejšnjega odstavka je ob soglasju lastnika možna postavitev začasnih ali stalnih objektov le v skladu z določili prostorskih aktov občine in drugih aktov, ki urejajo to območje. Kurjenje in odlaganje smeti na območju, ki ga obravnava ta člen, je dovoljeno samo na za to urejenih in označenih mestih.
Na območjih, ki so evidentirana kot naravna vrednota, je raba prostora možna v skladu z občinskimi in drugimi predpisi, ki urejajo območje iz tega odloka.
14. člen
Opremljenost obrežja
Območja, ki so predmet tega odloka, morajo biti ustrezno označena.
Kopališča, kopališča s travnatim igriščem in prostori za rekreacijo morajo biti urejeni in opremljeni v skladu z določbami prostorskih aktov občine in drugih aktov, ki urejajo to področje.
Na navedenih območjih je skladno z drugimi predpisi možno postavljati premične objekte za začasno gostinsko ponudbo, vendar le, če je to usklajeno s prostorskimi akti občine in le če je predhodno pridobljeno ustrezno dovoljenje občinskega upravnega organa za izvajanje te dejavnosti.
IV. NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvršujejo občinski inšpektor in občinski redarji ali pooblaščene pravne osebe ali fizične osebe.
16. člen
Naloge pooblaščenih pravnih ali fizičnih oseb, ki izvajajo nadzor so:
– nadziranje izvajanja odloka in obveščanje pristojnih organov o prekrških.
V. DOLOČBE O SANKCIJAH
17. člen
Z globo 100 eurov se sankcionira posameznika oziroma fizično osebo, z globo 400 eurov pa pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost za naslednje prekrške:
– če vozi z motornim vozilom v nasprotju s 3. členom odloka,
– če noče plačati parkirnine ali nadomestila iz 6. in 9. člena,
– če parkira motorno vozilo na območju izven parkirnih mest (4. člen),
– če ureja parkirišča na nedovoljen način (5. člen),
– če zaračunava in pobira parkirnino in nadomestila na nedovoljen način (6., 7., 8., 9., 10. in 11. člen),
– če kampira, postavlja šotor ali druge zasilne objekte na nedovoljen način (12. člen),
– če uporablja obrežje reke na nedovoljen način (12. in 13. člen),
– če ne označi in opremi obrežja reke, kot je predpisano (14. člen).
Z globo 200 eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka takoj na kraju prekrška sankcionira tudi odgovorna oseba pri pravni osebi, samostojnemu podjetniku oziroma posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka ostajajo v veljavi določbe drugih predpisov, ki urejajo način uporabe območja reke Kolpe.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o režimu na območju ob reki Kolpi (Uradni list RS, št. 37/96, spremembe 47/98 in 81/03).
19. člen
Zavezanci po tem odloku morajo svoje obveznosti uskladiti z določbami tega odloka najpozneje do 1. 5. 2009.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-10/2008
Črnomelj, dne 22. maja 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.