Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2253. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, stran 5752.

Na podlagi tretjega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, razen za javne uslužbence v drugih državnih organih, kot jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo).
2. člen
(pogoji in merila)
(1) Javnemu uslužbencu se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v posameznem mesecu pod pogoji, ki jih določa zakon, če:
1. povečan obseg dela opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna;
2. opravi povečan obseg dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, ki ga določi Vlada Republike Slovenije s svojim aktom in za katerega so zagotovljena dodatna sredstva.
(2) Javnemu uslužbencu, ki prejema del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz prejšnjega odstavka, direktor oziroma predstojnik za iste naloge ne sme odrediti dela prek polnega delovnega časa.
(3) Pristojni organ lahko z internim aktom podrobneje določi merila in postopek za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.
3. člen
(viri sredstev)
Del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se zagotavlja:
1. za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena iz prihrankov sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna;
2. za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena iz sredstev, ki jih je zagotovil financer projekta, za izvajanje posebnega projekta, ki ga je s svojim aktom določila Vlada Republike Slovenije.
4. člen
(višina dela plače)
(1) Višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe lahko znaša za javnega uslužbenca največ 20 odstotkov osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 50 odstotkov njegove osnovne plače.
(2) Direktorjem iz Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07 in 112/07) se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe največ v višini 10 odstotkov njihove osnovne plače.
5. člen
(odločanje o dodelitvi sredstev)
(1) O delu plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnega uslužbenca iz prvega odstavka prejšnjega člena s sklepom odloči direktor oziroma predstojnik.
(2) Če je ustanovitelj in financer uporabnika proračuna Republika Slovenija, odloči o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje iz drugega odstavka prejšnjega člena s sklepom organ, pristojen za njihovo imenovanje, s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Če je ustanovitelj in financer lokalna skupnost, s sklepom odloči organ, pristojen za njihovo imenovanje, s soglasjem pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri je sedež uporabnika proračuna. Če ustanovitelj ni hkrati tudi financer, odloči o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje organ, pristojen za njihovo imenovanje, s soglasjem financerja. V Javnem zavodu RTV Slovenija odloči o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje iz drugega odstavka prejšnjega člena s sklepom Programski svet s soglasjem Nadzornega sveta.
6. člen
(končna določba)
(1) Z dnem začetka uporabe te uredbe prenehajo veljati Uredba o določitvi pogojev in obsega dela plače za plačilo povečanega obsega dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 121/06), Uredba o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela (Uradni list RS, št. 48/06 in 23/07) in Uredba o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 100/06).
(2) Ta uredba ne velja za javne uslužbence v javnih vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih zavodih v primerih določitve obsega dodatne tedenske učne obveznosti oziroma obsega dodatne tedenske pedagoške obveznosti.
7. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.
Št. 00714-43/2007/19
Ljubljana, dne 22. maja 2008
EVA 2007-3111-0075
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost