Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2008 z dne 13. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2008 z dne 13. 5. 2008

Kazalo

2038. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice, stran 5153.

Na podlagi pete točke prvega odstavka 179. člena in 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), prve alineje 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92, Uradni list RS, št. 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 27/98), 218., 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na 17. redni seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja izračun, odmero in obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
S tem odlokom se natančneje določi:
– zavezance za plačevanje nadomestila,
– območja zajemanja nadomestila,
– določitev površin za odmero nadomestila,
– merila za določitev višine nadomestila,
– določitev vrednosti točke,
– določanje višine nadomestila,
– oprostitve plačila nadomestila,
– obračunavanje in pobiranje nadomestila,
– druge obveznosti zavezancev in evidenca zavezancev.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ki je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe ter gradbenega inženirskega objekta na območju Občine Jesenice.
– Neposredni uporabnik je:
– lastnik, katerega lastninska pravica je vpisana v zemljiško knjigo oziroma je lastninsko pravico pridobil na podlagi splošnega ali posamičnega pravnega akta (pogodba, odločba, zakon), ali
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, ali
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi ustanovljene osebne služnosti (užitek, raba, služnost stanovanja), ali
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi ustanovljene stavbne pravice, ali
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi drugega pravnega posla.
– Zazidana stavbna zemljišča so tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba, pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
– Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Šteje se, da je za navedena zemljišča zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, če imajo takšne parcele zagotovljen dostop do javnega cestnega omrežja ter da je za njih tudi možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav, če je za območje, na katerem ležijo sprejet občinski prostorski načrt.
Za nezazidano stavbno zemljišče se šteje tudi zemljiška parcela, na kateri stoji stavba ali gradbeno inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, zmanjšana za tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba ali objekt, pomnožena s faktorjem 1.5.
– Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Kot stanovanjska površina se v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov, šteje tudi čista tlorisna površina počitniških objektov.
– Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, in je namenjena opravljanju poslovne dejavnosti. Po tem odloku so poslovne površine tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča, proizvodni obrati in delavnice na prostem, površine za stalne deponije materialov, interna parkirišča, javna parkirišča, za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, kampi, bencinski servisi, odprte športno-rekreativne površine in druge površine, ki so namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot jih določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov, davčnega, stanovanjskega področja ter stvarnih in obligacijskih razmerij.
II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA
3. člen
Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča na območjih, opisanih kot sledi:
A: območje med reko Savo na jugu, pobočjem Mirce na severu, podvozom lokalne ceste za Podmežakljo na zahodu ter potokom Ukova na vzhodu. V to območje spada tudi območje za centralne dejavnosti med potokom Ukova in Ulico bratov Rupar, celotno območje ZN Poslovna cona Jesenice ter območje Karavanškega platoja.
B-vzhod: območje med reko Savo na jugu, mejo ZN Straža, železniško progo Jesenice–Ljubljana in haldo na vzhodu, pobočjem Jelenovega kamna na severu ter mejo območja A na zahodu.
B-zahod: območje med reko Savo na jugu, mejo območja A na vzhodu, pobočjem Mirce na severu ter potokom Jesenica na zahodu.
C-sever: območje na pobočjih Žerjavca in Mirce ter del območja Trebeža severno od mostu čez potok Javornik v Trebežu, ki leži ob lokalni cesti v Javorniški Rovt.
C-jug: območje med pobočji Mežakle na jugu, reko Savo na severu, mejo Občine Jesenice na zahodu ter naseljem Podkočna na vzhodu (razen območja Karavanškega platoja).
C-vzhod: območje med reko Savo na jugu, mejo območja B-vzhod na zahodu, pobočji severno od naselij Slovenski Javornik in Koroška Bela na severu ter Sotesko na vzhodu.
C-zahod: območje med reko Savo na jugu, mejo območja B-zahod na vzhodu, pobočjem Žerjavca (do odcepa lokalne ceste čez Kopavnik) in regionalno cesto Jesenice–Kranjska Gora na severu ter mejo Občine Jesenice na zahodu.
D: naselij Hrušica, Lipce in Blejska Dobrava ter območja razpršenih gradenj v njihovi bližini.
E: naselij Kočna in Potoki ter območja razpršenih gradenj v njihovi bližini.
F: naselij Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod Golico in Javorniški Rovt ter ostala območja razpršenih gradenj na pobočjih Karavank.
Natančna lega in meje območij zajemanja nadomestila so razvidne iz grafičnega prikaza območij zajemanja nadomestila, ki je sestavni del odloka in je na vpogled pri notranji organizacijski enoti občinske uprave Občine Jesenice, pristojni za urejanje prostora ter na spletni strani Občine Jesenice.
III. DOLOČITEV POVRŠIN ZA ODMERO NADOMESTILA
4. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske in poslovne površine, ne glede na to, ali se površine dejansko uporabljajo ali ne. Kolikor se površine dejansko ne uporabljajo, se upošteva tista dejavnost oziroma uporaba, ki so jo imele površine pred opustitvijo dejavnosti oziroma uporabe.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje tudi za nelegalne gradnje kot to določa zakon.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje za tisti del zemljišča, za katerega je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njem dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njem dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki s sosednjimi nezazidanimi stavbnimi zemljišči ne dosegajo skupne površine 800 m2.
5. člen
Podatke o površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih pristojni organ občinske uprave Občine Jesenice pridobi iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po postopku, ki ga določa zakon.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
1. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
2. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ter drugimi objekti in napravami,
3. večje motnje pri uporabi zemljišč.
Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva lega stavbnega zemljišča.
7. člen
Glede na lego in namembnost stavbnega zemljišča se nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče točkuje po naslednji tabeli:
+----------------+------------------------+--------------------+
|  Območje   | Stanovanjska površina | Poslovna površina |
+----------------+------------------------+--------------------+
|    A    |      10      |     75     |
+----------------+------------------------+--------------------+
|  B-vzhod   |      10      |     72     |
+----------------+------------------------+--------------------+
|  B-zahod   |      10      |     72     |
+----------------+------------------------+--------------------+
|  C-sever   |      9      |     60     |
+----------------+------------------------+--------------------+
|   C-jug   |      8      |     60     |
+----------------+------------------------+--------------------+
|  C-vzhod   |      9      |     65     |
+----------------+------------------------+--------------------+
|  C-zahod   |      9      |     70     |
+----------------+------------------------+--------------------+
|    D    |      10      |     63     |
+----------------+------------------------+--------------------+
|    E    |      9      |     45     |
+----------------+------------------------+--------------------+
|    F    |      7      |     40     |
+----------------+------------------------+--------------------+
Za motnje pri uporabi zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjske namene se določijo negativne točke glede na stalen prekomeren hrup in trajnejšo onesnaženost zraka. Motnje se ovrednotijo s skupno 3 negativnimi točkami v vsakem območju, razen v območju F.
8. člen
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe se ugotavlja po možnosti priključka na te objekte in naprave in se ovrednoti z naslednjimi točkami:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |                     |  Št. točk |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|1.  |urejeno cestišče             |   3   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|2.  |električno omrežje            |   2   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|3.  |oskrba z vodo              |   3   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|4.  |odvajanje odpadnih voda         |   3   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|5.  |telekomunikacijsko omrežje        |   3   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|6.  |vročevod                 |   3   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|7.  |plinovod                 |   3   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|8.  |javna razsvetljava            |   2   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|9.  |javni linijski prevoz potnikov v cestnem |   1   |
|   |prometu                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|10.  |mestne zelene površine          |   1   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
9. člen
Za nezazidana stavbna zemljišča se nadomestilo vrednoti po naslednji tabeli:
+-----------------+--------------------+
|   Območje   |   Št. točk   |
+-----------------+--------------------+
|A        |     3     |
+-----------------+--------------------+
|B-vzhod     |     3     |
+-----------------+--------------------+
|B-zahod     |     3     |
+-----------------+--------------------+
|C-sever     |     2,5    |
+-----------------+--------------------+
|C-jug      |     2     |
+-----------------+--------------------+
|C-vzhod     |     2     |
+-----------------+--------------------+
|C-zahod     |     2     |
+-----------------+--------------------+
|D        |     2,5    |
+-----------------+--------------------+
|E        |     2     |
+-----------------+--------------------+
|F        |     1,5    |
+-----------------+--------------------+
Nezazidana stavbna zemljišča, ki so v območjih predvidenih podrobnih prostorskih načrtov, se ne točkujejo z dodatnimi točkami.
Nezazidana stavbna zemljišča, ki so v območjih sprejetih podrobnih prostorskih načrtov, se poleg točk iz prvega odstavka tega člena točkujejo z dodatnimi 10 točkami.
Nezazidana stavbna zemljišča, ki so po prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice označena z M, C, P, T, se poleg točk iz prvega odstavka tega člena točkujejo z dodatnimi 25 točkami.
Nezazidana stavbna zemljišča, ki so v območjih predvidenih podrobnih prostorskih načrtov in so po prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice označena z M, C, P, T, se poleg točk iz prvega odstavka tega člena točkujejo z dodatnimi 20 točkami.
Nezazidana stavbna zemljišča, ki so v območjih sprejetih podrobnih prostorskih načrtov in so po prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice označena z M, C, P, T, se poleg točk iz prvega odstavka tega člena točkujejo z dodatnimi 70 točkami.
Nezazidana stavbna zemljišča, ki so v drugih območjih se poleg točk iz prvega odstavka tega člena točkujejo z dodatno 1 točko.
V. DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE
10. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Jesenice sprejme do konca leta za naslednje leto Občinski svet Občine Jesenice s sklepom. Če Občinski svet Občine Jesenice ne sprejme vrednosti točke za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje leta pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja.
VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
11. člen
Mesečna višina nadomestila se izračuna na naslednji način:
NUSZ = POV * ŠT * VT
Zgornje oznake pomenijo:
+------+-----------------------------------------+
|NUSZ |mesečna višina nadomestila [€/mesec]   |
+------+-----------------------------------------+
|POV  |površina zazidanega oziroma nezazidanega |
|   |stavbnega zemljišča (m2)         |
+------+-----------------------------------------+
|ŠT  |skupno število točk, določeno z merili iz|
|   |7., 8. in 9. člena tega odloka      |
+------+-----------------------------------------+
|VT  |vrednost točke              |
+------+-----------------------------------------+
VII. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
12. člen
Nadomestilo se v skladu z zakonom ne plačuje za:
– nezazidana stavbna zemljišča, ki jih neposredno za namen obrambe in delovanja uporablja Slovenska vojska,
– stanovanjske in poslovne površine v uporabi tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– stanovanjske in poslovne površine mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
VIII. OBRAČUNAVANJE IN POBIRANJE NADOMESTILA
13. člen
Nadomestilo določi zavezancem pristojni davčni organ na podlagi podatkov občine.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, izvršbe, odpisa, delnega odpisa, odloga, zastaranja in plačila obresti od nadomestila se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku.
IX. DRUGE OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV IN EVIDENCA ZAVEZANCEV
14. člen
Zavezanci so dolžni pristojni strokovni službi občinske uprave posredovati registracijske podatke najkasneje v petnajstih dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih prostorov in dejansko komunalno opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. V istem roku so zavezanci dolžni izpolniti zahtevo pristojne službe občinske uprave, če se podatki pridobivajo na podlagi poziva. Spremembe podatkov se pri odmeri nadomestila upoštevajo od prvega dne v naslednjem mesecu.
Enotno evidenco zavezancev pristojni organ občinske uprave Občine Jesenice dopolnjuje iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po postopku, ki ga določa zakon.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87, 21/88 in Uradni list RS, št. 20/93, 105/00, 79/03).
Postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, ki še niso pravnomočno zaključeni, se končajo po določbah prejšnjega odloka.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2009.
Št. 007-1/2008
Jesenice, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti