Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2008 z dne 13. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2008 z dne 13. 5. 2008

Kazalo

60. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o zaposlovanju sezonskih delavcev (BMKZSD), stran 1568.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o zaposlovanju sezonskih delavcev (BMKZSD)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o zaposlovanju sezonskih delavcev (BMKZSD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-17
Ljubljana, dne 30. aprila 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O ZAPOSLOVANJU SEZONSKIH DELAVCEV (BMKZSD)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o zaposlovanju sezonskih delavcev, podpisan v Skopju 27. februarja 2007.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in makedonskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O ZAPOSLOVANJU SEZONSKIH DELAVCEV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v želji po krepitvi obstoječih vezi med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo ter po skupni ureditvi sezonskega zaposlovanja njunih državljanov dogovorili:
1. člen
Ta sporazum določa organizaciji za izvajanje sporazuma, način izmenjave informacij, vrsto sezonskih del, število sezonskih delavcev, pogoje in postopek zaposlovanja, čas zaposlitve sezonskih delavcev države ene pogodbenice pri delodajalcih države druge pogodbenice in njuni pristojni ministrstvi za nadzor nad izvajanjem sporazuma.
2. člen
Organizaciji za izvajanje sporazuma (v nadaljnjem besedilu: pristojna organa pogodbenic za zaposlovanje) sta:
– v Republiki Sloveniji: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
– v Republiki Makedoniji: Agencija za zaposlovanje Republike Makedonije.
3. člen
Sezonska dela državljanov obeh držav se lahko izvajajo le na podlagi določb tega sporazuma in na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki se lahko sklene za najmanj tri in največ devet mesecev v koledarskem letu.
4. člen
(1) Sezonska dela v gradbeništvu se lahko izvajajo do največ devet mesecev v koledarskem letu.
(2) Za ta dela lahko posamezen delodajalec sklene pogodbo o zaposlitvi s toliko sezonskimi delavci države druge pogodbenice, kolikor ima redno zaposlenih delavcev.
(3) Pogodbo o zaposlitvi za sezonska dela v gradbeništvu lahko isti sezonski delavec v naslednjem koledarskem letu sklene po najmanj trimesečni prekinitvi zaposlitve v državi druge pogodbenice.
(4) Sezonska dela v kmetijstvu in gozdarstvu se lahko izvajajo do največ šest mesecev v koledarskem letu. Posamezen sezonski delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi največ trikrat v koledarskem letu.
(5) Druga sezonska dela se lahko izvajajo do največ treh mesecev v koledarskem letu.
5. člen
(1) Pristojna organa pogodbenic za zaposlovanje si pred koncem tekočega leta glede na stanje na trgu dela in potrebe delodajalcev za izvajanje sezonskega dela izmenjata podatke o povpraševanju po sezonskih delavcih.
(2) S prilogama 1 in 2, ki sta sestavna dela tega sporazuma, se določijo način izmenjave informacij, število sezonskih delavcev v koledarskem letu, postopek in potrebni dokumenti za zaposlitev v skladu z zakonodajo pogodbenice.
6. člen
Pogodbenici zagotovita, da se delodajalcem oziroma sezonskim delavcem, ki v skladu s tem sporazumom in zakonodajo države, v kateri se bo delo opravljalo, izpolnjujejo pogoje za sezonsko zaposlitev, izda dovoljenje za sezonsko zaposlitev in dovoljenje za prebivanje za čas sezonske zaposlitve.
7. člen
(1) Po poteku veljavnosti dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za delo ali po prenehanju delovnega razmerja na kakšen drug način mora sezonski delavec zapustiti državo zaposlitve.
(2) Ob predčasnem prenehanju delovnega razmerja mora delodajalec pristojnemu organu za zaposlovanje takoj vrniti delovno dovoljenje. Pristojna organa pogodbenic se o predčasnih prenehanjih delovnega razmerja medsebojno obveščata.
(3) Država pogodbenice, iz katere zaposleni prihaja, mora zagotoviti potrebne postopkovne ukrepe za njegovo vrnitev.
8. člen
(1) Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da osebi, zaposleni po tem sporazumu, odredi, da zapusti njeno ozemlje, če prisotnost te osebe ogroža nacionalno varnost in javni mir ali javno zdravje te države.
(2) V takih primerih se obvestijo veleposlanik in konzularni organi.
9. člen
Osebe, zaposlene po tem sporazumu v državi druge pogodbenice, lahko svojo zakonito plačo v obliki konvertibilne valute prenesejo v svojo državo v skladu z zakonodajo, veljavno v državi zaposlitve.
10. člen
Pravice sezonskih delavcev pogodbenic, ki izhajajo iz izvajanja tega sporazuma, so namenjene izključno njim in se ne razširijo na člane njihovih družin.
11. člen
Vprašanja glede socialnega zavarovanja se rešujejo v skladu s Sporazumom med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o socialnem zavarovanju, sklenjenim 13. 7. 1998.
12. člen
(1) Ministrstvi pogodbenic, pristojni za delo, nadzirata izvajanje tega sporazuma.
(2) Predstavniki obeh pogodbenic se lahko na zahtevo, ki jo zainteresirana stran pošlje pristojnemu ministrstvu, sestanejo zaradi nadzora oziroma spremljanja izvajanja tega sporazuma.
13. člen
(1) Sporazum se sklene za obdobje dveh let. Vsakokrat pa se samodejno podaljša za naslednje leto, če nobena od pogodbenic najpozneje tri mesece pred potekom koledarskega leta po diplomatski poti ne sporoči, da sporazum odpoveduje.
(2) Pogodbe o zaposlitvi, sklenjene pred odpovedjo sporazuma, neodvisno od odpovedi veljajo do svojega poteka.
14. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici medsebojno po diplomatski poti obvestita, da so končani postopki, ki jih v ta namen predvideva zakonodaja pogodbenic.
Sestavljeno v Skopju dne 27. februarja 2007 v dveh izvodih v slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Andrej Vizjak l.r.
 
Za Vlado
Republike Makedonije
Ljupčo Meškov l.r.
PRILOGA 1
K SPORAZUMU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O ZAPOSLOVANJU SEZONSKIH DELAVCEV
1. člen
Ta priloga določa način izmenjave informacij med Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) in Agencijo za zaposlovanje Republike Makedonije (v nadaljnjem besedilu: agencija) kot izvajalcema sporazuma, število sezonskih delavcev, ki se v koledarskem letu lahko sezonsko zaposlijo v Republiki Sloveniji, ter postopek in potrebne dokumente za izvedbo zaposlitve v skladu s slovensko zakonodajo.
2. člen
(1) V letu 2007 se pri delodajalcih v Republiki Sloveniji lahko zaposli največ 600 sezonskih delavcev (v nadaljnjem besedilu: kvota) iz Republike Makedonije, ne glede na čas trajanja sezonske zaposlitve.
(2) Zaposlitev, ki se začne v tekočem koledarskem letu in nadaljuje v naslednje koledarsko leto, se všteva v število sezonskih zaposlitev v tekočem koledarskem letu.
3. člen
Vloge za zaposlitev sezonskih delavcev iz Republike Makedonije rešuje zavod v okviru kvote in po datumih prispelih zahtevkov.
4. člen
(1) Delodajalec iz Republike Slovenije, ki želi zaposliti sezonske delavce iz Republike Makedonije, odda zahtevek centralni službi zavoda.
(2) Zahtevek delodajalca mora vsebovati naslednje podatke in priloge:
a) polni naslov firme,
b) koliko zaposlenih je imel delodajalec v preteklem koledarskem letu,
c) koliko sezonskih delavcev in s kakšno poklicno sestavo jih želi zaposliti ter
č) naslov oziroma naslove prebivališč, kjer bodo sezonski delavci med zaposlitvijo prebivali v Republiki Sloveniji.
(3) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka centralna služba zavoda sama ali na podlagi dokazil delodajalca ugotovi, da ta nima prepovedi novega zaposlovanja.
(4) Posameznemu delodajalcu se lahko izda največ toliko dovoljenj za delo za sezonska dela v gradbeništvu, kolikor je bilo pri njem v preteklem koledarskem letu za najmanj šest mesecev zaposlenih delavcev. V to število niso všteti tujci, ki so bili zaposleni na podlagi dovoljenja za delo za sezonsko delo.
5. člen
(1) Centralna služba zavoda preveri izkoriščenost kvote in izpolnjevanje pogojev delodajalca iz prejšnjega člena.
(2) Če je kvota še prosta in delodajalec izpolnjuje pogoje, izda zavod predhodno odobritev koriščenja kvote in delodajalca obvesti, za koliko delovnih dovoljenj lahko zaprosi. V nasprotnem ga obvesti, da je kvota izkoriščena oziroma da ne izpolnjuje pogojev za koriščenje kvote.
6. člen
(1) Po pridobitvi predhodne odobritve koriščenja kvote delodajalec v območni službi zavoda na obrazcu PD prijavi prosto delovno mesto, v centralni službi zavoda pa odda ponudbe za sklenitev pogodb. Ponudba mora vsebovati podatke o delovnem mestu in potrebni izobrazbi ali strokovni usposobljenosti, bruto in neto mesečni plači, delovnih pogojih, kraju oziroma krajih opravljanja dela, nastanitvi delavca in času, za katerega bo pogodba sklenjena. Centralna služba zavoda pripravi enotne obrazce ponudbe.
(2) Centralna služba zavoda pošlje ponudbe agenciji, ki ob njihovem upoštevanju izbere kandidate po predpisih Republike Makedonije.
(3) Seznam kandidatov, ki ga agencija za posameznega delodajalca pošlje centralni službi zavoda, vsebuje za vsakega izbranega kandidata ime in priimek z rojstnimi podatki, naslov prebivališča, številko potne listine, kdaj je bila izdana in do kdaj je veljavna, zakonski stan, izobrazbo ali strokovno usposobljenost in delovne izkušnje.
(4) Centralna služba po prejemu pošlje seznam iz prejšnjega odstavka delodajalcu.
(5) Delodajalec s seznama izbere kandidate in predloži vloge za izdajo delovnih dovoljenj centralni službi zavoda. K vlogam priloži s svoje strani podpisane pogodbe v petih izvodih.
(6) Centralna služba pogodbe žigosa in jih pošlje agenciji, ki pozove kandidate, da jih podpišejo.
(7) Agencija podpisane pogodbe s kopijami potnih listov vsakega kandidata pošlje centralni službi zavoda.
7. člen
Po prejemu podpisanih pogodb in kopij potnih listov centralna služba zavoda izda delovna dovoljenja. Izvirnik pošlje agenciji, kopijo pa delodajalcu.
8. člen
Agencija izroči delovno dovoljenje kandidatu in ga napoti na diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije v Republiki Makedoniji, da pridobi dovoljenje za prebivanje.
9. člen
Če delodajalec želi zaposliti znanega kandidata, lahko po pridobitvi odobritve koriščenja kvote takoj vloži vlogo za izdajo delovnega dovoljenja s predpisanimi dokazili in priloži s svoje strani podpisano pogodbo v petih izvodih. Postopek se nadaljuje v skladu s šestim in sedmim odstavkom 6. člena ter 7. in 8. členom te priloge.
10. člen
(1) Stroške taks in pristojbin v zvezi z izdajo delovnih dovoljenj krije delodajalec.
(2) Stroške dovoljenja za prebivanje, potne stroške ter stroške nastanitve in prehrane krije delavec, razen če se pogodbenika ne dogovorita drugače.
11. člen
(1) Slovenska stran lahko v skladu z veljavno zakonodajo spremeni postopek izdaje delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje.
(2) Največje število sezonskih delavcev oziroma kvoto delovnih dovoljenj iz prvega odstavka 2. člena te priloge lahko slovenska stran določi za vsako naslednje koledarsko leto in o tem do konca novembra tekočega leta po diplomatski poti obvesti makedonsko stran. Če makedonska stran do konca novembra tekočega leta ne prejme obvestila o višini kvote za naslednje koledarsko leto, velja nazadnje določena kvota.
PRILOGA 2
ORGANIZACIJSKI POSTOPEK ZA ZAPOSLOVANJE SEZONSKIH DELAVCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V REPUBLIKI MAKEDONIJI
Ta postopek se nanaša na zaposlovanje državljanov Republike Slovenije za sezonsko delo v okviru zakonodaje, ki se nanaša na vstop in zaposlovanje tujih državljanov v Republiki Makedoniji.
1. člen
(1) Delodajalec iz Republike Makedonije, ki želi zaposliti sezonsko delovno silo iz Republike Slovenije v skladu s pogoji iz Sporazuma med Vlado Republike Makedonije in Vlado Republike Slovenije o zaposlovanju sezonskih delavcev in iz te priloge, mora območni enoti Agencije za zaposlovanje Republike Makedonije – centru za zaposlovanje dostaviti podpisani zahtevek z navedenim sedežem delodajalca najmanj en mesec pred začetkom zaposlovanja delavcev, da bi preverili, ali so na razpolago brezposelne osebe, ki so državljani Republike Makedonije in bi se glede na svojo usposobljenost želele prijaviti za ta delovna mesta.
(2) Zahtevek delodajalca, ki želi zaposliti sezonske delavce iz Republike Slovenije, je mogoče dostaviti tudi drugim centrom za zaposlovanje, da bi preverili, ali zahtevam delodajalca ustreza domača delovna sila.
(3) V zahtevku mora delodajalec centru za zaposlovanje v Republiki Makedoniji dostaviti podatke o številu potrebnih delavcev, o njihovi usposobljenosti (specialnostih), za kakšno obliko dela gre in za kolikšno obdobje sezonskega dela jih želi zaposliti, opisati delo, pogoje in kraj dela, ceno za delo, izraženo v znesku za posamezno enoto (uro), ter predložiti svojo izjavo o soglasju s tem, da mu bo delovna sila zagotovljena iz Republike Slovenije, če je ne bo mogoče zagotoviti na domačem trgu delovne sile.
2. člen
Če delodajalec dobi odgovor centra za zaposlovanje Agencije za zaposlovanje Republike Makedonije, da zahtevane delovne sile ni mogoče dobiti na domačem trgu delovne sile, mora pristojnemu centru za zaposlovanje poleg zahtevka priložiti izjavo, da bo prevzel nase življenjske in zdravstvene stroške zaposlenega delavca iz Republike Slovenije do izdaje dovoljenja za prebivanje ter da jih bo pokril iz primernega zavarovalniškega sklada.
3. člen
(1) Delodajalec, ki je na svoj zahtevek dobil odgovor Agencije za zaposlovanje Republike Makedonije (v nadaljnjem besedilu: agencija) in izpolnjuje pogoje iz 2. člena te priloge, mora ta zahtevek overiti in potrditi ter ga dostaviti diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Makedonije v Republiki Sloveniji s posredovanjem agencije.
(2) Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Makedonije prejeti zahtevek, ki ga pošlje agencija, predloži pristojnim službam Republike Slovenije, da bi se izvedel postopek za izbor delavcev, ki ustrezajo zahtevam delodajalca.
4. člen
Poleg pogojev delodajalca morajo kandidati za zaposlovanje izpolnjevati še naslednje:
– biti starejši od 21 let in mlajši od 60 let;
– biti brez kriminalnega dosjeja;
– imeti zdravstveno potrdilo, ki ga izda pristojna javna služba, v njem pa mora biti navedeno, da nimajo katere od endemičnih prenosljivih bolezni;
– imeti primerno kvalifikacijo, ki jo verificira pristojna služba;
– imeti regulirano svojo vojaško obveznost ali pa je morajo biti prosti.
5. člen
Po opravljenem izboru delavcev, državljanov Republike Slovenije, pristojne službe Republike Slovenije dostavijo seznam teh delavcev z osebnimi podatki (identifikacijski podatki, zakonski stan, starost izbranih delavcev, kvalifikacije, delovne izkušnje) diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Makedonije, ki ga pošlje Ministrstvu za notranje zadeve Republike Makedonije – Sektorju za tujce in priseljevanje, da bi osebe s seznama preverili z varnostnega vidika.
6. člen
(1) Po opravljenem preverjanju Ministrstvo za notranje zadeve Republike Makedonije – Sektor za tujce in priseljevanje pošlje seznam izbranih delavcev agenciji, ki povabi delodajalca, da pri agenciji izpolni in podpiše pogodbo o zaposlitvi za osebe s seznama.
(2) Agencija izda soglasje za zaposlitev osebe iz pogodbe o zaposlitvi delodajalcu, ta pa ga skupaj s pogodbo pošlje diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Makedonije v Republiki Sloveniji.
7. člen
Po prejetju zahtevane dokumentacije delodajalca diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Makedonije v skladu s 6. členom te priloge obvesti vse pristojne službe Republike Slovenije, naj napotijo tiste, ki bodo zaposleni kot sezonski delavci, na diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Makedonije v Republiki Sloveniji za pridobitev vstopno-izstopnega vizuma z oznako »Za zaposlovanje«. Te osebe morajo prinesti s seboj tudi dokumente, s katerimi bodo dokazale, da izpolnjujejo vse pogoje iz 4. člena te priloge. Vstopno-izstopni vizum »Za zaposlovanje« velja 30 dni od dne izdaje.
8. člen
(1) Stroški prihoda in odhoda sezonskih delavcev gredo v breme delavca ali delodajalca, v skladu s pogodbo o zaposlitvi.
(2) Pristojne službe Republike Makedonije lahko zavrnejo izdajo dovoljenja za vstop delavcev, če niso podpisali pogodbe o zaposlitvi v skladu s 6. členom te priloge, če nimajo veljavnih dokumentov ali če ne ustrezajo pravnim pogojem za vstop v državo. Imena zavrnjenih delavcev bodo dostavljena pristojnim službam Republike Slovenije. V takem primeru je pogodba za zaposlitev neveljavna.
9. člen
(1) Ko sezonski delavec vstopi v Republiko Makedonijo, se mora javiti delodajalcu, ki ga je dolžan sprejeti, ter mu zagotoviti prebivališče in poskrbeti za zadovoljitev drugih njegovih življenjskih potreb (prehrane). Do dne začetka zaposlitve je delodajalec dolžan v agenciji pridobiti dokument o odobritvi sklenitve delovnega razmerja s tujim državljanom za konkretnega tujega delavca, za kar mora tej službi predložiti fotokopijo njegovega potnega dokumenta z vstopno-izstopnim vizumom »Za zaposlovanje« in pogodbo o zaposlitvi, ki sta jo podpisala delodajalec in delavec.
(2) Delavec se mora z delodajalčevo pomočjo v desetih dneh od dne vstopa v državo zglasiti na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Makedonije – Sektor za tujce in priseljevanje zaradi pridobitve dokumenta o začasnem prebivališču na podlagi zaposlitve, na katerem je navedeno trajanje zaposlitve, razvidno s potrdila o njeni odobritvi, ki ga je izdala agencija.
(3) V centru za zaposlovanje, na območju katerega je sedež delodajalca, ta na podlagi prehodnih postopkov overi dokumente za sklenitev delovnega razmerja v skladu z zakonskimi predpisi Republike Makedonije.
10. člen
(1) Zaradi legitimiranja pred pristojnimi organi je delavec med prebivanjem v Republiki Makedoniji ves čas dolžan imeti pri sebi dovoljenje za delo in dovoljenje za prebivanje, pa tudi dovoljenje o vstopu in izstopu iz države, dokler je to veljavno.
(2) Po poteku veljavnosti pogodbe o zaposlitvi mora delavec pred izstopom iz Republike Makedonije vrniti svoje potrdilo o odobritvi za delo in dovoljenje za prebivanje pristojnim organom, ki so jih izdali.
11. člen
(1) V primeru uporabe 7. člena tega sporazuma so zaposleni v diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v Republiki Makedoniji dolžni olajšati vrnitev delavca v njegovo državo.
(2) Ob morebitnih stroških za vračanje delavca mora ta v 30 dneh od dneva zaposlitve pri delodajalcu deponirati sredstva za prevoz z vozilom kopenskega prometa.
(3) Delodajalec izplača delavcu deponirana sredstva na dan morebitnega izgona iz države ali na dan prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.
12. člen
Transfer plačevanja delavcev se izvaja v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.
13. člen
Državljani Republike Slovenije, ki so sezonsko zaposleni v Republiki Makedoniji, imajo v času svoje zakonite zaposlitve pravice in dolžnosti v skladu z delovno zakonodajo Republike Makedonije.
14. člen
Če delavec prekrši določbe tega sporazuma in te priloge, se mu prepove vsakršna poznejša zaposlitev v Republiki Makedoniji.
15. člen
Za doseganje ciljev tega sporazuma lahko Republika Makedonija v svojem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v Republiki Sloveniji določi delovnega svetovalca (svetovalca za povpraševanje po delovni sili), čigar dolžnosti bi se nanašale na nadzor in izvajanje postopkov, ki so potrebni za zaposlovanje delavcev iz Republike Slovenije v Republiki Makedoniji, kakor je dogovorjeno na podlagi tega sporazuma in te priloge.
Д О Г О В О Р
ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ РАБОТНИЦИ
Владата на Република Словенија и Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: договорни страни), со желба за зацврстување на постојните врски помеѓу Република Словенија и Република Македонија и заедничко регулирање на сезонското вработување на нивните државјани, се договорија:
Член 1
Овој договор ги определува организациите за спроведување на договорот, начинот на размена на информации, видот на сезонските работи, бројот на сезонските работници, условите и постапката за вработување, времето за вработување на сезонски работници на едната договорна страна кај работодавачи на другата договорна страна и министерствата надлежни за следење на спроведувањето на договорот.
Член 2
Организации за спроведување на договорот (во натамошниот текст: надлежни органи на договорните страни за вработување) се:
– во Република Словенија: Завод на Република Словенија за вработување,
– во Република Македонија: Агенција за вработување на Република Македонија.
Член 3
Сезонските работи на државјаните на двете држави може да се изведуваат само врз основа на одредбите од овој договор и врз основа на договор за вработување, којшто може да се склучи за период од најмалку три и најмногу девет месеци во календарската година.
Член 4
(1) Сезонските работи во градежништвото може да се изведуваат најмногу до девет месеци во календарската година.
(2) За тие работи, одделен работодавач може да склучи договор за вработување со онолку сезонски работници од другата договорна страна, колку што има редовно вработени работници.
(3) Договор за вработување за сезонски работи во градежништвото, ист сезонски работник во следната календарска година, може да склучи по најмалку три-месечен прекин на вработувањето кај другата договорна страна.
(4) Сезонските работи во земјоделството и шумарството можат да се изведуваат најмногу до шест месеци во календарската година. Одделен сезонски работник може да склучи договор за вработување најмногу три пати во календарската година.
(5) Другите сезонски работи може да се изведуваат најмногу до три месеци во календарската година.
Член 5
(1) Надлежните органи на договорните страни за вработување, пред крајот на тековната година, зависно од состојбата на пазарот на трудот и потребите на работодавачите за изведување на сезонска работа, си разменуваат податоци за побарувањата за сезонски работници.
(2) Со прилозите 1 и 2, коишто се составен дел од овој договор, се определува начинот на размена на информации, бројот на сезонските работници во календарската година, постапката и потребните документи за вработување во согласност со законодавството на договорната страна.
Член 6
Договорните страни гарантираат дека на работодавачите, односно сезонските работници, кои во согласност со овој договор и законодавството на државата во која ќе се извршува работата, ги исполнуваат условите за сезонско вработување, ќе им се издаде дозвола за сезонско вработување и дозвола за престој за времето на сезонското вработување.
Член 7
(1) По истекот на важноста на дозволата за престој и дозволата за работа или по престанување на работниот однос на било каков друг начин, сезонскиот работник мора да ја напушти државата на вработувањето.
(2) Во случај на предвремено престанување на работниот однос, работодавачот мора на надлежниот орган за вработување веднаш да му ја врати дозволата за работа. Надлежните органи на договорните страни, за предвремените престанувања на работниот однос меѓусебно се известуваат.
(3) Државата на договорната страна, од каде што доаѓа вработениот, мора да ги обезбеди потребните мерки на постапката за негово враќање.
Член 8
(1) Секоја договорна страна го задржува правото, на лицето вработено според овој договор, да му определи да ја напушти нејзината територија ако присуството на тоа лице ја загрозува националната безбедност и јавниот мир или јавното здравје на таа држава.
(2) Во таквите случаи се известуваат амбасадорот и конзуларните органи.
Член 9
Лицата, вработени според овој договор во државата на другата договорна страна, можат својата законска плата во форма на конвертибилна валута, да ја пренесат во својата држава во согласност со законодавството што важи во државата на вработувањето.
Член 10
Правата на сезонските работници на договорните страни, коишто произлегуваат од спроведувањето на овој договор се наменети само за нив и не се прошируваат на членовите на нивните семејства.
Член 11
Прашањата во врска со социјалното осигурување се решаваат во согласност со Договорот за социјално осигурување помеѓу Република Словенија и Република Македонија, склучен на 13. 7. 1998 година.
Член 12
(1) Министерствата на договорните страни надлежни за труд, го следат спроведувањето на овој договор.
(2) Претставници од двете договорни страни, на барање коешто заинтересираната страна ќе го испрати до надлежното министерство, можат да се состануваат заради контрола, односно следење на спроведувањето на овој договор.
Член 13
(1) Договорот се склучува за период од две години. Секојпат, автоматски се продолжува за следната година, ако ниедна од договорните страни најдоцна три месеци пред истекот на календарската година, по дипломатски пат не соопшти дека го откажува договорот.
(2) Договорите за вработување, склучени пред откажувањето на овој договор, независно од откажувањето, важечки се до нивното истекување.
Член 14
Овој договор почнува да важи на денот кога договорните страни меѓусебно, по дипломатски пат, ќе се известат дека се завршени постапките коишто ги предвидуваат законодавствата на договорните страни.
Составен во Скопје на 27 фебруари 2007 година, во два примерока, на словенечки и македонски јазик, при што двата текста се еднакво веродостојни.
ЗА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА
СЛОВЕНИЈА
Андреј Визјак c.p.
 
ЗА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Љупчо Мешков c.p.
ПРИЛОГ 1
КОН ДОГОВОРОТ ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ РАБОТНИЦИ
Член 1
Овој прилог ги утврдува, начинот на размена на информации помеѓу Заводот на Република Словенија за вработување (во натамошниот текст: Завод) и Агенцијата за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: Агенција) како спроведувачи на договорот, бројот на сезонските работници кои во календарската година можат сезонски да се вработат во Република Словенија, како и постапката и потребните документи за спроведување на вработувањето согласно словенечкото законодавство.
Член 2
(1) Во 2007 година кај работодавачите во Република Словенија можат да се вработат најмногу 600 сезонски работници (во натамошниот текст: квота) од Република Македонија, без оглед на времетраење на сезонското вработување.
(2) Вработувањето кое започнува во тековната календарска година и продолжува во наредната календарска година се вбројува во бројот на сезонските вработувања во тековната календарска година.
Член 3
Поднесоците за вработување на сезонските работници од Република Македонија ги решава Заводот во рамките на квотата и според датумите на пристигнатите барања.
Член 4
(1) Работодавачот од Република Словенија кој сака да вработи сезонски работници од Република Македонија, барањето го поднесува во централната служба на Заводот.
(2) Барањето на работодавачот треба да ги содржи следните податоци и прилози:
a) целосен назив на фирмата;
b) колку вработени имал работодавачот во претходната календарска година;
в) колку сезонски работници и со каков професионален состав сака да вработи, како и
г) адресата односно адресите на живеалиштата каде што сезонските работници ќе престојуваат за време на вработувањето во Република Словенија.
(3) Покрај податоците од претходниот став, централната служба на Заводот, самата или врз основа на доказите на работодавачот утврдува дека за него не постои забрана за нови вработувања.
(4) На поединечен работодавач може да му се издадат најмногу толку дозволи за работа за сезонски работи во градежништвото колку што кај него имало вработени работници, во претходната календарска година за најмалку шест месеци. Во таа бројка не се вклучени странците вработени врз основа на дозвола за работа за сезонска работа.
Член 5
(1) Централната служба на Заводот ја проверува искористеноста на квотата и исполнувањето на условите на работодавачот од претходниот член.
(2) Доколку квотата се уште е слободна и работодавачот ги исполнува условите, Заводот издава претходно одобрение за користење на квотата и го известува работодавачот колку работни дозволи може да побара. Во спротивно, го известува дека квотата е искористена односно дека не ги исполнува условите за користење на квотата.
Член 6
(1) По добивањето на претходното одобрение за користење на квотата работодавачот во подрачната служба на Заводот на образецот ПД го пријавува слободното работно место, а во централната служба на Заводот ги предава понудите за склучување на договори. Понудата треба да ги содржи податоците за работното место и потребното образование или стручна оспособеност, бруто и нето месечна плата, работни услови, местото односно местата на извршување на работа, сместување на работникот и времето за кое договорот ќе биде склучен. Централната служба на Заводот ги подготвува единствените обрасци на понудата.
(2) Централната служба на Заводот понудите ги испраќа на Агенцијата која според својата оценка ги избира кандидатите според прописите на Република Македонија.
(3) Списокот на кандидатите кој Агенцијата за поединечниот работодавач го испраќа во централната служба на Заводот, ги содржи за секој избран кандидат името и презимето со податоци за неговото раѓање, адресата на живеалиште, бројот на патната исправа, кога таа е издадена и нејзината важност, брачниот статус, образованието или стручната оспособеност и работното искуство.
(4) Централната служба по приемот, списокот од претходниот став го испраќа на работодавачот.
(5) Работодавачот од списокот ги избира кандидатите и предава поднесоци за издавање на работни дозволи во централната служба на Заводот. Кон поднесоците ги приложува од негова страна потпишаните договори во пет примероци.
(6) Централната служба става жиг на договорите и ги испраќа во Агенцијата која ги повикува кандидатите да ги потпишат.
(7) Потпишаните договори, со копиите на пасошите на секој кандидат, Агенцијата ги испраќа во централната служба на Заводот.
Член 7
По приемот на потпишаните договори и на копиите на пасошите централната служба на Заводот издава работни дозволи. Оригиналот го испраќа во Агенцијата, а копијата на работодавачот.
Член 8
Агенцијата работната дозвола му ја предава на кандидатот и го упатува во дипломатско-конзуларното претставништво на Република Словенија во Република Македонија за да добие дозвола за престој.
Член 9
Доколку работодавачот сака да вработи познат кандидат, по добивање на одобрувањето за користење на квотата може веднаш да поднесе барање за издавање на работна дозвола со пропишаните докази и приложува од негова страна потпишан договор во пет примероци. Постапката продолжува согласно ставовите 6 и 7 од чл. 6, како и членовите 7 и 8 од овој прилог.
Член 10
(1) Трошоците за таксите и давачките во врска со издавањето на работните дозволи ги сноси работодавачот.
(2) Трошоците за дозвола за престој, патни трошоци, како и трошоците за сместување и исхрана ги сноси работникот освен ако договорните страни не се договорат поинаку.
Член 11
(1) Словенечката страна може во согласност со важечкото законодавство да ја измени постапката за издавање на работни дозволи и дозволи за престој.
(2) Најголемиот број на сезонски работници односно квотата на работни дозволи од став 1 од чл. 2, словенечката страна може да го утврди за секоја наредна календарска година и за тоа, до крајот на месец ноември од тековната година, по дипломатски пат да ја извести македонската страна. Доколку македонската страна до крајот на месец ноември во тековната година не го добие известувањето за висината на квотата за наредната календарска година, важи последната утврдена квота.
ПРИЛОГ 2
ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАПКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ РАБОТНИЦИ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Оваа постапка се однесува за вработување на државјани за сезонска работа од Република Словенија во рамките на законодавството кое се однесува на влез и вработување на странски државјани во Република Македонија.
Член 1
(1) Работодавачот од Република Македонија, кој сака да вработи сезонска работна сила од Република Словенија, во согласност со условите од “Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за вработување на сезонски работници” и од овој Прилог мора да достави потпишано барање до подрачната служба на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Центар за вработување, со наведено седиште на работодавачот, најмалку еден месец пред започнувањето на вработувањето на работниците, со цел да се провери дали постојат невработени лица, државјани на Република Македонија кои според своите квалификации сакаат да се пријават за овие работни места.
(2) Барањето на работодавачот кој сака да вработи сезонски работници од Република Словенија, ќе може да се достави и до другите Центри за вработување, за да се изврши проверката на домашната работна сила со цел исполнување на барањето на работодавачот од домашната работна сила.
(3) Во барањето, работодавачот мора до Центарот за вработување во Република Македонија да достави податоци за бројот, квалификационата структура (специјалноста), за кој вид и за колкав период на време на сезонски работи сака да ги ангажира работниците, опис, условите и местото на работа, цената на трудот изразена по единица час, како и изјава дека, доколку бараната работна сила ја нема на домашнот пазар на работна сила, е согласен истата да му биде обезбедена од Република Словенија.
Член 2
Доколку работодавачот од Агенцијата за вработување на Република Македонија – Центарот за вработување, добие дека работната сила што ја барал не може да му биде обезбедена од домашниот пазар на работна сила, тој мора до надлежниот Центар за вработување, кон барањето да приложи изјава дека ќе ги преземе врз себе животните и здравствените трошоци на неговиот вработен од Република Словенија до моментот на издавање на дозволата за престој на работникот како и дека истите ќе ги покрие преку соодветен осигурителен фонд.
Член 3
(1) Работодавачот, кој на своето барање добил одговор од Агенцијата за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата) и ги исполнил условите од член 2 на овој Прилог, мора тоа барање да го завери и потврди и да го достави до дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во Република Словенија, преку Агенцијата.
(2) Дипломатско – конзуларното претставништво на Република Македонија, добиеното барање од Агенциjата го упатува до надлежните служби на Република Словенија, со цел спроведување постапка за избор на работници согласно барањето на работодавачот.
Член 4
Кандидатите за вработување, покрај условите од барањето на работодавачот мора да ги исполнуваат и следните услови:
– да бидат постари од 21 година и помлади од 60 години;
– да немаат криминално досие;
– да имаат здравствена потврда издадена од надлежна јавна служба во која ќе биде наведено дека тие не боледуваат од некаква ендемска пренослива болест;
– да имаат соодветна квалификација, верифицирана од надлежните служби;
– да ја имаат регулирано својата воена обврска или да се ослободени од истата.
Член 5
Надлежните служби на Република Словенија, по извршениот избор на работници, државјани на Република Словенија, списокот на избраните работници со лични податоци за лицата (идентификациони податоци, брачна состојба, години на старост на избраните работници, квалификации, работно искуство) ги доставуваат повторно до дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија, кое истите податоци ги доставува до Министерството за внатрешни работи – Сектор за странци и имиграција во Република Македонија, со цел проверка на лицата од списокот од безбедносен аспект.
Член 6
(1) Министерството за внатрешни работи – Сектор за странци и имиграција, по извршените проверки списокот со избраните работници го доставува до Агенцијата, која го повикува работодавачот во Агенцијата да го пополни и потпише договорот за вработување за лицата од списокот.
(2) Агенцијата, на работодавачот му издава согласност за вработување на лицето од договорот за вработување, за да тој согласноста и договорот за вработување ги достави до дипломатско – конзуларното претставништво на Република Македонија во Република Словенија.
Член 7
По добивањето на документацијата од работодавачот од член 6 на овој Прилог, дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија ги известува надлежните служби на Република Словенија да ги упатат лицата кои ќе бидат вработени како сезонски работници до дипломатско–конзуларното претставништво на Република Македонија во Република Словенија со цел добивање влезно – излезна виза со назнака “За вработување”. Тие лица, мораат со себе да ги донесат и документите со кои потврдуваат дека ги имаат исполнето условите од член 4 од овој Прилог. Влезно-излезната виза “За вработување” трае 30 дена од денот на издавањето.
Член 8
(1) Трошоците за доаѓање и враќање на работниците се на трошок или на работникот или на работодавачот, во согласност со договорот за вработување.
(2) Надлежните служби од Република Македонија може да одбијат да издадат дозвола за влез на работниците ако тие немаат потпишан договор за вработување во согласност со член 6 од овој Прилог, ако немаат валидни патни документи или ако тие не одговараат на условите од правните прописи за влез во земјата. Имињата на одбиените работници ќе бидат доставени до надлежните служби на Република Словенија. Во овој случај, договорот за вработување е неважечки.
Член 9
(1) По влезот на работникот во Република Македонија тој е должен да се јави кај работодавачот кој е должен да го прифати и да му обезбеди сместување и услови за живеење (исхрана). Работодавачот до денот на започнување со работа за него во Агенцијата обезбедува одобрение за засновање работен однос со странски државјанин за конкретниот странски работник, за што мора да поднесе до оваа служба фотокопие од патната исправа на странецот со влезно-излезна виза “За вработување” и потпишан договор за вработување од работодавачот и работникот.
(2) Работникот е должен во рок од 10 дена од влезот во земјата, со помош на работодавачот, да се обрати до Министерството за внатрешни работи – Сектор за странци и имиграција заради добивање документ за привремен престој по основ на вработување, со времетраење утврдено во Одобрението за вработување издадено од Агенцијата.
(3) Врз основа на претходните постапки, работодавачот во Центарот за вработување со седиште на работодавачот врши заверка на документи за засновање на работниот однос согласно законските прописи на Република Македонија.
Член 10
(1) Заради легитимирање пред надлежните органи, работникот, за време на престојот во Република Македонија е должен, за цело време со себе да ги носи дозволата за работа и дозволата за престојот, како и дозволата за влез и излез од државата додека истата е важечка.
(2) По истекот на важноста на договорот за вработување, работникот мора пред неговото излегување од Република Македонија да ги врати, неговото одобрение за засновање работен однос и дозволата за престој на надлежните органи кои истите ги издале.
Член 11
(1) Во случај на примена на член 7 од овој Договор, дипломатско-конзуларните службеници од Република Словенија во Република Македонија се должни да го олеснат враќањето на работникот во неговата земја.
(2) За покривање на евентуалните трошоци за враќање на работникот во овие случаи, работникот е должен во рок од 30 дена од денот на вработувањето, кај работодавачот да депонира средства за покривање на трошоците за превоз во копнениот сообраќај.
(3) Работодавачот, депонираните средства му ги исплатува на работникот на денот на евентуалното протерување од државата, или на денот на престанувањето на важноста на договорот за вработување.
Член 12
Трансферот на плаќањето за работниците се врши согласно важечкото национално законодавство.
Член 13
Во периодот на нивното легално вработување во Република Македонија, државјаните од Република Словенија кои се сезонски вработени, ги имаат правата и обврските според работното законодавство на Република Македонија.
Член 14
Ако работникот ги прекрши одредбите од овој Договор и овој Прилог, ќе му се забрани секое понатамошно вработување во Република Македонија.
Член 15
За целите на овој Договор, Република Македонија може да назначи трудов консултант (советник по прашањата на работната сила) во дипломатско-конзуларното претставништво во Република Словенија, чиишто обврски ќе се однесуваат на надзорот и вршењето на постапките кои се потребни за вработување на работници од Република Словенија во Република Македонија, како што е договорено врз основа на овој Договор и овој Прилог.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 101-08/08-2/1
Ljubljana, dne 22. aprila 2008
EPA 844-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost