Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008

Kazalo

1929. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2007, stran 4785.

Na podlagi 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na predlog županje na 14. redni seji dne 22. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2007.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Šmarješke Toplice po zaključnem računu za leto 2007 znašajo:
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v €
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   Zaključni račun
                            2007
I    SKUPAJ PRIHODKI              2.006.118
    (70+71+72+73+74+78)
70   DAVČNI PRIHODKI              1.698.948
    700 Davki na dohodek            1.483.308
    703 Davki na premoženje            79.911
    704 Davki na blago in storitve        135.729
71   NEDAVČNI PRIHODKI              107.573
    710 Udeležbe na dobičku in          18.695
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine            1.307
    712 Denarne kazni               3.570
    713 Prihodki od prodaje blaga in         400
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          83.601
72   KAPITALSKI PRIHODKI              1.677
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          0
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč        1.677
    in neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih          0
    virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI             197.920
    740 Transferni prihodki iz          62.485
    drugih javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz           135.435
    državnega proračuna iz sredstev
    proračuna EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      1.695.090
40   TEKOČI ODHODKI                482.256
    400 Plače in drugi izdatki          59.642
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         9.397
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       384.765
    409 Rezerve                  28.452
41   TEKOČI TRANSFERI               594.278
    410 Subvencije                16.007
    411 Transferi posameznikom          411.277
    in gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           65.440
    organizacijam
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači           101.554
    transferi
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            615.521
    420 Nakup in gradnja osnovnih        615.521
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            3.035
    431 Investic. transferi pravnim        1.235
    in fiz. os.,
    ki niso prorač. upor.
    432 Investic. transferi            1.800
    proračunskim
    uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        311.028
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
    750 Prejeta vračila danih             0
    posojil
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE           0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    441 Povečanje kapitalskih             0
    deležev in naložb
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA            0
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
C.   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČIILA DOLGA (550)               0
55   ODPLAČILA DOLGA                  0
    550 Odplačila domačega dolga            0
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV       311.028
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           0
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-        –311.028
    VIII.-IX.)
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
    31. 12. 2007
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO             361.631
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani ter na oglasni deski Občine Šmarješke Toplice.
3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2008-13
Šmarjeta, dne 22. aprila 2008
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.