Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008

Kazalo

1917. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna, stran 4742.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na seji dne 21. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji in postopek za dodeljevanje enkratnih finančnih pomoči (v nadaljevanju: študijske pomoči) iz občinskega proračuna iz postavke študijske pomoči (v nadaljevanju: proračun) za pomoč dijakom in študentom.
S tem pravilnikom se določijo tudi merila in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika
2. člen
Finančne pomoči iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se prosilcem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Sredstva za finančne pomoči se zagotavljajo do višine, določene v vsakoletnem proračunu. Finančna pomoč je namenjena socialno ogroženim prosilcem, kakor tudi prosilcem, ki so nadarjeni.
3. člen
Finančne pomoči se dodelijo za stimulacijo učencev, dijakov in študentov pri pridobivanju izobrazbe in za usposabljanja.
Upoštevajo pa se tudi naslednji pogoji:
– da gre za pridobivanje dodatnih znanj na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah in drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja (obštudijske dejavnosti),
– da gre za študij v tujini (medštudijska izmenjava).
4. člen
Pravico do finančne pomoči lahko uveljavljajo učenci glasbene šole, vajenci, dijaki srednje šole ter študentje (redni in izredni) dodiplomskega študija, če:
– imajo stalno prebivališče v občini Miren - Kostanjevica,
– so dosegli primeren šolski uspeh izobraževalnega programa, ki ga obiskujejo,
– izkazujejo intelektualno ali umetniško nadarjenost, oziroma če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate in občina po tovrstnem znanju izraža svoj interes,
– imajo pozitivno mnenje Centra za socialno delo, da bo z dodelitvijo finančne pomoči prosilcu omogočeno izobraževanje, ki bi ga glede na njegov socialni status ne mogel opraviti,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso lastniki ali solastnik gospodarske družbe,
– praviloma ne prejemajo kadrovskih štipendij, izjeme so dijaki in študentje, ki prejemajo republiško štipendijo Zavoda za zaposlovanje oziroma štipendijo za nadarjene – Zoisovo štipendijo,
– vsi prosilci podajo izjavo, da dovoljujejo Občini Miren– Kostanjevica pridobivanje podatkov za potrebe javnega razpisa iz uradnih evidenc.
5. člen
Javni razpis objavi občinska uprava po sprejemu proračuna za tekoče leto in se objavi najmanj na spletnih straneh občine in v Uradnem listu RS. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave.
6. člen
V javnem razpisu se objavijo:
– višina razpoložljivih sredstev v ta namen v proračunu,
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci v skladu s tem pravilnikom,
– merila,
– podatki, ki jih morajo posredovati prosilci,
– dokumenti, ki jih morajo predložiti in
– rok za oddajo vlog.
7. člen
Prijavo na javni razpis oddajo prosilci na obrazcu, ki ga oblikuje občinska uprava, do roka določenega v javnem razpisu. Prijavi mora biti priloženo še:
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
– dokazilo o učnem uspehu,
– potrdilo o izjemnih dosežkih,
– mnenje Centra za socialno delo.
8. člen
MERILA IN KRITERIJI ZA DODELITEV FINANČNIH POMOČI
1. Opredelitev posameznih kategorij prosilcev:
-------------------------------------------------------------
Kategorija                      Št. točk
-------------------------------------------------------------
– dijak                          30
– študent                         50
– izredni študent                     50
– medštudentska izmenjava                 50
2. Dosežena stopnja uspeha:
– zadosten                         5
– dober                          10
– prav dober                        15
– odličen                         20
– dodatna znanja                    do 20
3. Kraj šolanja:
– oddaljenost do 30 km od stalnega prebivališča       5
(dijaki)
– oddaljenost nad 30 km od stalnega prebivališča      10
(dijaki)
– v domačem kraju (študentje vozači)            15
– v študijskih centrih                   20
– v tujini                       do 60
4. Izločitveni kriterij:
Minimalna pomoč je 200 EUR. V primeru, da število prosilcev za denarno pomoč presega razpoložljiva proračunska sredstva, je treba opraviti selekcijo. Prednost imajo naslednji prosilci:
– kandidati, ki so dosegli v dosedanjem izobraževanju višjo povprečno oceno,
– kandidati, ki so aktivni na področju dejavnosti, za katere se izobražujejo in pridobivajo dodatna znanja,
– kandidati, ki niso prejemniki socialno - varstvenih pomoči.
Če po upoštevanju prvega kriterija ni mogoče določiti prednosti, se upoštevajo naslednji kriterij toliko časa, da se lahko ugotovi prednost.
9. člen
O popolnih prijavah odloča tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Tričlansko strokovno komisijo sestavljajo dva člana odbora Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica za kulturo, šolstvo, šport, in tehnično kulturo, en član/ica občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica.
Komisija odloča na podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika, pripravi predlog o podelitvi finančnih pomoči ob upoštevanju individualnih posebnosti prosilca in ga predloži županu.
Sklep o višini denarne nagrade izda na podlagi predloga komisije župan.
Denarna nagrada se nakaže na transakcijski račun upravičenca.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0007/2008
Miren, dne 21. aprila 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost