Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1756. Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, stran 4339.

Na podlagi določil 49.a in 49.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) so Občinski sveti Občine Gorje na 9. seji dne 21. 2. 2008, Občine Žirovnica na 11. seji dne 21. 2. 2008, Občine Jesenice na 15. seji dne 28. 2. 2008, Občine Bohinj na 15. seji dne 28. 2. 2008 ter Občine Kranjska Gora na 14. seji dne 19. 3. 2008 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
I. Splošne določbe
1. člen
S tem odlokom ustanavljajo občine Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) skupno notranje revizijsko službo kot organ skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic se ustanavlja z namenom vzpostavitve in učinkovitega izvajanja funkcije notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov občin ustanoviteljic.
2. člen
Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic se imenuje »Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica« (v nadaljevanju: skupna notranje revizijska služba).
Sedež skupne notranje revizijske službe je: Cesta železarjev 6, Jesenice.
Skupna notranje revizijska služba ima pečat okrogle oblike, ob notranjem robu je napis »Skupna notranje revizijska služba Občin«, v sredini je napis »Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica«. Imena občin si sledijo po navedenem zaporedju, brez ločil.
II. Naloge in organizacija dela
3. člen
Skupna notranje revizijska služba opravlja v skladu s pooblastili področnih predpisov naloge notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.
4. člen
Skupna notranje revizijska služba deluje samostojno in neodvisno kot neodvisna služba, neposredno podrejena županom občin ustanoviteljic, katerim tudi neposredno poroča. Pri izvrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.
Glede skupnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne notranje revizijske službe odločajo župani vseh občin ustanoviteljic.
Podrobneje se način dela opredeli s pravilnikom o delovanju skupne notranje revizijske službe, ki ga sprejmejo vsi župani občin ustanoviteljic.
5. člen
Skupna notranje revizijska služba ima vodjo, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic po predhodnem mnenju Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna in ima status uradnika na položaju.
Vodja skupne notranje revizijske službe mora imeti izobrazbo, kot jo določajo področni predpisi, z opravljenim izpitom iz javne uprave in pridobljenim nazivom državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor.
6. člen
Vodja predstavlja in zastopa skupno notranje revizijsko službo kot skupno občinsko upravo, organizira in koordinira opravljanje nalog te službe, izvaja dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo notranjih revizorjev. V okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela skupne notranje revizijske službe. Za izvrševane nalog, ki spadajo v pristojnost posamezne občine, odgovarja županu te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
7. člen
Uslužbenci skupne notranje revizijske službe sklenejo delovno razmerje v Občini Jesenice. Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Jesenice.
III. Sredstva za delo
8. člen
Sredstva za delo skupne notranje revizijske službe zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico, kar se določi z dogovorom iz 12. člena tega odloka.
Skupna notranje revizijska služba je neposredni uporabnik proračuna Občine Jesenice.
9. člen
Za škodo, povzročeno z delom zaposlenega v skupni notranje revizijski službi, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
10. člen
Strokovne in tehnične naloge za skupno notranje revizijska služba opravlja občinska uprava Občine Jesenice. Ostale občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške in stroške uporabe prostora in opreme sedeža skupne notranje revizijske službe Občini Jesenice, v skladu z dogovorom iz 12. člena tega odloka.
IV. Medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic
11. člen
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi vsakokratni župani. Ustanovitelji se sestajajo na sejah, ki jih skliče župan Občine Jesenice, pobudo za to pa lahko poda vsaka ustanoviteljica. Za sprejem odločitve je potreben sporazum vseh županov ustanoviteljic. Kolikor je nujno potrebno za nemoteno delo notranje revizijske službe, lahko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarjenja, sprejme župan Občine Jesenice.
12. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene s tem odlokom, občine ustanoviteljice uredijo s posebnim Dogovorom o medsebojnih razmerjih.
13. člen
V primeru izstopa občine ustanoviteljice, mora ta svojo namero o izstopu podati pisno vsem ostalim županom občin ustanoviteljic. Podlaga za izstop posamezne občine ustanoviteljice je sklep občinskega sveta. Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse obveznosti do skupne občinske uprave na podlagi tega odloka in dogovora iz 12. člena tega odloka. V tem primeru je občina, ki odstopi od dogovora, dolžna zagotavljati sredstva za delovanje skupne uprave v ustreznem deležu do poteka odpovednega roka in pokriti stroške morebitnih presežnih delavcev.
14. člen
V primeru prenehanja delovanja skupne notranje revizijske službe, prevzame Občina Jesenice število zaposlenih po sistemizaciji, ki je veljala v Občini Jesenice na dan pred začetkom delovanja skupne občinske uprave. Tem zaposlenim se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v skupni občinski upravi.
V primeru prenehanja delovanja skupne notranje revizijske službe pripada posamezni občini ustanoviteljici takratna vrednost sredstev skupne notranje revizijske službe v razmerju sofinanciranja pridobitve teh sredstev.
15. člen
Javni uslužbenci, ki se na novo zaposlijo po začetku delovanja skupne notranje revizijske službe, postanejo obveznost občin ustanoviteljic Kranjska Gora, Žirovnica, Gorje in Bohinj in o njihovih nadaljnji zaposlitvi se morajo medsebojno dogovoriti. Če nobena od preostalih občin ustanoviteljic po prenehanju delovanja skupne občinske uprave ne prevzame teh uslužbencev, so jim te občine dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev glede na deleže, dogovorjene z dogovorom iz 12. člena tega odloka.
V. Prehodne in končne določbe
16. člen
Skupna notranje revizijska služba začne z delom najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za objavo poskrbi Občina Jesenice.
Št. 007-6/2008-1
Gorje, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.
Št. 032-0003/2007
Žirovnica, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
Št. 007-27/2007
Jesenice, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 032-79/2007
Bohinj, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.
Št. 032-1/2008RP
Kranjska Gora, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti