Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008

Kazalo

1458. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2008, stran 3522.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 7. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2008 je določen
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)
   Skupina/podskupine kontov        Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      19.624.529
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           12.632.278
70  DAVČNI PRIHODKI               10.519.127
   700 Davki na dohodek in dobiček       9.453.780
   703 Davki na premoženje            587.285
   704 Domači davki na blago in storitve     478.062
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI              2.113.151
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     502.200
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             9.000
   712 Denarne kazni                7.209
   713 Prihodki od prodaje blaga in        84.496
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         1.510.246
72  KAPITALSKI PRIHODKI              580.858
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        41.739
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      539.119
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI             6.411.393
   740 Transferni prihodki iz drugih      4.107.201
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega      2.304.192
   proračuna iz sredstev proračuna
   Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        21.706.687
40  TEKOČI ODHODKI                3.571.258
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     751.066
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     105.112
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       2.348.058
   403 Plačila domačih obresti          158.283
   409 Rezerve                  208.739
41  TEKOČI TRANSFERI               5.825.970
   410 Subvencije                 424.700
   411 Transferi posameznikom in        3.010.942
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim           402.472
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.987.856
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            10.474.529
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   10.474.529
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           1.834.930
   430 Investicijski transferi             0
   proračunskim upor.
   431 Investicijski transferi pravnim in    1.613.189
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
432  Investicijski transferi proračunskim      221.741
   upor.
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA        –2.082.158
   PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER          0
   VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)
44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              1.100.000
50  ZADOLŽEVANJE                 1.100.000
   500 Domače zadolževanje           1.100.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             356.187
55  ODPLAČILA DOLGA                356.187
   550 Odplačila domačega dolga          356.187
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –1.338.345
   (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         743.813
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    2.082.158
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    1.351.451
   2007
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2008 lahko zadolži do višine 1.100.000 evrov, in sicer za naslednje investicije:
– CČN Sevnica 587.013 EUR,
– Ureditev vodovodov 512.987 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0030/2008
Sevnica, dne 7. aprila 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.