Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008

Kazalo

41. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju v zdravstvu in medicini, stran 1429.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O SODELOVANJU V ZDRAVSTVU IN MEDICINI
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju v zdravstvu in medicini, podpisan v Skopju 27. februarja 2007.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(1):
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O SODELOVANJU V ZDRAVSTVU IN MEDICINI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije (v nadaljevanju "pogodbenici") sta se v duhu prijateljstva in vzajemne pomoči pri dvostranskem sodelovanju ter v želji po vzpostavitvi sodelovanja v zdravstvu in medicini, ki je v skupnem interesu, sporazumeli, kot sledi:
1. člen
Pogodbenici razvijata in spodbujata sodelovanje v zdravstvu in medicini na podlagi enakopravnosti, vzajemnosti in skupnega interesa.
2. člen
Pogodbenici sodelujeta na teh prednostnih področjih:
1. organizacija in reforme sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
2. zdravstvena zakonodaja,
3. krepitev zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni,
4. nadzor nad varnostjo živil in skupni nadzor nad blagom in zdravstvenimi okoljskimi dejavniki, ki vplivajo na zdravje prebivalstva,
5. epidemiološki nadzor nad nalezljivimi in parazitskimi boleznimi,
6. farmacevtski izdelki,
7. medicinske znanosti,
8. razvoj celostne nujne medicinske pomoči,
9. medicinsko izobraževanje.
Sodelovanje na omenjenih področjih ne izključuje drugih področij, ki so v skupnem interesu.
3. člen
Pogodbenici sodelujeta:
1. z izmenjavo informacij v zdravstvu,
2. z izmenjavo zdravstvenega osebja,
3. z neposrednimi stiki med medicinskimi fakultetami, zdravniškimi zbornicami in drugimi zdravstvenimi ustanovami,
4. s skupnim razvojem projektov v zvezi s temami in vprašanji, ki so v skupnem interesu,
5. z izmenjavo predavateljev,
6. v drugih dogovorjenih oblikah sodelovanja v zdravstvu in medicini.
Podatki, ki so poslovna skrivnost ali bi lahko kako drugače škodovali pravni osebi pri poslu v državah pogodbenic, se iz izmenjave podatkov izločijo.
4. člen
Pogodbenici druga drugo obveščata o zdravstvenih dogodkih z mednarodno udeležbo, ki potekajo v njunih državah. V zvezi s tem se pošljejo obvestila o zdravstvenih kongresih in simpozijih z mednarodno udeležbo, ki bodo potekali v vsaki od držav.
5. člen
Pogodbenici spodbujata izmenjavo zdravnikov, zobozdravnikov, farmacevtov, predavateljev, univerzitetnih profesorjev in drugega osebja za proučevanje določenih vprašanj. Njihovo število se določi v skladu s programi sodelovanja.
6. člen
Pogodbenici sklepata periodične programe sodelovanja, v katerih se dogovorita o oblikah, vsebini, načinih in pogojih sodelovanja za določeno obdobje ter določita finančni načrt za izvajanje ustreznih dejavnosti za uresničevanje tega sporazuma.
7. člen
Za uresničevanje tega sporazuma pogodbenici oblikujeta skupni odbor s šestimi člani; vsaka od pogodbenic ima v njem po tri člane. Odbor se sestaja vsaj enkrat letno.
8. člen
Vse izmenjave in druge oblike sodelovanja na podlagi tega sporazuma potekajo v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic.
9. člen
Pogodbenici usklajujeta svoje dejavnosti v okviru Svetovne zdravstvene organizacije in drugih mednarodnih organizacij, s katerimi sodelujeta v zdravstvu.
10. člen
Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnje od not, s katerima pogodbenici druga drugo uradno obvestita, da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti tega sporazuma.
Ta sporazum velja pet (5) let. Po poteku tega obdobja se njegova veljavnost vsakokrat samodejno podaljša za pet (5) let, če ga ena od pogodbenic pisno ne odpove po diplomatski poti vsaj šest (6) mesecev pred potekom njegove veljavnosti.
Sklenjeno v Skopju dne 27. februarja 2007 v dveh izvirnikih v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Minister za zunanje zadeve
Dimitrij Rupel l.r.
 
Za Vlado
Republike Makedonije
Minister za zdravstvo
Imer Selmani l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON COOPERATION IN THE FIELDS OF HEALTH AND MEDICINE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Macedonia (hereinafter referred to as: "the Contracting Parties") in the spirit of friendship and mutual help in the bilateral cooperation, and in the desire to establish cooperation in the fields of health and medicine which is of mutual interest, have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall, on the basis of equality, reciprocity and mutual interest develop and encourage cooperation in the fields of health and medicine.
Article 2
The Contracting Parties shall cooperate in the following fields of priority:
1. Organisation and reforms of the health care and health insurance system;
2. Health legislation;
3. Health promotion and prevention of chronic non-communicable diseases;
4. Food safety control, as well as joint control of goods and health environment factors that affect the health of the population;
5. Epidemiological control of communicable and parasite diseases;
6. Pharmaceuticals;
7. Medical sciences;
8. Development of the integrated Emergency Medical Services;
9. Medical education.
Cooperation in the above mentioned fields does not exclude other fields which are of mutual interest.
Article 3
The Contracting Parties shall cooperate through:
1. The exchange of information in the field of health;
2. The exchange of medical staff;
3. Direct contacts between Medical Faculties, Medical Chambers and other health institutions;
4. Joint development of projects relating to the topics and issues of mutual interest;
5. The exchange of lecturers;
6. Other agreed forms of cooperation in the fields of health and medicine.
Information representing business secrets or that could otherwise cause harm to a legal entity in business in the States of the Contracting Parties shall be excluded from the exchange of information.
Article 4
The Contracting Parties shall inform each other of medical events with international participation taking place in their countries. In this regard, notifications shall be sent concerning medical congresses and symposiums with international participation, which are due to be held in each of the countries.
Article 5
The Contracting Parties shall encourage the exchange of doctors, dentists, pharmacists, lecturers, university professors as well as other staff with view to studying certain issues. Their number shall be determined according to the programes of cooperation.
Article 6
The Contracting Parties will periodically conclude a programme of cooperation in which they will agree on forms, contents, methods and conditions of cooperation for certain period of time and will determine a financial plan for pursuing relevant activities in order to implement this Agreement.
Article 7
The Contracting Parties will form a joint Committee of 6 members, 3 from each Party in order to implement this Agreement. The Committee will have at least one meeting per year.
Article 8
All exchanges and other forms of cooperation on the basis of this Agreement shall be realized in accordance with the national legislation of the Contracting Parties.
Article 9
The Contracting Parties will coordinate their activities within the framework of the World Health Organisation and other international organisations with which they cooperate in the field of health.
Article 10
This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last of the notes by which the Contracting Parties notify each other that all internal legal requirements for entry into force of this Agreement have been fulfilled.
This Agreement shall be valid for a period of five (5) years. Upon the expiration of this period its validity shall be automatically prolonged each time for five (5) years, unless either Contracting Party denounces it in writing through diplomatic channels at least six (6) months prior to its expiration.
Done at Skopje on 27 February 2007, in two original copies, in the Slovene, Macedonian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Minister of Foreign Affairs
Dimitrij Rupel (s)
 
For the Government of the Republic of Macedonia
Minister of Health
Imer Selmani (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zdravje.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-25/2008
Ljubljana, dne 20. marca 2008
EVA 2008-1811-0006
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.