Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008

Kazalo

1404. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju Občine Sveta Ana, stran 3332.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 17. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) in 16. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99, 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 10. redni seji dne 27. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju Občine Sveta Ana
1. V javnem vrtcu na območju Občine Sveta Ana se za posamezne programe vrtca od 1. 3. 2008 določijo naslednje cene programov:
+--------------------------------------------+-----------------+
|        Vrsta programa        |  Cena v EUR  |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Dnevni programi               |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|– prvo starostno obdobje          |      299,00|
+--------------------------------------------+-----------------+
|– drugo starostno obdobje          |      265,50|
+--------------------------------------------+-----------------+
|– kombinirani oddelek            |      291,00|
+--------------------------------------------+-----------------+
+--------------------------------------------+-----------------+
|        Vrsta programa        |  Cena v EUR  |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Poldnevni programi             |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|– prvo starostno obdobje          |      269,10|
+--------------------------------------------+-----------------+
|– drugo starostno obdobje          |      240,50|
+--------------------------------------------+-----------------+
|– kombinirani oddelek            |      261,90|
+--------------------------------------------+-----------------+
2. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06).
3. V cenah programov javnega vrtca iz točke 1. tega sklepa so upoštevani naslednji stroški živil, ki so osnova za zmanjšanje cene v primerih iz 4. in 5. točke tega sklepa:
+--------------------------------------------------------------+
|        Strošek živil v cenah programov        |
+---------------------------------+----------------------------+
|   Mesečni znesek v EUR    |Informativni dnevni znesek v|
|                 |      EUR       |
+---------------------------------+----------------------------+
|       31,36       |      1,42      |
+---------------------------------+----------------------------+
Cena živil ter cena programa je preračunana na 22 dni.
4. Za stroške neporabljenih živil znižana cena programa je v primeru napovedane odsotnosti otroka podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. Kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8. ure, se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
5. Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času šolskih poletnih počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, njim določen znesek po odločbi, zmanjšan za 50%. V nasprotnem primeru za ta čas otroka izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu pa je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sveta Ana in so vpisani v vrtec Sveta Ana. Starši s stalnim prebivališčem v drugih občinah, ki imajo otroke vpisane v vrtec Sveta Ana, lahko rezervacijo uveljavljajo samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
6. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, vrtec staršem zaračuna v znesku 5,00 EUR za vsako začeto uro zamude.
7. Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka vrtec s soglasjem občine na osnovi vloge staršev in predložitvi ustreznih zdravniških potrdil plačilo staršev za program vrtca za čas odsotnosti otroka zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 50% njim določenega plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti, vendar najkasneje do konca šolskega leta. To določilo velja samo za starše s stalnim prebivališčem v Občini Sveta Ana.
8. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se staršem obračuna polna cena programa ne glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. Odbije se samo cena prehrane za dneve odsotnosti.
9. Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtca Občinska uprava Občine Sveta Ana.
10. Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgusta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Sveta Ana vrtcu, katerega ustanoviteljica je, krije ceno programa za vsakega izpisanega otrok, zmanjšano za materialne in nematerialne ter stroške živil, ki zaradi izpisa otroka iz vrtca ne nastanejo in znaša 85% cene programa.
11. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno izobraževalnem in vzgojno varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana in Lokavec št. 64000-05/2003 z dne 17. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 135/03).
12. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne z dnem sprejetja, uporablja pa se s 1. 3. 2008.
Št. 60204-01/2008
Sveta Ana, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost