Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008

Kazalo

1424. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2008, stran 3361.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 31. marca 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------+------------------------------------+---------------+
|A)    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |     v EUR|
+----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/podskupina kontov           | Proračun leta|
|                       |      2008|
+---------+------------------------------------+---------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |   26.761.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   13.334.445|
+---------+------------------------------------+---------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI           |   11.268.795|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček   |   9.270.945|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |703 Davki na premoženje       |   1.253.160|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |    744.690|
|     |storitve              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |   2.065.650|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki |   1.048.040|
|     |od premoženja            |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |     29.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni  |     4.430|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in  |     11.000|
|     |storitev              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki     |    973.180|
+---------+------------------------------------+---------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI         |   4.031.898|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |    646.074|
|     |sredstev              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |   3.385.824|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih    |        |
|     |sredstev              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|73    |PREJETE DONACIJE          |     2.138|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih   |     2.138|
|     |virov                |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI         |   9.379.019|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih  |   3.596.348|
|     |javnofinančnih institucij      |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega  |   5.782.671|
|     |proračuna iz sredstev proračuna   |        |
|     |Evropske unije           |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |     13.500|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |787 Prejeta sredstva od drugih   |     13.500|
|     |evropskih institucij        |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |   29.352.230|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |40 TEKOČI ODHODKI          |   4.025.520|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     |    774.696|
|     |zaposlenim             |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za    |    121.500|
|     |socialno varnost          |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve  |   1.745.660|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |403 Plačila domačih obresti     |     33.200|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |409 Rezerve             |   1.350.464|
+---------+------------------------------------+---------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI          |   7.308.256|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |410 Subvencije           |    200.200|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |411 Transferi posameznikom     |   3.219.860|
|     |in gospodinjstvom          |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |412 Transferi neprofitnim      |    871.189|
|     |organizacijam in ustanovam     |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi  |   3.016.667|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino    |      340|
+---------+------------------------------------+---------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   15.419.543|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   15.419.543|
|     |sredstev              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   2.598.911|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim |   1.397.246|
|     |in fizičnim osebam, ki niso     |        |
|     |proračunski uporabniki       |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |432 Investicijski transferi     |   1.201.665|
|     |proračunskim uporabnikom      |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  |   –2.591.230|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |                  |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|B)    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |    114.600|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|     |(750+751+752)            |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |    114.600|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil  |     78.600|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev   |       0|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |752 Kupnine iz naslova       |     36.000|
|     |privatizacije            |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (44)      |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |    114.600|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|     |V.)                 |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)         |   2.300.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |   2.300.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |00 Domače zadolževanje       |   2.300.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)        |    140.370|
+---------+------------------------------------+---------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA           |    140.370|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga    |    140.370|
+---------+------------------------------------+---------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |    –317.000|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |   2.159.630|
+---------+------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |   2.591.230|
+---------+------------------------------------+---------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31.  |    317.684|
|     |12. 2007              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije), prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, turistična taksa, prihodki po zakonu o rudarstvu, prispevek za priključitev na javni vodovodni sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem, komunalni prispevek, dobiček JKP d.o.o. Žalec, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske dajatve.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah – podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
Med namenska sredstva spadajo tudi zbrana sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 40%, in sicer izključno v okviru področja proračunske porabe.
Prerazporeditev pravic porabe iz drugega odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom župana, iz katerega je razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 88/01).
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 190.000 evrov. Z upoštevanjem sredstev rezerve Republike Slovenije v višini 341.913 evrov znaša proračunska rezerva skupaj 531.913 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina Žalec se bo v letu 2008 zadolžila z najemom posojila pri poslovni banki v višini 2.300.000 EUR za sledeče investicije:
– rekonstrukcija Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu v višini 300.000 evrov,
– nakup zgradbe za potrebe »Savinove hiše« v višini 250.000 evrov,
– rekonstrukcija dvorca Novo Celje v višini 150.000 evrov,
– gradnja Osnovne šole Griže s telovadnico in vrtcem v višini 300.000 evrov,
– obnove cest v sklopu projekta »Mreža lokalnih cest SSD« v višini 400.000 evrov,
– gradnja priključne ceste Juteks na Ložnici v višini 110.000 evrov,
– gradnja kanalizacije in čistilne naprave Kasaze (projekt Povodje Savinje) v višini 790.000 evrov.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2008 ne smejo zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2008
Žalec, dne 31. marca 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.