Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008

Kazalo

1376. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2007, stran 3290.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 13. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) in 99. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 16. seji dne 27. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, zaključni račun rezervnega sklada ter bilanco stanja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2007 so realizirani v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------+-------------------+
|                     |       v EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|Opis                   |   Proračun   |
+------------------------------------------+-------------------+
|IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV        |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Prihodki                 |   16.075.659,87|
+------------------------------------------+-------------------+
|Odhodki                  |   15.400.653,59|
+------------------------------------------+-------------------+
|Proračunski presežek (primanjkljaj)    |     675.006,28|
+------------------------------------------+-------------------+
|RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |          |
|IN NALOŽB                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Prejeta vračila danih posojil in prod.  |      1.983,60|
|kap. deležev               |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Dana posojila in povečanje kapitalskih  |        0,00|
|deležev                  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Prejeta minus dana posojila in pov. kap. |      1.983,60|
|deležev                  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupni presežek (primanjkljaj)      |     676.989,88|
+------------------------------------------+-------------------+
|RAČUN FINANCIRANJA            |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Zadolževanje               |     326.882,29|
+------------------------------------------+-------------------+
|Odplačilo dolgov             |     90.374,70|
+------------------------------------------+-------------------+
|Neto zadolževanje             |     236.507,59|
+------------------------------------------+-------------------+
|Povečanje (zmanjšanje) sredstev      |     913.497,47|
|na računih                |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Stanje sredstev na računih konec     |    2.733.373,88|
|preteklega leta              |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Sredstva na računih            |    3.646.871,35|
+------------------------------------------+-------------------+
|KONČNO STANJE NA RAČUNU          |    3.646.871,35|
+------------------------------------------+-------------------+
Končno stanje sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti znaša 3.646.871,35 od tega je stanje sredstev na računih vseh krajevnih skupnosti 29.705,45 €, stanje sredstev na računu Občine Jesenice pa 3.617.165,90 €.
3. člen
Sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij in niso bila porabljena v letu 2007, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2008 v naslednji višini:
– KS Planina pod    – v višini 725 € na proračunsko
Golico         postavko 4019, konto 402009 (Akcije v
            KS),
– KS Staneta Bokala  – v višini 200 € na proračunsko
            postavko 4027, konto 402009
            (Novoletna obdaritev),
            – v višini 200 € na proračunsko
            postavko 4029, konto 402009 (Akcije v
            KS),
– KS Cirila Tavčarja  – v višini 100 € na proračunsko
            postavko 4037, konto 402009
            (Novoletna obdaritev),
            – v višini 200 € na proračunsko
            postavko 4039, konto 402009 (Akcije v
            KS),
            – v višini 100 € na proračunsko
            postavko 4034, konto 402009 (Krajevni
            praznik),
– KS Mirka Roglja   – v višini 620 € na proračunsko
Petka         postavko 4047, konto 402009
            (Novoletna obdaritev),
            – v višini 400 € na proračunsko
            postavko 4049, konto 402009 (Akcije v
            KS),
            – v višini 100 € na proračunsko
            postavko 4044, konto 402009 (Krajevni
            praznik),
– KS Sava v višini   – v višini 338 € na proračunsko
            postavko 4054, konto 402009 (Krajevni
            praznik),
            – v višini 300 € na proračunsko
            postavko 4059, konto 402009 (za
            akcije v KS),
– KS Podmežakla    – v višini 300 € na proračunsko
            postavko 4067, konto 402009
            (Novoletna obdaritev),
            – v višini 253 € na proračunsko
            postavko 4069, konto 402009 (Akcije v
            KS),
            – v višini 200 € na proračunsko
            postavko 4064, konto 402009
            (Novoletna obdaritev),
– KS Hrušica      – v višini 500 € na proračunsko
            postavko 4009, konto 4020092 (Akcije
            v KS),
– Občinska uprava   – v višini 4.000 € na proračunsko
            postavko 6410, konto 432300
            (Investicijski transfer javnemu
            zavodu - za igrala v vrtcu Hrušica).
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2007 198.939,93 €.
2. Oblikovanje v letu 2007 – pripis obresti 349,65 €.
3. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2007 199.289,58 €.
5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 106.560.273 €.
6. člen
Posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2006
Jesenice, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost