Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008

Kazalo

1362. Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah, stran 3255.

Na podlagi petega in šestega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o obdelavi odpadkov v premičnih napravah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa vrste obdelave odpadkov, ki se lahko izvajajo v premičnih napravah za obdelavo odpadkov, in pogoje za obdelavo v njih.
(2) Za vprašanja v zvezi s splošnim ravnanjem z odpadki in splošnimi pogoji obdelave odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
2. člen
(vrste premičnih naprav)
(1) Premična naprava za obdelavo odpadkov je tehnološka enota, ki je v celoti premična, z vgrajenim motorjem za premikanje ali brez njega, v kateri se lahko obdelujejo odpadki, in je namenjena obdelavi odpadkov na kraju njihovega nastanka ali na kraju vgradnje materialov, ki nastajajo iz obdelave odpadkov (v nadaljnjem besedilu: premična naprava).
(2) V premičnih napravah so dovoljeni vsi postopki obdelave odpadkov, razen:
– postopka uporabe odpadkov kot gorivo ali drugačnega pridobivanja energije z oznako R1 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
– vseh postopkov odstranjevanja z oznakami D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11 in D12 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
– kakršnihkoli postopkov obdelave z oznako R ali D v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, pri katerih se odvaja odpadna voda v okolje.
3. člen
(uporaba)
Ta uredba se ne uporablja za:
– premično napravo za stiskanje, rezanje ali drobljenje odpadkov, ki je hkrati tudi tovorno vozilo za prevoz odpadkov, če se uporablja kot oprema za prevzem odpadkov pri povzročiteljih odpadkov, in
– premično napravo, ki obratuje znotraj območja, kjer obratujejo naprave, za katere ima upravljavec okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov, izdano v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
4. člen
(obratovanje premične naprave na istem mestu)
(1) Premična naprava lahko na posameznem mestu obdelave obratuje s prekinitvami ali brez njih skupno največ šest mesecev v letu.
(2) Obdelava odpadkov v premični napravi se na istem mestu lahko ponovi, če je čas od konca zadnjega obratovanja premične naprave na tem mestu daljši od šestih mesecev.
(3) Ne glede na določbe iz prvega odstavka tega člena lahko ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v okoljevarstvenem dovoljenju iz 10. člena te uredbe upravljavcu premične naprave dovoli daljši čas obratovanja premične naprave na istem mestu, če gre za:
– obdelavo odpadkov po programu ukrepov izboljšanja degradiranega okolja ali ukrepov ob okoljski nesreči v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, ali
– predelavo gradbenih odpadkov na območju gradbišča, kjer ti gradbeni odpadki nastajajo, pri čemer pa se gradbeni materiali iz predelave gradbenih odpadkov uporabijo na istem gradbišču.
II. PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI
5. člen
(splošne zahteve)
(1) V zvezi z emisijami v okolje veljajo za premične naprave enake zahteve, kakršne glede emisije snovi v zrak ali v vode za nepremične vire onesnaževanja določajo predpisi, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, v zvezi s hrupom pa predpisi, ki urejajo emisijo hrupa strojev, uporabljenih na prostem.
(2) Če je v napravo vgrajen motor z notranjim zgorevanjem, mora motor glede emisij snovi v zrak izpolnjevati zahteve, ki jih v zvezi s tem določajo predpisi o emisiji snovi v zrak iz motorjev z notranjim zgorevanjem, vgrajenih v izven cestne premične stroje.
6. člen
(ravnanje z obdelanimi odpadki)
(1) Za obdelane odpadke, ki nastajajo po obdelavi v premični napravi, je treba zagotoviti nadaljnjo predelavo, če zanjo obstajajo tehnične možnosti in če obstajajo možnosti nadaljnje uporabe obdelanih odpadkov ali njihovih sestavin.
(2) Če ravnanje s posamezno vrsto odpadkov, ki se obdelujejo v premični napravi, ureja operativni program ravnanja z odpadki, je treba zagotoviti nadaljnjo predelavo v premični napravi obdelanih odpadkov v skladu z usmeritvami tega operativnega programa.
(3) Obdelane odpadke, za katere ni mogoče zagotoviti nadaljnje predelave, je treba odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(4) Način in kraj odstranjevanja obdelanih odpadkov je treba podrobneje določiti v načrtu ravnanja z odpadki v premični napravi iz 11. člena te uredbe.
7. člen
(druga ravnanja z obdelanimi odpadki)
(1) Na območju premične naprave je prepovedano v premični napravi obdelane odpadke pred njihovo nadaljnjo obdelavo ali uporabo mešati z drugimi vrstami odpadkov, zlasti nevarnimi, razen če tako mešanje odobri v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje premične naprave ministrstvo.
(2) Upravljavec premične naprave mora obdelane odpadke do oddaje v nadaljnje ravnanje hraniti ločeno od drugih odpadkov in zagotoviti, da se ne mešajo, skladno z zahtevami iz prejšnjega odstavka, in da je z njimi mogoče nadaljnje ravnati.
(3) Skladiščenje obdelanih odpadkov je dovoljeno največ za čas obratovanja premične naprave na posameznem mestu obdelave.
(4) Količina skladiščenih obdelanih odpadkov ne sme presegati količine obdelanih odpadkov, ki zaradi obratovanja premične naprave nastanejo v šestih mesecih.
(5) Skladiščenje obdelanih odpadkov na mestu njihovega nastanka je dovoljeno le v za to namenjenih zabojnikih ali v objektih, ki so urejeni v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje odpadkov, snovi in pripravkov.
8. člen
(označevanje mesta obdelave s premično napravo)
(1) Mesto obdelave odpadkov v premični napravi mora biti opremljeno z vidno oznako, na kateri so podatki o:
– upravljavcu premične naprave,
– vrsti odpadkov, ki se obdelujejo v premični napravi,
– postopku obdelave,
– številki in dnevu izdaje okoljevarstvenega dovoljenja iz 10. člena te uredbe.
(2) Če je čas zadrževanja premične naprave na istem mestu manj kot sedem dni, je oznaka iz prejšnjega odstavka lahko nameščena ali pritrjena na vidnem mestu na premični napravi.
9. člen
(evidenčni list)
(1) Upravljavec premične naprave mora za vsako pošiljko, ki jo prevzame v obdelavo v premični napravi, pridobiti potrditev prevzema odpadkov od imetnika odpadkov na evidenčnem listu o ravnanju z odpadki, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) V eno pošiljko odpadkov iz prejšnjega odstavka so vključeni vsi odpadki, ki jih imetnik odpadkov odda upravljavcu premične naprave v času med prihodom premične naprave na mesto obdelave odpadkov in njenim odhodom z mesta obdelave odpadkov.
III. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA PREMIČNE NAPRAVE
10. člen
(okoljevarstveno dovoljenje)
(1) Oseba, ki izvaja obdelavo odpadkov v premični napravi, mora za to imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) V okoljevarstvenem dovoljenju ministrstvo poleg pogojev iz predpisa o ravnanju z odpadki določi še:
– način postavitve premične naprave in vsebino oznake mesta obdelave odpadkov v premični napravi,
– čas zadrževanja premične naprave na posameznem mestu obdelave,
– način nadaljnjega ravnanja z obdelanimi odpadki,
– predviden način ravnanja s preostanki odpadkov po obdelavi odpadkov,
– namestitev naprav za merjenje obremenjevanja okolja in
– pogoje v zvezi z dajanjem izmerjenih podatkov o obremenjevanju okolja ministrstvu in javnosti.
11. člen
(vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja mora poleg podatkov, ki jih določa predpis o ravnanju z odpadki, vsebovati tudi:
– opis delov naprave, ki zagotavljajo njeno premičnost,
– opis pogojev za postavitev premične naprave na mesto obdelave odpadkov,
– opis odpadkov, ki nastanejo zaradi obratovanja naprave in način ravnanja z njimi,
– podatke o emisijah premične naprave,
– podatke o izpolnjevanju zahtev predpisa, ki ureja hrup strojev, uporabljenih na prostem,
– podatke o izpolnjevanju zahtev predpisa, ki ureja emisije snovi v zrak iz motorjev z notranjim zgorevanjem, vgrajenih v izvencestne premične stroje, če so vgrajeni v premično napravo,
– podatke o obdelanih odpadkih, vključno z razvrstitvijo v skupine odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
– opis naprav za merjenje emisij in naprav za ugotavljanje obremenjenosti okolja kot posledice emisij iz premične naprave.
(2) Vlogi mora biti priložen načrt ravnanja z odpadki, ki poleg podatkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, vsebuje še podatke o:
– mestih obdelave odpadkov s premično napravo: številke stavb iz katastra stavb, če je mesto premične naprave ob ali v stavbi, in parcelne številke iz katastra zemljišč, če se namerava obdelava odpadkov izvajati na prostem,
– časih zadrževanja premične naprave na posameznem mestu obdelave,
– načinu označevanja mesta obdelave odpadkov.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka vlagatelju v načrtu ravnanja z odpadki ni treba navesti podatkov iz katastra stavb ali iz katastra zemljišč, če gre za obdelavo gradbenih odpadkov in čas obdelave gradbenih odpadkov na posameznem mestu obdelave ne traja več kot 30 dni.
(4) Če upravljavec premične naprave namerava zagotavljati odstranjevanje odpadkov, obdelanih v premični napravi, mora pri pripravi načrta ravnanja z njimi zagotoviti, da načrtovano odstranjevanje odpadkov ni v nasprotju z operativnim programom varstva okolja na področju ravnanja z odpadki.
12. člen
(evidenca o obdelavi odpadkov)
Upravljavec premične naprave mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Evidenca mora vsebovati tudi podatke o mestih obdelave odpadkov s premično napravo.
IV. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
V. GLOBE ZA PREKRŠKE
14. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec premične naprave, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– obratuje letno na istem mestu v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena te uredbe s prekinitvami ali brez prekinitev skupno več kakor šest mesecev,
– obratuje na istem mestu dlje od časa, ki je za obratovanje določen v okoljevarstvenem dovoljenju v skladu s tretjim odstavkom 4. člena te uredbe,
– ponovi obdelavo odpadkov v premični napravi na istem mestu v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena te uredbe v času, ki je krajši od šestih mesecev,
– ne zagotovi obdelave odpadkov v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe tako, da zaradi emisij v okolje premična naprava ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja,
– ne zagotovi v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe, da je v napravo vgrajen motor z notranjim izgorevanjem, ki izpolnjuje zahteve glede emisij snovi v zrak, ki jih v zvezi s tem določajo predpisi o emisiji snovi v zrak iz motorjev z notranjim zgorevanjem, vgrajenih v izvencestne premične stroje,
– v nasprotju s drugim odstavkom 6. člena te uredbe ne zagotovi nadaljnje predelave v premični napravi obdelanih odpadkov v skladu z usmeritvami operativnega programa, ki ureja ravnanje s temi odpadki,
– v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena te uredbe ne zagotovi odstranjevanja v premični napravi obdelanih odpadkov, za katere ni mogoče zagotoviti nadaljnje predelave,
– v nasprotju s četrtim odstavkom 6. člena te uredbe odstranjuje obdelane odpadke v nasprotju z načrtom njihove obdelave v premični napravi,
– v nasprotju s prepovedjo iz prvega odstavka 7. člena te uredbe meša različne skupine preostankov obdelave, ki so nevarni odpadki, ali te nevarne odpadke z nenevarnimi odpadki,
– do oddaje obdelanih odpadkov v nadaljnje ravnanje z odpadki ne ravna v skladu z zahtevami iz drugega odstavka 7. člena,
– skladišči obdelane odpadke na način, ki je v nasprotju s pogoji skladiščenja iz petega odstavka 7. člena te uredbe,
– ne pridobi od imetnika odpadkov za vsako njihovo pošiljko odpadkov, ki jo je od njega prevzel, evidenčnega lista o ravnanju z odpadki v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe,
– obdeluje odpadke v premični napravi, ne da bi za njeno obratovanje pridobil okoljevarstveno dovoljenje v skladu s prvim odstavkom 10. člena te uredbe,
– v nasprotju s tretjim odstavkom 11. člena te uredbe obdeluje gradbene odpadke neprekinjeno več kot 30 dni na mestu obdelave, za katerega v načrtu ravnanja z odpadki ni podatkov iz katastra stavb ali iz katastra zemljišč, ali
– ne vodi evidence o obdelavi odpadkov v skladu z 12. členom te uredbe.
(2) Z globo od 3.000 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec premične naprave, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe skladišči obdelane odpadke na mestu obdelave odpadkov dlje, kot je čas obratovanja premične naprave tem mestu,
– v nasprotju s četrtim odstavkom 7. člena te uredbe skladišči preostanke obdelave v večjih količinah od tistih, ki zaradi obratovanja premične naprave nastanejo v šestih mesecih,
– ne zagotovi označevanja mesta obdelave odpadkov v premični napravi ali tega mesta ne opremi z vidno oznako ali na oznaki ne navede vseh podatkov o premični napravi v skladu s prvim odstavkom 8. člena te uredbe ali
– ne zagotovi označevanja obdelave odpadkov na premični napravi v skladu z drugim odstavkom 8. člena te uredbe ali na oznaki na premični napravi ne navede vseh podatkov o premični napravi v skladu s prvim odstavkom 8. člena te uredbe.
(3) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca premične naprave.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj)
(1) Okoljevarstvena dovoljenja, izdana za obratovanje premičnih naprav pred uveljavitvijo te uredbe v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in v skladu s Pravilnikom o odstranjevanju in predelavi odpadkov v premičnih napravah (Uradni list RS, št. 54/03 in 41/04 – ZVO-1), ostanejo v veljavi do izteka njihove veljavnosti.
(2) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o odstranjevanju in predelavi odpadkov v premičnih napravah (Uradni list RS, št. 54/03 in 41/04 – ZVO-1).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-21/2008/7
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EVA 2008-2511-0059
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti