Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1181. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice, stran 2909.

Na podlagi 7., 17. in tretjega odstavka 29. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 13. redni seji dne 25. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja vrste priznanj in nagrad, kriterije za podelitev, pogoje ter način podeljevanja priznanj in nagrad Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: Občina).
2. člen
Priznanja in nagrade v Občini so:
1. naziv: častni občan Občine Šmarješke Toplice,
2. nagrada Občine Šmarješke Toplice,
3. priznanje Občine Šmarješke Toplice.
Posamezno priznanje oziroma nagrado se lahko isti osebi podeliti praviloma le enkrat.
3. člen
Komisija za priznanje in nagrade (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje skladno s statutom občine občinski svet, opravlja na podlagi drugega odstavka 29. člena statuta občine naslednje naloge:
– enkrat letno objavi javni razpis za podelitev občinskih priznanj in nagrad,
– vodi aktivnosti v zvezi z javnim razpisom občinskih priznanj in nagrad ter pripravi in posreduje občinskemu svetu predlog sklepov za prejemnike občinskih priznanj in nagrad,
– županu predlaga način, kraj in čas podelitve občinskih priznanj in nagrad,
– vodi evidenco o podeljenih priznanjih in nagradah.
Komisija lahko za določitev načina svojega dela sprejme poslovnik, v katerem lahko tudi podrobneje opredeli kriterije za podelitev priznanj in nagrad ter metode dela pri oblikovanju predloga sklepov za odločanje občinskega sveta. Če komisija nima lastnega poslovnika, se za njeno delo smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.
Organizacijska in administrativna opravila v zvezi z javnim razpisom in s podelitvijo priznanj in nagrad občine ter pomoč pri delu komisije izvaja občinska uprava.
4. člen
Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine objavi komisija v občinskem glasilu Razgledi, na občinski spletni strani in po morebitni presoji komisije tudi v drugih medijih.
Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj občine za posamezno leto se objavi najkasneje do 31. marca vsakega leta.
Z razpisom se objavijo kriteriji za podelitev priznanj in nagrad kot so določeni pri posameznem priznanju oziroma nagradi s tem odlokom in morebitnim poslovnikom komisije iz drugega odstavka prejšnjega člena, podatki, ki jih mora vsebovati predlog ter rok, do katerega morajo biti predlogi poslani.
5. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba.
6. člen
O podelitvi priznanj in nagrad Občine odloča občinski svet na predlog komisije.
7. člen
Če komisija županu ne predlaga drugače, podeli župan priznanja in nagrade na slavnostni seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.
II. NAZIV »ČASTNI OBČAN«
8. člen
Naziv »častni občan Občine Šmarješke Toplice« se podeli posamezniku, ki doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem ali humanitarnem področju ter s tem pomembno in trajno pripomore k povečanemu ugledu občine v Sloveniji in v svetu.
9. člen
Častnemu občanu se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan in njegovo pisno utemeljitev.
III. NAGRADA OBČINE
10. člen
Nagrada Občine se lahko podeli občanom, skupini občanov in pravnim osebam s sedežem v občini, in sicer za enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo ali aktivnosti na posameznih področjih delovanja.
Nagrajencu se ob podelitvi izroči posebna listina, ki vsebuje sklep in pisno utemeljitev o podelitvi nagrade ter denarni znesek v višini 500,00 EUR bruto. Občina denar zagotovi v proračunu ali iz sponzorskih sredstev.
11. člen
Občina podeli vsako leto največ eno nagrado.
IV. PRIZNANJE OBČINE
12. člen
Priznanje Občine je najvišje občinsko priznanje.
Priznanje Občine se lahko podeli občanom in pravnim osebam s sedežem v občini za dosežene uspehe v daljšem časovnem obdobju na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine.
Prejemniku priznanja se podeli posebna plaketa v obliki grba občine in posebna listina, ki vsebuje sklep ter pisno utemeljitev o podelitvi priznanja.
13. člen
Občina lahko podeli vsako leto največ tri priznanja.
V. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se v Občini Šmarješke Toplice preneha uporabljati Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/96 in 134/04).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2008-9
Šmarješke Toplice, dne 25. marca 2008
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost