Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1151. Pravilnik o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo, stran 2872.

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na redni seji 6. marca 2008 dne sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo
I. UVOD
Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik ureja način, merila in pogoje oddajanja v trajni ali občasni najem oziroma uporabo nepremičnin, ki so v lasti Občine Ajdovščina in v upravljanju občinske uprave, krajevnih skupnosti ali javnih podjetij, ki jim Občina Ajdovščina prenese v upravljanje svoje nepremičnine.
Pravilnik se smiselno uporablja tudi za nepremičnine v lasti krajevnih skupnosti.
Pravilnik se ne uporablja za oddajanje v najem oziroma uporabo stanovanj in stanovanjskih enot v lasti Občine Ajdovščina oziroma, če je za posamezne nepremičnine v lasti Občine Ajdovščina sprejet poseben pravilnik o oddajanju v najem oziroma uporabo.
2. člen
Opredelitev pojmov, ki so uporabljeni v tem pravilniku:
– občasni najem ali uporaba pomeni najem ali uporabo nepremičnine, ki traja manj kot mesec dni skupaj ali ko gre za najem oziroma uporabo po urah skozi določeno obdobje ali enkratno,
– trajni najem ali uporaba pomeni najem ali uporabo nepremičnine za določen čas, ki traja več kot mesec dni skupaj,
– za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo glavni vhod;
– ostali prostori, so prostori, ki ne ustrezajo definiciji poslovni prostor (garaže, kleti ipd.);
– ostali pojmi imajo enak pomen kot jih določata zakon in uredba, ki urejata razpolaganje s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti.
II. POSTOPEK ODDAJE
Trajni najem oziroma uporaba
3. člen
Nepremičnine se oddajajo v najem na podlagi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb oziroma z neposredno pogodbo na način in po postopkih, kot jih določata zakon in uredba, ki urejata ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti. Enako velja za postopek v primeru dodelitve nepremičnin v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo.
Oddaja v najem oziroma v brezplačno uporabo se opravi na podlagi sklepa o oddaji v najem ali uporabo, ki ga izda tajnik občine po predhodnem mnenju odbora za finance in premoženjskopravne zadeve.
Predhodno mnenje odbora za finance in premoženjskopravne zadeve ni potrebno v primerih, ko se nepremičnine oddajajo v najem ali brezplačno uporabo na podlagi neposredne pogodbe za čas, ki je krajši od treh mesecev.
S sklepom o prenosu v upravljanje nepremičnin krajevni skupnosti se lahko določi, da je krajevna skupnost pooblaščena tudi za odločanje o oddaji v najem ali uporabo. V teh primerih o oddaji s sklepom odloči svet krajevne skupnosti po predhodnem mnenju odbora za finance in premoženjskopravne zadeve.
Občasni najem ali uporaba
4. člen
Pogoje uporabe, način rezervacije in cenike za občasni najem ali uporabo za posamezne objekte določi župan upoštevajoč vrsto objekta, različne kategorije najemnikov oziroma uporabnikov in namen uporabe ter stroške, ki nastanejo zaradi uporabe in vzdrževanja objekta. Pri določitvi najemnine se lahko upoštevajo merila za določanje najemnin iz III. poglavja tega Pravilnika.
5. člen
Oddaja v najem oziroma v uporabo se opravi z odobritvijo rezervacije in poseben sklep tajnika občine in predhodno mnenje odbora za finance in premoženjskopravne zadeve nista potrebna. Rezervacije odobrava skrbnik.
Skrbnik objektov in površin, ki so last Občine Ajdovščina in v upravljanju občinske uprave, je tajnik občine, skrbnik objektov in površin, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti, pa predsednik krajevne skupnosti, če ni s pogoji uporabe določeno drugače.
6. člen
Oddaja v najem nepremičnin iz 15. člena tega pravilnika se izvede po postopkih zakona, ki ureja najem kmetijskih zemljišč.
Brezplačna uporaba
7. člen
Brezplačno uporabo se dovoli skladno s pogoji, ki jih predpisujeta zakon in uredba, ki urejata razpolaganje s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti.
Brezplačno trajno uporabo dovoli tajnik občine po predhodnem mnenju odbora za finance in premoženjskopravne zadeve skladno s pogoji, ki jih predpisujeta zakon in uredba, ki urejata razpolaganje s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti.
III. MERILA ZA DOLOČANJE NAJEMNIN
Poslovni in drugi prostori
8. člen
Vrednost mesečne najemnine se izračuna po postopku in merilih, ki so določeni v tem poglavju pravilnika.
V primeru, da je izračunana vrednost najemnine večja od zneska, določenega z zakonom ali uredbo, ki urejata postopke ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, se mesečna najemnina določi na osnovi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
9. člen
Vrednost mesečne najemnine za poslovne prostore oziroma druge prostore v stavbah se izračuna upoštevajoč vrednost prostora, ki se izračuna z upoštevanjem metodologije, določene s predpisi, ki urejajo ugotavljanje vrednosti stanovanj, območja, kjer se prostor nahaja in namembnosti uporabe prostora.
Mesečna najemnina se izračuna po naslednji formuli: Nm = Vp x K/12 x 100
– Nm = mesečna najemnina
– Vp = prevrednotena vrednost prostora vrednosti prostora, ki jo lahko s sklepom določi Občinski svet in ob uveljavitvi tega pravilnika znaša 10,58%.
– K = letna stopnja najemnine v % od prevrednotene vrednosti prostora, ki jo s sklepom določi občinski svet in ob uveljavitvi tega pravilnika znaša 10,58%.
Prevrednotena vrednost prostora se izračuna po formuli:
Vp = m2 x (To + Tl + Tn) x f x Vt
– m2 = koristna površina prostora po točkovalnem zapisniku
– To = osnovne točke točkovalnega zapisnika
– Tl = točke glede na lokacijo prostora, kot so določene v 10. členu tega pravilnika
– Tn = točke glede na namembnost uporabe prostora, kot so določene v 11. členu tega pravilnika
– f = korekcijski faktor po točkovalnem zapisniku
– Vt = vrednost točke, ki je določena s predpisi, ki urejajo ugotavljanje vrednosti stanovanj.
10. člen
Točke glede na lokacijo prostora (Tl) se določijo glede na območje, v katerem se prostor nahaja in znašajo:
+-----------------------------------+--------------------------+
|       Območje       |     Točke      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|      1. območje       |      100      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|      2. območje       |      90      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|      3. območje       |      80      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|      4. območje       |      70      |
+-----------------------------------+--------------------------+
Območja iz prejšnjega odstavka so enaka območjem, ki jih določa Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ajdovščina.
Pri namembnostih, navedenih pod točko 1. v tabeli iz 11. člena tega Pravilnika, se točke glede na lokacijo prostora (Tl) ne upoštevajo oziroma ne točkujejo.
11. člen
Točke glede na namembnost uporabe prostora (Tn) znašajo:
+-------------------------------------------------+------------+
|Namembnost uporabe prostora           |  Točke  |
+-------------------------------------------------+------------+
|1. za izvrševanje javnih služb ali javnih nalog |   50   |
|oseb javnega prava in nevladnih organizacij ter |      |
|izvrševanje dejavnosti društev in političnih   |      |
|strank                      |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|2. za vse ostale namembnosti           |   100  |
+-------------------------------------------------+------------+
Nepremičnine, ki niso poslovni ali drugi prostori
12. člen
Mesečna najemnina za nepremičnine, ki niso prostori se izračuna po naslednji formuli:
Nm = m2 x Vi x Tl/100 x Fn
– Nm = mesečna najemnina
– m2 = površina nepremičnine
– Vi = izhodiščna vrednost za izračun mesečne najemnine
– Tl = točke glede na lokacijo nepremičnine, kot so določene v 10. členu tega pravilnika
– Fn = korekcijski faktor glede na namen uporabe, kot je določen v 13. členu.
13. člen
Korekcijski faktor glede na namen uporabe (Fn) znaša:
+-------------------------------------------+------------------+
|        Namen uporabe        | Korekc. faktor |
+-------------------------------------------+------------------+
|reklamni izdelki, panoji, napisi,     |     4    |
|transparenti                |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|kioski,                  |     3    |
+-------------------------------------------+------------------+
|gostinski vrtovi, postavitev miz, stolov, |     2    |
|parkirišča                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|lunaparki, cirkusi             |    1,5    |
+-------------------------------------------+------------------+
|skladišča na prostem in ostalo       |    1,0    |
+-------------------------------------------+------------------+
14. člen
Izhodiščna vrednost za izračun mesečne najemnine (Vi) za nepremičnine, ki niso prostori, je 1€ na m2 nepremičnine. Izhodiščna vrednost za izračun mesečne najemnine se spreminja s sklepom, ki ga sprejme občinski svet.
14. člen
Izhodiščna vrednost za izračun mesečne najemnine (Vi) za nepremičnine, ki niso prostori, je 1 € na m2 nepremičnine. Izhodiščna vrednost za izračun mesečne najemnine se spreminja s sklepom, ki ga sprejme občinski svet.
Kmetijska zemljišča
15. člen
Za nepremičnine, ki so po planskih aktih občine kmetijska zemljišča, se vrednost letne najemnine izračuna glede na rabo, kot je določena v uradnih evidencah in znaša
+-------------------------------------------+------------------+
|       Katastrska kultura      |    Letna   |
|                      |  najemnina/ha  |
+-------------------------------------------+------------------+
|sadovnjak, vinograd – brez kulture     |    130 €   |
+-------------------------------------------+------------------+
|njiva, vrt                 |    150 €   |
+-------------------------------------------+------------------+
|travnik                  |    80 €    |
+-------------------------------------------+------------------+
|pašnik                   |    35 €    |
+-------------------------------------------+------------------+
|gozd (odškodnino za posek določi      |    11 €    |
|cenilec in ni vključena v najemnino)    |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|ostalo                   |    10 €    |
+-------------------------------------------+------------------+
Zgornji zneski najemnin se spreminjajo s sklepom občinskega sveta.
IV. OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA NAJEMNINE
16. člen
Najemnik je dolžan plačevati najemnino za pretekli mesec na podlagi izstavljenega računa, in sicer najkasneje do 20. dne v tekočem mesecu.
17. člen
V primeru najema površin za namene iz 13. člena tega pravilnika se najemnina zaračuna v višini enomesečne najemnine izračunane po formuli iz 12. člena tega pravilnika, ne glede na čas trajanja občasnega najema.
V. OPROSTITVE PLAČILA DELA NAJEMNINE
18. člen
Tajnik občine lahko po predhodnem mnenju odbora za finance in premoženjskopravne zadeve najemniku, ki mu je bila nepremičnina oddana v najem na podlagi neposredne pogodbe, za določen čas zniža najemnino v naslednjih primerih:
– nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi bolezni najemnika, ki traja dlje kot tri mesece,
– v drugih primerih, na podlagi utemeljenega predloga.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno gl. 11/97 in Uradni list RS, št. 3/01).
20. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
21. člen
Dokler za posamezni objekt niso sprejeti pogoji in cenik občasnega najema oziroma uporabe se za občasni najem oziroma uporabo lahko uporablja Pravilnik o uporabi Dvorane prve slovenske vlade.
Št. 478-36/2008
Ajdovščina, dne 17. marca 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.