Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1169. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, stran 2887.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 13/93, 66/93, 45/99 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB1 in 4/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 13. redni seji dne 21. 2. 2008 in na 2. izredni seji dne 13. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/04) besedno zvezo »(Uradni list RS, št. 96/02)« nadomesti besedna zveza »(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1)«.
2. člen
V celotnem odloku se besedna zveza »svet zavoda« nadomesti z besedo »svet« v ustreznih sklonih.
3. člen
V 15. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Direktor opravlja funkcijo poslovodje in funkcijo strokovnega vodje.«
Dosedanji prvi do deseti odstavek postanejo drugi do enajsti odstavek.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek 15. člena, se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Direktor mora pri vodenju poslov z javnimi sredstvi in ostalimi sredstvi ravnati s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.«
V 15. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja.«
4. člen
Spremeni se prva alineja 17. člena tako, da se glasi:
»– da ima univerzitetno izobrazbo.«
Spremeni se druga alineja 17. člena tako, da se glasi:
»– da ima opravljen strokovni bibliotekarski izpit; če pa kandidat še nima opravljenega strokovnega bibliotekarskega izpita, je pogoj, da je prijavi priložil izjavo, da prevzema obveznost opraviti ga v roku dveh let od imenovanja.«
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, ki obsega določbe splošnega upravnega postopka; če pa kandidat še nima opravljenega tega izpita, je pogoj, da je prijavi priložil izjavo, da prevzema obveznost opraviti ga v roku enega leta od imenovanja.«
Dosedanja tretja do osma alineja postanejo četrta do deveta alineja.
Dosedanja četrta alineja, ki postane peta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika na višji ravni.«
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet v javnem razpisu določi dokazila, na podlagi katerih bo ugotavljal izpolnjevanje posameznih pogojev.«
V 17. člen se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če imenovani direktor ni opravil strokovnega bibliotekarskega izpita in/ali izpita iz upravnega postopka v predvidenem roku, mora svet začeti postopek razrešitve direktorja in imenovanje novega.«
Dosedanji drugi do četrti odstavek postaneta tretji do peti odstavek 17. člena.
Dosedanji tretji odstavek 17. člena se črta.
V 17. členu se dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, spremeni tako, da se glasi:
»Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja strokovni delavec knjižnice, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor skladno z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest. Pismeno pooblastilo določa vsebino, obseg in trajanje pooblastila.«
5. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet s soglasjem ustanovitelja, če direktorju predčasno preneha mandat, če ni bil v roku izpeljan redni postopek imenovanja, če se v razpisnem roku ni nihče prijavil, če ni bil nihče izmed prijavljenih kandidatov imenovan za direktorja.
Vršilca dolžnosti lahko imenuje svet s soglasjem ustanovitelja izmed prijavljenih kandidatov ali izmed strokovnih delavcev knjižnice, vendar največ za eno leto.«
6. člen
Četrta alineja 20. člena se dopolni tako, da se beseda »zavoda« nadomesti z besedilom »v javnem zavodu«.
Sedma alineja 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejme druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,«.
V deseti alineji 20. člena se za vejico doda besedilo »če je zavod ima,«.
7. člen
Četrta alineja 23. člena se dopolni tako, da se za vejico doda besedilo »ki jo lahko opravi notranji revizor ustanovitelja,«.
V šesti alineji se za besedo »zavodski« doda beseda »kolektivni«.
V 23. členu se za enajsto doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,«.
Dosedanja dvanajsta alineja postane trinajsta alineja.
8. člen
V 30. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Knjižnica je dolžna zagotavljati polno izkoriščenost javne infrastrukture na področju kulture in sredstev, s katerimi upravlja. To uresničuje tako, da trži prostore, opremo, gradiva, ki jih v določenem obdobju sama nujno ne potrebuje za izvajanje javne službe in tudi tako, da z aktivnim ukrepanjem stalno približuje uporabnikom gradivo in druga sredstva s katerimi razpolaga.«
9. člen
V prvem odstavku 32. člena se za besedo »načrta« doda besedilo »v skladu z zakonom«.
V tretjem odstavku se za besedilom »nejavnih virov« doda besedilo »in z opravljanjem drugih dejavnosti«.
10. člen
Prvi stavek petega odstavka 33. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Pogodbeni partnerji zavoda so občine: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk ter ostale občine s predhodnim soglasjem ustanovitelja.«
11. člen
V prvem odstavku 35. člena se za besedo »gospodarskih« doda besedi »in drugih«.
V drugem odstavku se za besedo »gospodarske« doda besedi »in druge«.
V tretjem odstavku se za besedo »gospodarske« doda besedi »in druge«.
12. člen
V petem odstavku 36. člena se za besedo »svet« doda piko in črta besedilo za piko.
13. člen
V drugi alinei 40. člena se besedilo »varstvo pri delu« nadomesti z besedilom »varnosti in zdravju pri delu.«
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2008
Novo mesto, dne 13. marca 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost