Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj, stran 2880.

Na podlagi 80. člena Zakona o urejanju okolja (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek), 17. in 18. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4), in 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05 in 65/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 20. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj
1. člen
V Odloku o taborjenju v občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 66/07), se za četrtim odstavkom 3. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za zasedeno lokacijo iz prejšnjega odstavka se šteje vsaka lokacija po tem odloku za katero:
– je lastnik parcel lokacije za taborjenje na predhodni poziv občine podal izjavo, da ne želi oddajati parcel za potrebe taborjenja oziroma na poziv občine v predpisanem roku pismeno ni podal izjave. Občina izvede poziv v aprilu mesecu za tekoče leto;
– je do 31. maja tekočega leta vložena popolna vloge za izdajo dovoljenja po tem odloku;
– je s strani organizatorja taborjenja izkazan interes za organizacijo tabora na lokacijah po tem odloku, organizatorju pa lastnik(i) parcel lokacije za taborjenje ne želi(jo) izdati ustreznega soglasja.«
2. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom doda stavek, ki se glasi:
»Vlogo za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka na lokacijah opredeljenih v prvem odstavku 3. člena odloka je potrebno vložiti najpozneje do 31. maja za tekoče leto, za lokacije za izjemno odobreno taborjenje pa do najpozneje 31. julija tekočega leta.«
3. člen
V drugem stavku 9. člena odloka se črtata besedi »in policija«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-29/1998
Črnomelj, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.