Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

980. Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali, stran 2460.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Za izvedbo Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (UL L 146 z dne 13. 6. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 245/2007 z dne 8. marca 2007 o spremembi in prilagoditvi Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede Bolgarije, Romunije in Malezije (Besedilo velja za EGP) (UL L št. 73 z dne 13. 3. 2007, str. 9) (v nadaljnjem besedilu: Uredba), in Odločbe Komisije 2003/803/ES z dne 26. novembra 2003 o določitvi vzorca potnega lista za premike psov, mačk in belih dihurjev znotraj Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 4359) besedilo velja za EGP (UL L št. 312 z dne 27. 11. 2003, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Odločba) ta pravilnik določa veterinarske pogoje za nekomercialne premike hišnih živali, postopke, ki se uporabljajo za nadzor teh premikov, ter model potnega lista, ki spremlja hišne živali.
(2) Glede pogojev iz prejšnjega odstavka se uporabljajo:
– Uredba in Odločba,
– ta pravilnik,
– pravilnik, ki ureja veterinarske pogoje za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih.
(3) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na nekomercialne premike hišnih živali med državami članicami, veljajo tudi za nekomercialne premike hišnih živali na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS).
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika imajo izrazi, uporabljeni v Uredbi, naslednji pomen:
1. pristojni organ za izvajanje Uredbe v RS je Veterinarska uprava RS (v nadaljnjem besedilu: VURS), če s tem pravilnikom ni določeno drugače;
2. pooblaščeni veterinar je veterinar veterinarske organizacije s koncesijo za izvajanje ukrepov preprečevanja in zatiranja živalskih bolezni (v nadaljnjem besedilu: veterinar).
3. člen
(označitev in registracija psov)
(1) Psi morajo biti vpisani v Centralni register psov, ki ga vodi VURS (v nadaljnjem besedilu: CRP).
(2) Psi morajo biti označeni z mikročipom, kar mora biti vpisano v potni list.
4. člen
(5. člen Uredbe)
(1) Pod pogoji iz drugega odstavka 5. člena Uredbe je dovoljen nekomercialni premik živali, navedenih v delih A in B Priloge I, Uredbe med državami članicami in tretjimi državami, navedenimi v delih A, B1 in B2 Priloge II Uredbe, za živali ki so stare manj kot tri mesece in necepljene, če jih spremlja potni list in so bile na kraju skotitve brez stikov z divjimi živalmi, ki bi lahko bile izpostavljene okužbi, ali če so v spremstvu mater, pri katerih še sesajo.
(2) Nekomercialni premiki živali iz prejšnjega odstavka niso dovoljeni iz ostalih tretjih držav.
5. člen
(11. člen Uredbe)
(1) VURS na svoji spletni strani redno objavlja informacije, navedene v 11. členu Uredbe, ki se nanašajo na nekomercialne premike živali na teritoriju EU in na vstop oziroma ponoven vstop na teritorij EU.
(2) O spremembah predpisov, ki se nanašajo na nekomercialne premike živali glede vstopa oziroma ponovnega vstopa na ozemlje EU, VURS redno obvešča Carinsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS).
6. člen
(12. člen Uredbe)
Preglede iz točke (a) 12. člena Uredbe opravlja CURS, preglede iz točke (b) 12. člena Uredbe pa uradni veterinarji na mejnih veterinarskih postajah.
7. člen
(potni list)
(1) Potni list je dokument, določen s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, in se izda ob označitvi in vpisu psa v CRP iz 3. člena tega pravilnika. Ob označitvi psa je treba številko potnega lista vpisati v CRP. Ob izgubi potnega lista se izda nadomestni potni list ter se številko nadomestnega potnega lista vpiše v CRP. V primeru izgube potnega lista se v CRP vpiše tudi številko izgubljenega potnega lista.
(2) Ob smrti psa mora imetnik psa potni list vrniti najbližji veterinarski organizaciji s koncesijo.
(3) Veterinarske organizacije s koncesijo vodijo podatke o izdanih potnih listih in mikročipih. Veterinarske organizacije s koncesijo posredujejo podatke o številkah izdanih potnih listov in mikročipov Veterinarski zbornici, ki o teh podatkih vodi evidenco za posamezno veterinarsko organizacijo.
8. člen
(17. člen Uredbe)
(1) Oblika modela potnega lista mora biti oblikovana v skladu z Odločbo. Dimenzija potnega lista je 100 x 152 mm. Model potnega lista je v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Naslovnica potnega lista mora biti v modri barvi (PANTONE REFLEX BLUE) z rumenimi zvezdami (PANTONE YELLOW) v zgornji četrtini naslovnice v skladu s specifičnim evropskim emblemom. Na naslovnici potnega lista morajo biti naslednji podatki:
a) besede "Evropska unija" in "Republika Slovenija", ki morajo biti natisnjene z enakim tiskom;
b) natisnjena mora biti ISO koda države, ki ji sledi individualna številka potnega lista. Individualna številka je sestavljena iz dvomestne številke dobavitelja potnega lista, ki jo določi VURS, tej pa sledi šestmestna zaporedna številka potnega lista.
(3) V potnem listu mora biti upoštevano zaporedje naslovov (z rimskimi številkami) kot je določeno v modelu potnega lista v Prilogi tega pravilnika. Strani potnega lista morajo biti oštevilčene na dnu vsake strani. Na prvi strani mora biti poleg številke 1 navedeno tudi skupno število strani potnega lista, kot je navedeno v modelu potnega lista v Prilogi tega pravilnika. Število vseh strani je 28. Strani 27 in 28 sta namenjeni podatkom dobavitelja potnega lista. V potnem listu morajo biti upoštevane velikost, oblika prostorčkov in število strani v modelu potnega lista, kakor je to določeno v modelu potnega lista v Prilogi tega pravilnika. Informacije morajo biti v potnem listu napisane v slovenskem in angleškem jeziku.
9. člen
(dobavitelji potnih listov)
(1) Ponudnik, ki želi dobavljati potne liste po tem pravilniku, mora:
– imeti reference, s katerimi izkazuje, da razpolaga s tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, ki omogočajo izvedbo posla;
– predložiti vzorec potnega lista, ki izpolnjuje vse pogoje, določene s tem pravilnikom;
– izkazati, da je ustrezno opremljen za elektronsko povezovanje in elektronsko sporočanje VURS evidenčne številke potnih listov, ki bodo dostavljeni posameznim veterinarskim organizacijam;
– izkazati sistem kontrole nad postopki, ki preprečujejo ponavljanje zaporednih številk potnih listov in zagotavljajo stalno kvaliteto tiska in kvaliteto distribucije do naročnikov;
– dati ponudbo, iz katere morajo biti razvidni dobavni roki ter cena potnega lista.
(2) Dobavitelja potnih listov, ki je pravna ali fizična oseba, izbere VURS v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje.
(3) Izbrani dobavitelj potnih listov mora v skladu z določbami tega pravilnika zagotavljati redno dobavo potnih listov veterinarskim organizacijam s koncesijo, ne glede na količino naročenih potnih listov.
(4) Dobavitelj potnih listov mora o vsaki dostavi potnih listov VURS sporočiti ime in naslov veterinarske organizacije s koncesijo in zaporedne številke potnih listov, ki so bile poslane posamezni veterinarski organizaciji s koncesijo.
10. člen
(evidenca)
(1) Izbranemu dobavitelju iz prejšnjega člena predstojnik VURS izda odločbo o vpisu v evidenco dobaviteljev potnih listov (v nadaljnjem besedilu: evidenca dobaviteljev). Na podlagi izdane odločbe skleneta izbrani dobavitelj in VURS pogodbo, v kateri določita pravice in obveznosti. VURS dodeli izbranemu dobavitelju dvomestno številko, ki jo uporablja kot številko dobavitelja iz točke 2b 8. člena tega pravilnika.
(2) Dobavitelj potnih listov, za katerega se izkaže, da dobavlja neprimerno blago oziroma posluje v nasprotju z določbami tega pravilnika, se izbriše iz evidence dobaviteljev in izgubi pravico dobavljanja. O izbrisu dobavitelja potnih listov iz evidence dobaviteljev odloči predstojnik VURS z odločbo v upravnem postopku. Dobavitelja se iz evidence dobaviteljev izbriše, če:
– potni listi, ki jih dobavlja, ne ustrezajo določbam tega pravilnika;
– se identifikacijske številke potnih listov podvajajo;
– so potni listi neustrezne kvalitete materiala, spoja, barve ali tiska;
– ne upošteva dogovorjenih dobavnih rokov;
– preneha z dobavami potnih listov;
– ne upošteva določb odločbe in pogodbe.
(3) VURS v svojih publikacijah in na svoji spletni strani objavi podatke o dobaviteljih potnih listov, vpisanih v evidenco dobaviteljev. Objavijo se zlasti naslednji podatki o dobavitelju:
– naziv in naslov ter kontaktni podatki,
– cene potnih listov in dobavni roki.
(4) VURS v svojih publikacijah in na svoji spletni strani objavi tudi podatke o izbrisu dobaviteljev potnih listov iz evidence dobaviteljev.
(5) Veterinarske organizacije s koncesijo lahko prodajajo potne liste po ceni, ki ne sme biti višja od cene, ki jo določi predstojnik VURS.
11. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 3. člena tega pravilnika so lahko psi označeni z dobro čitljivim tetoviranim znamenjem, kar mora biti vpisano v potni list. Glede označitve s tetoviranim znamenjem se upošteva z Uredbo določeno prehodno obdobje.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 3. člena tega pravilnika in prejšnjega odstavka se za premike psov samo na ozemlju Republike Slovenije kot ustrezno označeni štejejo tudi psi, ki so:
– rojeni pred 1. januarjem 2003 in so označeni s pasjo značko, če so vpisani v CRP;
– imeli do dneva uveljavitve tega pravilnika dokument veterinarske organizacije, ki je vseboval podatke o identifikaciji in cepljenju psa.
(3) Če se pasja značka oziroma dokument veterinarske organizacije iz prejšnjega odstavka izgubi, je treba psa označiti in registrirati v skladu s 3. členom tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbe 9. člena tega pravilnika se izvede javni razpis po izteku obstoječe pogodbe s trenutnim dobaviteljem potnih listov.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Uradni list RS, št. 25/04, 48/04, 62/04 – popr. in 78/04).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-65/2007
Ljubljana, dne 28. februarja 2008
EVA 2007-2311-0168
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti