Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008

Kazalo

868. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BS 1/6-1 Brinje, stran 2149.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BS 1/6-1 Brinje
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BS 1/6-1 Brinje (v nadaljevanju: ZN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja BS 1/6-1 Brinje (Uradni list RS, št. 62/93). Veljavni prostorski akt predvideva ob severni obvoznici in Dunajski cesti gradnjo večje poslovne stavbe – Rotonde, gradnjo treh manjših poslovnih objektov z možnostjo ureditve stanovanj v zaledju, ob Ogrinčevi ulici, in gradnjo podhoda pod Dunajsko cesto. Dva od treh manjših objektov v zaledju sta že zgrajena, v gradnji pa je tudi Rotonda.
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na območje stavbe Rotonde, objekt v zaledju in na gradnjo podhoda.
S spremembami in dopolnitvami ZN se osnovni koncept zazidave ohranja, spremenijo se:
– obseg in število kletnih etaž,
– gabariti Rotonde: del stavbe, ki je vzporeden z Dunajsko cesto, se zviša iz 5 na 10 etaž, krožni del stavbe, ob križišču Severne obvoznice in Dunajske ceste, pa se zviša iz 4 na 5 etaž,
– določila glede oblikovanja izhoda podhoda na zahodni strani Dunajske ceste in se prilagodijo že izvedenim ureditvam,
– določila glede posegov na starejšem objektu v zaledju, ki se ga nadomesti z novim, po velikosti in obliki skladnim s prizidkom.
S predvidenimi spremembami se poudarja predvsem stavbni del neposredno ob Dunajski cesti, tako da bo zazidava na zahodni strani prostorsko uravnotežena z zazidavo na vzhodni strani Dunajske ceste.
V veljavnem zazidalnem načrtu dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu s potrebami in razvojnimi namerami investitorjev in ne omogočajo realizacije predlaganih sprememb. Zato je treba izdelati spremembe in dopolnitve prostorskega akta.
3.
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje sprememb in dopolnitev ZN obsega zemljišča parc. št. 66/7, 80/2, 60/1, 62, 63/1, 63/2, 64/5, 61/1, 61/2, 80/1, 66/5, 138/3, 64/3, 64/4, 66/2, 66/1, 64/1, 67 in 66/3, k.o. Brinje I.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
5. DRSC, Direkcija Republike Slovenije za ceste
6. DARS d.d.
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
8. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
9. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
10. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo)
11. Telekom Slovenije d.d.
12. Javna razsvetljava d.d.
13. Snaga d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Za pripravo sprememb in dopolnitev ZN je izdelana idejna zasnova pozidave.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-1/2008-1
Ljubljana, dne 25. februarja 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.